Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Åndedrætsværn

   

Der findes tre hovedtyper åndedrætsværn:

 • Filtrerende åndedrætsværn med åndedrætsmodstand
 • Åndedrætsværn med turbofilter uden åndedrætsmodstand
 • Luftforsynet åndedrætsværn.

Ved filtrerende åndedrætsværn trækkes indåndingsluften igennem et filter. Her findes mange forskellige typer.

Luftforsynet åndedrætsværn tilfører luft fra ikke forurenede områder eller fra flasker. Denne type skal man anvende, når:

 • man skal beskyttes mod kraftig forurening
 • man anvender produkter med høj kodenummerering (MAL-kode)
 • man ikke kender sammensætningen af forureningen, eller
 • hvis der er fare for mangel på ilt

For alle typer gælder det, at man skal bruge åndedrætsværnet, fra man starter, til man afslutter arbejdet.

Om der skal bruges hel- eller halvmaske afhænger af det arbejde, man skal udføre. Overvej også, om der skal bruges briller, hjelm, høreværn o.lign.

Et åndedrætsværn skal slutte tæt til ansigtet.

Holdbarheden og beskyttelsesgraden af et åndedrætsværn afhænger helt af, at man nøje følger leverandørens brugsanvisning, som skal følge med og være skrevet på dansk. Hvis der beskæftiges udenlandske ansatte, eller ansatte, der ikke forstår dansk, skal brugsanvisningen også være på et sprog ,de ansatte forstår.

I brugsanvisningen kan man bl.a. læse om, hvordan man bruger, opbevarer, renser, vedligeholder, reparerer og desinficerer åndedrætsværnet.

Begrænsninger i arbejdstid

Det er særligt belastende at arbejde med filtrerende åndedrætsværn, som belaster åndedrættet. Derfor er der sat begrænsninger for den tidsmæssige brug. Overhold dette, da særligt dit kredsløb (hjertet)
belastes.

Bruges et filtrerende åndedrætsværn uden turboenhed, må det højst anvendes tre timer dagligt. Skal der arbejdes mere end tre timer, skal man bruge enten åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.

Da det altid er belastende at arbejde med åndedrætsværn uanset type, skal arbejdsperioderne med åndedrætsværn begrænses ved at holde passende pauser. I disse perioder må der udføres andet arbejde, der ikke kræver anvendelse af åndedrætsværn.

Der må maks. arbejdes 6 timer om dagen med luftforsynet åndedrætsværn eller turboenheder inkl. passende pauser. Ved indvendigt nedrivningsarbejde med asbest nedsættes dette yderligere til maks. 4 timer om dagen – med hvilepauser indlagt senest efter 2 timers
uafbrudt arbejde.

Unge under 18 år må kun arbejde 3 timer om dagen med luftforsynet åndedrætsværn, og kun når det er et nødvendigt led i deres erhvervskompetencegivende uddannelse.

Filtrerende åndedrætsværn

Man kan bruge filtrerende åndedrætsværn mod støv og aerosoler.

Fordele:

 • Fri bevægelighed
 • Let løsning ved enkeltopgaver og arbejde på skiftende arbejdspladser.

Ulemper:

 • Beskytter ikke mod alle stoffer
 • Begrænset holdbarhed
 • Kan kun benyttes tre timer om dagen, hvis det belaster åndedrættet.

Filtrerende åndedrætsværn findes som engangsmasker eller hel- og halvmaske med partikelfilter, der kan udskiftes. Der findes forskellige typer filtre:

 • Klasse P1 beskytter i begrænset omfang mod støv. Må ikke bruges ved grænseværdier under 5 mg/m³. Beskytter ikke mod asbestfibre og kvartsstøv.
 • Klasse P2 beskytter mod de fleste typer sundhedsskadeligt støv. Disse filtre kan beskytte alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler, fx sprøjtetåger. Beskytter ikke mod bakterier og virus.
 • Klasse P3 beskytter som klasse P2, men også mod radioaktivt støv, bakterier, virus og nanopartikler.

Støvfilter beskytter ikke mod skadelige gasser eller dampe.

Åndedrætsværn med filter

Hel- eller halvmaske med gasfilter, som man kan skifte ud. Der findes forskellige typer filtre, og de er inddelt efter evnen til at optage gasser, dampe og støv:

 • Filtertype A beskytter mod mineralsk terpentin, toluen, xylen og butylacetat og andre dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på mindst 65 °C.
 • Filtertype AX beskytter mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt under 65 °C. Disse filtre skal kasseres samme dag, de har været i brug.
 • Filtertype B beskytter mod chlor og cyanbrinte o.lign. gasser.
 • Filtertype E beskytter mod svovldioxid og lignende gasser.
 • Filtertype K beskytter mod ammoniak og lignende gasser.
 • Filtertype Hg-P3 beskytter mod dampe fra kviksølv og partikler.
 • Filtertype NO-P3 beskytter mod nitrøse gasser og partikler.
 • Filtertype SX beskytter mod specielle stoffer.

Filtrene findes i forskellige klasser:

 • Klasse 1 er lavkapacitetsfiltre.
 • Klasse 2 er middelkapacitetsfiltre.
 • Klasse 3 er højkapacitetsfiltre.

Man skal bruge det åndedrætsværn og gasfilter, der beskytter mod den gasart og dampe man udsættes for.

Nogle filtre beskytter mod flere typer samtidig. Så vil det fremgå ved, at der er flere bogstaver på filtret.

Skal man beskyttes mod både partikler og gasser samtidig, skal der bruges to filtre. Yderst et egnet støvfilter og inderst et gasfilter.

Ved sprøjtemaling o.lign. er det en god ide også at bruge et forfilter, der kan beskytte partikelfilteret.

Mærkning

Partikelfiltre (støvfiltre) er mærket P1, P2, P3 og har en hvid farvekode.

Gasfiltre er mærket med type og klasse og har desuden en farvekode:

 • Brun for A-filtre
 • Grå for B-filtre
 • Gul for E-filtre
 • Grøn for K-filtre

Filtre til flere forskellige gasser og kombinationer af partikler og gasser har farvekode for hver enkelt type.

Forurening Klasse Filtertype Farvekode Beskytter mod
Partikel P1 S/SL Hvid Støv (i begrænset omfang)
  P2 S/SL Hvid Sundhedsskadeligt og giftigt støv. Faste partikler eller både faste partikler og væskeformige aerosoler
  P3 SL Hvid Sundhedsskadeligt og giftigt støv, radio- aktivt støv, bakterier, virus.
Faste partikler og væskeformige aerosoler
Gas Kl 1
Kl 2
Kl 3
A Brun Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65 °C
    AX Brun Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på/eller under 65 °C
    B Grå Chlor, cyanbringe o.lign. gasser
    E Gul Svovldioxid o.l. gasser
    K Grøn Hg-P3
    Hg-P3 Rød- hvid Dampe fra kviksølv og partikler
    NO-P3 Blå- hvid Nitrøse gasser og partikler
    SX Violet Specielle stoffer

Turboåndedrætsværn

Turboåndedrætsværn (med blæser og batteri) trækker luften igennem et filter (filtrerende åndedrætsværn), som blæses ind i masken/hætten. Det betyder, at der ikke er åndedrætsmodstand, og åndedrætsværnet derfor kan anvendes i op til 6 timer på en arbejdsdag.

Turbofilteråndedrætsværn må kun anvendes, hvor der normalt vil kunne anvendes almindeligt filtrerende åndedrætsværn. Må derfor ikke anvendes, hvis MAL-koden udløser friskluftforsynet åndedrætsværn, som, fx ved styrenarbejde.

Det er lettere at trække vejret med turbo­maske, og man er som regel også mere mobil, end når man bruger et almindeligt luftforsynet åndedrætsværn. Vælg typer med størst mulig luftkapacitet. Det sikrer mod, at visiret dugger, og det øger maskens/hættens faktiske beskyttelse, da der skabes overtryk i denne.

Luftforsynet åndedrætsværn

Brug altid et luftforsynet åndedrætsværn:

 • når der kan opstå iltmangel (iltkoncentrationen er under 17 % ilt i indåndingsluften)
 • når der er luftforurening i høje koncentrationer
 • når luftforureningen er ukendt eller for stor
 • når der ikke findes et egnet filter
 • når masken ikke kan slutte tæt
 • når arbejdet varer mere end tre timer i alt
 • når arbejdet er tungt, og det er besværligt at trække vejret
 • når arbejdsmiljølovgivningen kræver det, fx ved indvendigt arbejde med asbest eller arbejde med styren eller andet med høj kodenummerering (MAL-kode)

Sørg altid for, at der bliver tilført ren luft fra et ikke-forurenet område, når der bruges luftforsynet åndedrætsværn.

Beskyttelsesfaktor

En beskyttelsesfaktor (klasse 1, 2 eller 3) beskriver, hvor godt et åndedrætsværn kan mindske koncentrationen af et skadeligt stof i indåndingsluften. Leverandørens angivne beskyttelsesfaktor er fastsat ved en laboratoriemåling.

Den reelle beskyttelse på arbejdspladsen afhænger af flere faktorer, bl.a. i hvilken grad masken slutter tæt til ansigtet. Mange støvmasker slutter ikke tilstrækkeligt tæt til ansigtet. Derfor er de ikke egnede til brug for mange arbejdsopgaver på byggepladser. Dette gælder bl.a. mange engangsmasker.

Beskyttelsesfaktoren kan blive mindsket, hvis man har skæg eller bruger briller. Brug evt. luftforsynet åndedrætsværn med overtrykshætte eller turboenhed.

Udskiftning af partikelfilteret (støvfilter)

Læs leverandørens brugsanvisning.

Ved køb af turbofilteråndedrætsværn følger der gerne et testsæt med som anvendes til kontrol af filteret. Filterets levetid kan øges ved
anvendelse af forfilter.

Ved almindelige filtrerende åndedrætsværn (med åndedrætsmodstand) er tommelfingerreglen, at filteret skal skiftes, når der opstår en mærkbar øget åndedrætsmodstand.

Udskiftning af gasfilter

Læs leverandørens brugsanvisning.

Et gasfilter kan kun optage en vis mængde luftforurening, før det er brugt op. Derfor skal det skiftes i tide.

Hvornår filteret skal skiftes, afhænger udover brugstiden også af, hvordan filteret har været opbevaret, når det ikke er i brug. Arbejdsgiveren skal instruere i, hvor længe det enkelte filter kan bruges, og hvordan det opbevares, når det ikke er i brug. Man kan fx lave en logbog til det
enkelte filter og notere, hvor længe det har været i brug/ude af emballagen. Så kan man skifte filteret i tide.

Begynder der at lugte af gas, er det for sent at skifte filteret med mindre lugten skyldes, at masken ikke sidder tæt. I begge tilfælde skal man hurtigst muligt søge ud i frisk luft. Skift derfor filteret i god tid, inden filterets brugstid er udløbet.

Det er vigtigt, at man ved, om gassen overhovedet kan lugtes.

Hvis et filters brugstid ikke er opgivet, skal man ikke bruge det.

Skiltning

På arbejdsområder, hvor man skal bruge åndedrætsværn, skal det fremgå af et skilt. Skiltet bør suppleres med informationer om, hvilken type åndedrætsværn man skal
bruge.

Skiltning er især vigtig på byggepladser, hvor flere virksomheder arbejder samtidig, så andre virksomheders ansatte advares mod at gå ind i området, hvor der skal anvendes åndedrætsværn.

Besøg renover-sikkert.dk og se mere om stoffer i gamle byggematerialer eller asbest-huset.dk og se mere om asbest i byggeriet.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger