Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Anlægsarbejde ved vand

   

Der er særlige sikkerhedskrav til arbejde nær ved vand, fx havne, kajer, broer, vandløb, søer og diger.

Planlægning af opgaven skal forhindre farlige arbejdsprocesser. Er det ikke muligt, skal der altid være flere personer om at løse opgaven, så ingen arbejder alene.

Søfartsstyrelsen er myndigheden for arbejdsmiljø til søs.

Deres retningslinjer for entreprenørarbejder til søs kan findes på
www.sofartsstyrelsen.dk.

Som tommelfingerregel gælder det, at når arbejde udføres på vand (fartøj og platform), men er fortøjet til land, er det Arbejdstilsynets regler, som er gældende.

I forbindelse med og forud for et byggeprojekt nær ved vand eller til søs skal man bl.a.:

 • Beskrive, hvordan projektet kan påvirke sejladssikkerheden (risiko for påsejling, kollision m.m.), og vurdere, hvordan en eventuel risiko kan reduceres.
 • Gennemføre en høring af farvandets brugere og myndigheder, dvs. indhentning sige indhentning af udtalelser fra berørte parter i sagen, fx fra havnemyndigheder, lodser, vejdirektoratet, kystdirektoratet m.fl.
 • Indhente tilladelse fra Farvandsvæsenet om afmærkning af eventuelle sømærker.
 • Sikre synlighed og god kommunikation for arbejdsfartøjerne, herunder være i stand til at kommunikere på de maritime VHF-kanaler:
  • Hvis fartøjet er under 12 m langt, skal det være udstyret med en radarreflektor.
  • Hvis der arbejdes i trafikeret farvand i et fartøj, der er over 12 m langt, skal der kunne udsendes et AIS-A-signal (Automatisk Identifikations System Signal).
 • Oplyse Efterretninger for Søfarende (EfS) senest 4 uger før du går i gang, om skibenes navne og kaldesignaler, hvilke VHF-kanaler der lyttes på, og øvrige relevante oplysninger vedrørende aktiviteten, sådan at de søfarende kan blive gjort bekendt med aktiviteten.
 • Ansøge Søfartsstyrelsen senest 4 uger før du går i gang, hvis projektet kræver et midlertidigt område med restriktioner for sejladsen.
 • Være opmærksom på særlige forholdsregler, hvis der er søkabler eller rørledninger i området.
 • Være opmærksom på, at der stilles forskellige krav til sikkerhedsudrustning afhængig af, hvilken type af fartøj man anvender.

Hvis der er risiko for drukning, er der specielle krav til planlægningen. Inden arbejdet starter, skal følgende gennemføres:

 • Arbejdsgiveren skal udarbejde en vurdering af arbejdet med foranstaltninger (arbejdsplan), så arbejdet kan udføres forsvarligt.
 • Arbejdet anses for særligt farligt, når der er risiko for drukning. Der skal derfor altid udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed, og beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner skal beskrives i planen.

Det vil være påkrævet, at der stilles det nødvendige sikkerhedsudstyr til rådighed på arbejdsstedet, og det kan være nødvendigt at arbejde iført redningsvest. Hvor det er muligt, skal der etableres kollektive sikkerhedsforanstaltninger, fx rækværk o.lign.

Planlægning af opgaven skal forhindre farlige arbejdsprocesser. Er det ikke muligt, skal der altid være flere personer om at løse opgaven, så ingen arbejder alene.

Arbejde til søs

Personer, der arbejder til søs, er afhængige af det medbragte udstyr og kan ikke regne med hjælp fra land. Vind- og vejrforhold skal altid indgå i den daglige planlægning af arbejdet, så farlige situationer kan undgås. En mulighed kan være at indstille arbejdet helt eller midlertidigt.

En synkefri jolle er obligatorisk på en rambuk eller en arbejdsflåde, hvor der også skal være maritime VHF-kanaler, som kan bruges ved ulyk­kestilfælde. Der kan evt. suppleres med flashsignaler o.lign.thumbnail of side 106

Signalraketter bør være fast udstyr ved særligt udsatte arbejdsopgaver.

Der skal altid være både redningskrans med line, redningshage samt ildslukker på alle fartøjer, flåder og rambukke. Der skal også være en stige eller lejder, så personer, der er faldet over bord, kan komme op igen.

Alle ombord skal have modtaget instruktion i brugen af redningsud­styret.

Redningsvest og førstehjælp

Alle ombord skal bære redningsveste.

Vurdér om det er nødvendigt at anvende en overlevelsesdragt, for at undgå underafkøling af kroppen.

Ombord skal der være en førstehjælpskasse med bl.a. en slynge, der kan bruges ved risiko for større blodtab fra sår på arme og ben.

Mindst én person på arbejdsholdet skal kunne førstehjælp, d.v.s. stoppe blødning og give kunstigt åndedræt.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger