Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Adgangsveje

   

Der skal altid etableres sikre og forsvarlige adgangsveje til bygninger, byggegruber, stilladser og oplagspladser m.m. Adgangsvejene etableres uden huller og niveauspring samt friholdes for affald og materialer.

Trapper

Bygningernes blivende trapper bør indrettes så tidligt som muligt, så de kan bruges som adgangsveje på pladsen. Husk, at de skal have rækværk både på trappeløbet og afsatser, inden de tages i brug.

På reposer skal der monteres fuldt rækværk med hånd-, knæ-, og fodliste. På trappeløb vil fodlisten normalt kunne undværes.

Opstil trappetårne, hvis det ikke kan lade sig gøre at bruge de blivende trapper. Det gælder både i bygninger og udgravninger.

Stiger

Stiger må kun bruges som adgangsvej ved lave højder og kun, hvis det bliver sparsomt med trafik på dem. Man må kun transportere lette materialer og let værktøj, der kan bæres i én hånd. Stiger kan endvidere anvendes som flugtvej.

Stigerne skal være gjort fast foroven og have en hensigtsmæssig hældning, så de står stabilt. Der skal være et håndtag eller håndfæste ca. 1 m over øverste niveau.

Køreveje

Vejene på byggepladsen bør være så brede og i så god stand, at al
gående og kørende færdsel kan foregå sikkert.

 • Anlæg fx asfaltveje i stedet for brug af køreplader
 • Adskil kørende og gående trafik
 • Hold køreveje ensrettede
 • Undgå så vidt muligt, at tunge og lange køretøjer bliver tvunget til at bakke. Hvor dette ikke kan undgås, udarbejdes der procedurer for, hvordan bakning kan ske forsvarligt. Det kan fx være ved, at bakning­en styres af en ”flagmand”
 • Indret vejene, så brug af egnede tekniske hjælpemidler ikke hindres
 • Fjern jævnligt pløre på veje og i grøfter.

Det skal være let at rydde sne og gruse. Ved udsigt til nattefrost skal der gruses eller saltes (Urea). Frostfri grusdepoter og lavtbeliggende, afvandede snedepoter bør stå klar inden vinter.

I tørre perioder kan det være nødvendigt at vande køreveje, så spredning af støv hindres.

Opbygning og underlag

Det er en fordel at bruge de blivende veje og parkeringsarealer som byggepladsveje.

De midlertidige veje på byggepladsen skal bygges op, så den tunge trafik kan komme frem uanset vejret. Derfor skal der afvandes, så de ikke bløder op.

Vejene kan fx være hævet over terræn og forsynet med grøfter, der
effektivt leder vandet til en permanent kloak.

Gangveje

Gangvejene skal være hævet over det øvrige terræn eller på anden måde være bygget op, så de til enhver tid er farbare og fri for vand og pløre.

Gangvejene indrettes, så det er muligt at anvende fladvogne, sækkevogne, trillebøre og andre egnede tekniske hjælpemidler til at transportere materialer m.v. Hvis denne transport af materialer undtagelsesvis skal foregå på kørevejene, skal der tages foranstaltning til, at den kørende og gående trafik holdes adskilt. Fx ved at en ”vejmand” kan dirigere trafikken så der ikke sker en sammenblanding med tung kørende trafik, som lastbiler, gravemaskiner, teleskoplæssere eller lignende.

Ved transport af materialer skal minimumsbredden på gangvejene være 80 cm, men det kan være nødvendigt at anlægge dem bredere.

Ved adgangsveje, som udelukkende skal anvendes af personer, kan bredden indskrænkes til 60 cm.

Mellem P-plads og skur skal du kunne færdes i almindeligt fodtøj. Mellem skur og arbejdssted skal du kunne færdes i arbejdsfodtøj. Ved jordarbejder skal du kunne færdes i gummistøvler.

Niveauspring i terrænet skal afhjælpes ved passende trapper eller ramper.

Flugtveje

På byggepladsen skal der være flugtveje, så alle på pladsen har mulighed for at komme i sikkerhed, i tilfælde af en faresituation.

Antal og placering af flugtvejene, afhænger af hvilke arbejdsopgaver der udføres på byggepladsen, men der skal være min. to flugtveje. Vurder dette i forbindelse med hver arbejdsopgave, der skal udføres.

Elevatorer må ikke være en flugtvej.

Der er bl.a. krav om flugtveje i følgende situationer:

 • Arbejde i udgravninger eller byggegruber – herunder dybe udgravninger, hvor stiger ikke kan anvendes forsvarligt som flugtvej
 • Arbejde på tag
 • Tagpaparbejde, hvor der er risiko for brand. Her kan det være nødvendigt med flere end to flugtveje
 • Rørlægning, kloak, vand, fjernvarme, gas m.v.
 • Arbejde med nedrivning af bygningsdele
 • Opstilling af og arbejde på stillads
 • Arbejde i lukkede rum, brønde m.v.
 • Arbejde i lifte, trucks, kraner, master, skorstene o.lign. Der skal være mulighed for på stedet at kunne tilkalde hjælp til fx nødsænkning
 • Arbejde i kanaler, rør o.lign.
 • Arbejde i krybekældre, skunkrum o.lign.
 • Ophold i skure, mandskabsvogne, container osv.
 • Arbejdsområder, der kan blive oversvømmet
 • Områder, hvor de ansatte kan blive udsat for sundhedsskadelige stoffer og materialer

På byggepladser, hvor mere end 10 personer fra to eller flere arbejdsgivere arbejder samtidig, skal flugtvejene være beskrevet i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Her skal det også beskrives, hvem der skal etablere, vedligeholde og fjerne flugtvejene.

På mindre pladser aftales det direkte mellem bygherren og entreprenøren.

Normalt skal der være flugtveje i mindst to retninger. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal der være visuel overvågning, kontakt til én eller flere personer eller andre særlige foranstaltninger, som sikrer arbejdsstedet.

Flugtveje og nødudgange skal være forsynet med tilstrækkelig kraftig nødbelysning i tilfælde af strømafbrydelse.

Inden de ansatte starter på pladsen, er det den enkelte arbejdsgivers ansvar at vurdere behovet for flugt- og evakueringsveje i forbindelse med eget arbejde. Kræver denne vurdering ændringer, skal PSS revideres (på byggepladser med krav om PSS).

Vær særligt opmærksom på flugtveje og beredskabsplaner i forbindelse med arbejde i meget høje bygninger eller meget dybe udgravninger, hvor redningstjenester ikke umiddelbart har mulighed for redning ude fra eller med almindeligt redningsudstyr.

Skurby

Indret skurbyen, så parkering og oplag af materialer mellem skurene så vidt muligt undgås.

Ledninger for el, vand, kloak og telefon skal placeres hensigtsmæssigt, så de enkelte skure nemt kan forbindes med hinanden.

Skurbyens adgangsveje skal have en god belysning, så man kan orientere sig sikkert – minimum 25 lux. Vand og kloakledninger skal være frostsikrede.

Tag hensyn til følgende, når skurbyen placeres:

 • Der skal være en adgangsvej til en offentlig vej eller parkeringsplads
 • Skurbyen placeres i umiddelbar nærhed af arbejdsstederne
 • Man skal kunne komme til skurbyen fra en offentlig vej eller parkeringsplads uden at passere gennem et område, hvor man skal bære hjelm
 • Man skal kunne komme til skurene fra den offentlige vej i almindeligt fodtøj uanset vejret
 • Placér skurene, så der er mindst 2,5 m mellem vinduessider. Det sikrer tilstrækkeligt dagslys
 • Der skal være flugtveje i mindst to retninger fra alle skure. Vejene skal være mindst 2 m brede og må ikke være spærret af materialer eller andet
 • Placer skurvognene på steder, hvor de er beskyttet mod nedstyrtende materialer og generet mindst muligt af støv og anden luftforurening, støj, vibrationer, lugt m.v.

Vær opmærksom på dækning med mobiltelefon i yderområder og ved underjordiske arbejder.

Film om adgangsveje

BFA Bygge & Anlæg har produceret en række film om god arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsprojekter. På siden her finder du film om faldende genstande. De øvrige arbejdsmiljøfilm fra BFA kan du se på vores youtubekanal.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger