Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejde i lukkede rum og brønde

   

Sørg altid for at forebygge ulykker ved kvælning, forgiftning o.lign.

Vær særlig opmærksom ved arbejde i bl.a.:

 • brønde
 • pumpehuse
 • tunneler
 • rørledninger
 • siloer
 • skakte o.lign steder.

Unge under 18 år må ikke arbejde i lukkede rum, brønde, ledninger m.v., hvis der er risiko for kvælning, eller hvis der er eksplosionsfare.

Meget af dette arbejde vil være særligt farligt arbejde. Det indebærer, at arbejdsgiveren altid skal lave en skriftlig vurdering med foranstaltninger, så arbejdet kan udføres sikkert.

Er der beskæftiget personer på arbejdsstedet fra mere end en arbejdsgiver, skal bygherren udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for arbejdet.

Brøndarbejde i kloak- og spildevandsanlæg

Der skal altid være 2 vagtmænd oven for opgangen ved arbejde i brønd­e i kloak og spildevandsanlæg. De skal hele tiden være i kontakt med de personer, der arbejder i brønden. Ofte er der også brug for en hjælper, som vagtmanden hurtigt kan tilkalde.

Før arbejdet begynder:

 • Brøndsider og lejdere m.v. kontrolleres for, om de er intakte
 • Eventuelle skader skal udbedres
 • Brønden skal være udluftet effektivt – indblæs frisk luft om nødvendigt
 • Inden nedstigning kontrolleres om luften i brønden er ren og tilstrækkelig iltholdig. Gentag målingen, mens der arbejdes i brønden
 • Mål for iltindhold, svovlbrinte og eksplosionsfarlige stoffer
 • Personer, der arbejder i brønde, skal kunne reddes op. Brug altid løftesele og line. Linen skal være forbundet til et treben med spil el.lign.
 • De ansatte skal være instrueret og oplært i brugen af redningsudstyr m.v.

Er det er nødvendigt at gå ned i en brønd, som ikke kan udluftes forsvarligt, gælder følgende:

 • Brug egnet (luftforsynet) åndedrætsværn
 • Værktøj, redskaber, belysning og tøj skal være sikret mod gnister
 • Vagtmanden skal være udstyret med ekstra luftforsynet åndedrætsværn.

Hvis der er eksplosionsfare, er tobaksrygning og åben ild forbudt ved brønden.

Andet brøndarbejde

Ved andet brøndarbejde skal der foretages en konkret risikovurdering og foretages nogle af de samme foranstaltninger som ved nedgang i kloakbrønde som fx grundig udluftning eller andet, som sikrer mod fx dampe fra fx jordforurening, manglende ilt m.v.

Der skal være redningsmulighed i forhold til personer i sådanne brønd­e. Dette kan bl.a. løses med egnet hejseværk, hejseline og sele, så personen kan hejses op fra brønden i tilfælde af uheld eller uforudsete hændelser, hvilket mindst betyder én vagtmand.

Løftesele

En løfteline fastgjort til en løftesele er ofte den eneste mulighed for at redde en person op af en brønd. Det kan fx være, hvis vedkommende er kommet til skade eller er bevidstløs pga. gas eller for lidt ilt i brønden.

En bevidstløs person kan ikke trækkes op af brønden ved håndkraft. Der skal derfor monteres et egnet hejseværk over brønden.

Et køretøj med mekanisk spil kan også bruges som hejseredskab, hvis det er muligt at placere køretøjet tæt nok på brønden. Det skal ske, inden nogen kravler ned i brønden, og det skal være muligt også at betjene spillet manuelt, hvis det mekaniske træk svigter.

Vagtmanden skal være oplært i at bruge redningsudstyret korrekt og instrueret i, hvordan han hurtigt kan tilkalde hjælp. Vagtmand­en skal også have mulighed for at tilkalde hjælp, fx via telefon/radio.thumbnail of seler

Kloakarbejde

Der gælder særlige regler for arbejde på kloakanlæg, der er taget i brug. Det kræver viden og instruktion at arbejde i kloakker. Personer, der det meste af dagen arbejder i kloakker, skal være vaccineret i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav.

Mål løbende for iltindhold, svovlbrinte og eksplosionsfarlige stoffer – og tag forholdsregler derefter.

Brug altid det bedst egnede arbejdstøj til den konkrete opgave. Hvis tøjet bliver vådt, skal det være muligt at skifte til rent og tørt arbejdstøj.

Der er særligt krav til separat bad, omklædning, adskilt arbejdstøj/ gangtøj og krav om bad efter arbejdets ophør.

Personlig hygiejne

Vask hænder før og efter toiletbesøg og før spisning og gå i bad straks efter arbejdets ophør.

Der skal skiftes tøj, før man spiser, så man ikke spiser med arbejdstøjet på.

Lukkede rum, ledninger m.v

Der må ikke udføres arbejde i rørledninger under 1,2 m i diameter. Der kan dog søges om dispensation for dette hos Arbejdstilsynet. En sådan gives kun i helt særlige tilfælde, og der vil skulle træffes en lang række særlige foranstaltninger. Der skal bl.a. foreligge en detaljeret plan med foranstaltninger til på anden måde at imødegå sikkerheds- og sundhedsrisici ved arbejdet.

Arbejdet skal være kortvarigt og arbejdstiden i rørledningen begrænses.

I katastrofetilfælde kan de særlige foranstaltninger fraviges, hvor det er tvingende nødvendigt. I sådanne tilfælde bør arbejdsmiljøorganisationen have opstillet retningslinjer og procedurer, og efterfølgende bør der altid ske en evaluering i arbejdsmiljøorganisationen.

Der vil i sådanne særlige tilfælde normalt skulle bruges krydssele med ankelbinding for at kunne trække personen ud.

Der skal være en mellempost, hvis vagtmanden ikke kan holde kontakt med personerne i rørledningen eller brønden. Han skal opholde sig mellem arbejdsstedet og vagtmanden og kunne kommunikere med begge.

Fjernvarmeanlæg

Ved arbejde i fjernvarmeanlæg skal man forebygge mod risikoen for skoldning samtidig med, at de almindelige regler for arbejde i brønde, ledninger og lukkede rum bliver fulgt.

De ansatte skal have adgang til koldt drikkevand, når de arbejder i områder med temperaturer over det normale.

Arbejde i trange rum er anstrengende. Arbejdstiden bør derfor være begrænset. Der skal være jævnlige pauser og skift mellem forskellige arbejdsopgaver.

Vær i øvrigt opmærksom på, at ældre fjernvarmeanlæg kan indeholde asbestisolering.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger