Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejde på stilladser

   

Stilladser til tagarbejde

Når I arbejder på tag, må afstanden fra tagfod til stilladsdæk højst være 0,5 m. Desuden skal der være tæt afdækning ved øverste stilladsdæk.

Bliver stilladset brugt som sikkerhed ved tagarbejde på hældningstage, skal det være forsynet med en afskærmning, der med sikkerhed kan standse en person i fald fra taget. Afskærmningen skal være mindst 1 m høj og dække en parallel linje 1 m over tagfladen. Brug fx stålnet, krydsfinérplader eller lignende.

Ved arbejde på tag skal man gøre stilladset bredere for at sikre den nødvendige plads, hvilket fx kan ske med konsoller.

Ved alt stilladsarbejde gælder disse 3 punkter:

  • Der må ikke rage stilladsdele op på øverste dæk.
  • Alle lemme være lukkede, når der arbejdes på stilladset.
  • Man må ikke tage bukkestilladser, kasser, stiger, løse konstruktionsdele m.m. i brug for at opnå ekstra arbejdshøjde.

Særlige risici

Hvis opstilling og brug af stilladset sker på og ved offentlig vej, er også arbejdet omfattet af vejreglerne. Der skal udarbejdes en afmærkningsplan, som skal godkendes af vejmyndigheden. Afmærkningsplanen skal detaljeret vise, hvor afmærkningen skal opstilles, hvilke tavler m.m. der skal bruges og hvordan stilladset sikres mod påkørsel.

Er der luftledninger så tæt på stilladset, at man kommer inden for den såkaldte respektafstand (se tegning), skal el-ledningerne være isolerede mod berøring eller afbrudt for strøm. Det er kun kvalificeret personale fra fx det lokale forsyningsselskab, som må sikre de strømførende ledninger. Målene på tegningen er mindstemål.

Arbejde i nærheden af sendemaster

Antenner til fx mobiltelefoni skaber elektromagnetiske felter (EMF), som kan være sundhedsskadelige. Hvis der skal arbejdes inden for 8m afstand af mobilantenner, skal man spørge bygningsejeren eller masteejeren om, hvilken respektafstand den pågældende antenne giver anledning til. Hvis det er nødvendigt at arbejde inden for respektafstanden, skal antennen være slukket.

De ansatte skal være instrueret om, at færdsel nær antennen skal reduceres til et minimum.

Overdækning

Sikring mod nedstyrtning ved montage af teltoverdækninger

Teltoverdækninger skal konstrueres under forhold, der i nødvendigt omfang tager hensyn til sikkerhed og sundhed. De ansatte skal særligt sikres mod nedstyrtning og gennemstyrtning under montagearbejdet. Det kan bl.a. gøres ved at konstruere teltoverdækningen på terræn og hejse den op med kran eller ved at konstruere teltoverdækningen fra en platform i højden, hvor de ansatte er sikret mod nedstyrtning, og hvorfra teltoverdækningen kan rulles ud.

Stilladsopstilleren skal planlægge og tilrettelægge sammenkoblingen til det bærende stillads på en sådan måde, at de ansatte kan arbejde fra steder, hvor de er sikret mod nedstyrtning. Også ved andre former for sammenkoblingsarbejde i højden skal de ansatte sikres mod nedstyrtning. Kan det ikke ske på anden måde, skal de ansatte bruge egnet faldsikringsudstyr.

Arbejdet med at konstruere teltoverdækningen i højden på stedet, skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer både, at tunge løft og andre sundhedsskadelige eller farlige håndteringer skal være forebygget, og at de ansatte er sikret forsvarligt mod gennemstyrtning og nedstyrtning.

Stilladsopstilleren skal have gennemgået den arbejdsmiljøfaglige uddannelse i montering af totalinddækning.

Gode links

Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus) – korrektestilladser.dk

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger