Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejde på tage

   

Uanset højden og taghældningen skal man sikres, hvis der er fare for, at man kan komme til skade ved at falde ned fra taget.

Man skal sikre materialer og værktøj mod at glide ned eller blive kas­tet ned af vinden.

Arbejde ved eller på udhæng o.lign. kan sikres med stillads.

Man skal ved valg af sikkerhedsforanstaltninger lægge vægt på arbejdets art, vejrforholdene, tagfladens art, hvad man kan falde ned i/på samt en kombination af ovennævnte faktorer m.v.

Huller i tagfladen skal altid sikres med rækværk, eller bæredygtig overdækning.

Flade tage under 15 grader

Man skal sætte rækværk op langs tagets kant, hvis der arbejdes eller man færdes på tage med en hældning på under 15 °, og hvis tagkanten samtidig er mere end 3,5 m over terræn.

Hvis der arbejdes på skridsikkert underlag og under gode vind- og vejrforhold, kan man i særlige tilfælde undlade at etablere rækværk op til 5 m over terræn.

Vær opmærksom på, at man uanset højden, skal træffe sikkerhedsforanstaltning mod nedstyrtning, når der er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare (fx fald på opragende genstande, materialer eller i kælderhalse m.m.). Ligeledes skal risiko for nedstyrtning og gennemstyrtning ned i bygningen imødegås.

Man kan erstatte rækværket med en tydelig og holdbar markering mindst 2 m fra tagets kant, hvis arbejdet ikke kræver, at man kommer tættere på kanten end de 2 m. I det tilfælde må man ikke færdes eller placere materialer uden for denne markering.

Markeringen skal mindst bestå af kegler med afmærkningslister, kæder el.lign. i mellem. Minestrimmel må ikke anvendes.

Hvis en murkrone skal fungere som rækværk, skal den være mindst 1 m høj.

Skrå tage over 15 grader

Ved arbejde på skrå tage skal der sikres mod nedstyrtning ved tagfod­en, når tagfoden er mere end 2 m over underlaget, og der vil forekomme arbejde eller færdsel i en højde af mere end 5 m over underlaget. Herudover skal der også sikres mod nedstyrtning ved gavle samt sikres mod nedstyrtning og gennemstyrtning indvendigt i bygningen.

Bliver stilladset brugt som sikkerhed ved tagarbejde på hældnings­tage, skal det være forsynet med en afskærmning, der med sikkerhed kan standse en person i fald fra taget. Afskærmningen skal være mindst 1 m høj og dække en parallel linje 1 m over tagfladen. Brug fx stålnet, krydsfinérplader el.lign.

Stilladsets arbejdsdæk må højst være 0,5 m under tagfoden.

Yderligere krav

Vær opmærksom på, at kælderhalse, lyskasser, opragende genstande o.lign., som udgør en fare i forbindelse med nedstyrtning, i alle tilfælde vil kræve sikkerhedsforanstaltninger – uanset faldhøjden.

Tage med hældning på 15 ° eller mere:

Brug tagstiger, hvis lægterne er glatte. Nye lægter skal være C 18 (3,8 x 7,3 cm).

Tage med en hældning på 34 ° eller mere:

Opstil skærme, så ingen ansatte på noget tidspunkt arbejder mere end 5 m i lodret afstand fra nærmeste skærm.

Brug altid tagstiger, medmindre det er forsvarligt at gå på lægterne.

Tage med en hældning på mere end 60 °:

Opstil skærme, så ingen ansatte på noget tidspunkt arbejder mere end 2 m i lodret afstand fra nærmeste skærm.

Brug altid tagstiger, medmindre det er forsvarligt at gå på lægterne.

Krav til rækværker ved tagarbejde

GenereltKravene er opdelt i klasser alt efter tagets hældning. Rækværkerne skal som min. leve op til kravene i EN/DS-standard 13374 for midlertidige rækværker.

Rækværker under denne standard er opdelt efter klasserne A, B og C. Se mere herom i skemaet. Vælger man at lave rækværk på stedet, skal rækværket overholde samme krav.
På vand rette tagfladerRækværk, der bruges som sikring mod nedstyrtning ved tagkan-ten, skal – uanset om det er et systemrækværk eller et rækværk, der konstrueres på stedet – være tilstrækkeligt højt, have den fornødne styrke og være forsvarligt udført, så det effektivt kan forhindre, at en person falder ned
Taghældning 0-10°Rækværker (klasse A) skal bestå af en håndliste i 1 m højde, en knæliste i 0,5 m højde og en fodliste. Fodlisten skal min. være 150 mm høj, men kan undværes, hvor der er murkrone/opkant på min 150 mm.

Anvendes rækværk af træ (god kvalitet) med en dimension på 32×125 mm, kan belastningskravene normalt overholdes med en sceptreafstand på 2,25 m. Træet styrkesorteres på byggepladsen, så træ med store gennemgående knaster o.lign. frasorteres. Dette er en opgave, der kræver særskilt oplæring og instruktion.
Taghældning 10-15°Systemrækværk (klasse B) skal bestå af en håndliste i 1 m højde, en knæliste i 0,5 meters højde og en fodliste. Fodlisten skal minimum være 150 mm, men kan undværes, hvor der er murkrone/ opkant på min 150 mm.

Åbningerne mellem listerne må ikke være mere end 25 cm. Laves rækværket på stedet, kan dette klares med en ekstra knæliste.
Taghældning over 15°Systemskærm (klasse B) bestående af en håndliste i 1 m højde, en knæliste i 0,5 meters højde og en fodliste, hvor åbningerne mellem listerne maksimalt er 25 cm, eller der er indsat en ekstraknæliste, kan anvendes, hvis den lodrette faldhøjde ned af tagfladen ikke overstiger 2 m.

Hvis faldhøjden overstiger 2 m, anvendes klasse C-skærm, hvor afstanden mellem listerne ikke må være mere end 10 cm. I praksis betyder det brug af plade eller lignende.

Rækværker og skærme der konstrueres på byggepladsen

Rækværk og skærme, der laves på byggepladsen, skal konstrueres efter EN/DS-standard 13374 om midlertidige rækværk eller mindst på et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Træ, der bruges til rækværk og skærme, skal være af god handelskvalitet og uden større, gennemgående knaster eller andet, der kan nedsætte træets styrke. Det vil i henhold til standarden sige, at der mindst skal bruges klasse C16-træ eller træ af mindst samme kvalitet.

Rækværk ved gavle

Et klasse A-rækværk med en håndliste i 1 m højde, en knæliste i 0,5 meters højde og en 15 cm høj fodliste – hvor åbningerne mellem hånd-, knæ- og fodliste ikke er større end 47 cm – vil i de fleste tilfælde være tilstrækkelig sikring mod nedstyrtning fra gavle på tage.

Et rækværk med en scepterafstand på højst 2,25 m kan – som alternativ til standardens krav om beregning eller test med statisk belastning – konstrueres under disse forudsætninger:

  • Rækværket skal kunne holde til, at en person læner sig op ad det eller falder ind i det og skal kunne give støtte ved gang langs ræk­værket.
  • Hånd- og knælister skal mindst udføres i mindst 32 x 125 mm brædder og fodlisten i 32 x 150 mm brædder.
  • Håndlisten placeres i 1 m højde, knælisten i 0,5 meters højde og fodlisten skal slutte tæt til underlaget. Åbningerne mellem dem må ikke overstige 47 cm.
  • Rækværket skal mindst kunne optage en kraft på 300 N (30 kg) på alle dele af rækværket både vandret og lodret med en maksimal udbøjning på 55 mm. Ved fodlisten er kraften nedsat til 200 N (20 kg). Hertil kommer, at rækværket også skal kunne optage en lodret kraft på 1250 N (125 kg) med en maksimal udbøjning og nedbøjning på 300 mm.

Krav til rækværker og tagskærme ved taghældninger over 15 °

Hvor der er særlig fare for nedstyrtning af materialer eller værktøj, skal man sætte en tilstrækkelig høj, tættere beklædning – en såkaldt tagskærm, som fx kan være et net eller plader.

Rækværk og skærme, der bruges som sikring ved nedstyrtning af personer, skal være tilstrækkeligt høje, have den fornødne styrke og være forsvarligt udført, så de effektivt kan forhindre, at en person falder ned.

En klasse B-skærm med en højde på mindst 1 m – hvor åbningerne mellem hånd-, knæ- og fodliste ikke er større end 25 cm – vil i de fleste tilfælde være tilstrækkelig sikring mod nedstyrtning ved tagfoden fra tage med en hældning på op til 30 ° samt på tage med en hældning fra 30 til 34 °, hvis den lodrette faldhøjde ned ad tagfladen ikke overstiger 2 m.

Hvis faldhøjden overstiger 2 m, vil en klasse C-skærm – hvor åbningerne i skærmen ikke overstiger 10 cm – i de fleste tilfælde være tilstrækkelig sikring mod nedstyrtning ved tagfoden.

Skærme til sikring mod nedstyrtning ved tagfoden kan etableres ved at montere holdbare krydsfinerplader indvendigt på rækværket eller fast stålnet. Det er en forudsætning, at skærmene anbringes i en vinkel på 80-90 ° på tagfladen, og at de mindst har en højde over tagfladen på 1 m.

Skærme, der laves på stedet til sikring mod nedstyrtning ved tagfoden, skal effektivt kunne stoppe en person, der glider eller falder ned ad den hældende tagflade. Skærmene skal derfor kunne optage dynamiske belastninger.

Skærme, der svarer til klasse B, skal overalt i bunden kunne optage en energi på mindst 1100 J og øverst en energi på 500 J og samtidig stadig sikre mod nedstyrtning.

Skærme, der svarer til klasse C, skal overalt i bunden kunne optage en energi på mindst 2200 J og øverst en energi på 500 J og samtidig stadig sikre mod nedstyrtning.

Arbejde på eksisterende tage

Undersøg nøje tagets opbygning og bæreevne, før arbejdet med reparation eller ombygning sættes i gang.

Gå aldrig direkte oven på gamle tagplader uden at etablere sikring mod gennemstyrtning, når lægteafstanden overstiger 46 cm fra overkant til overkant. Vær også opmærksom på lægternes stand, herunder fx i forhold til råd og borebiller.

Hvis lægterne ikke er bæredygtige, skal de udskiftes med styrkesorterede lægter mærket C18 med producentens navn samt være CE-mærket.

Ved oplægning af nye tagplader skal arbejdet planlægges ved at inddrage leverandørens sikkerhedsanvisninger, så der sikres mod gennemstyrtning og nedstyrtning.

Gangbroer med rækværk mod det åbne tag kan sikre medarbejderne mod gennemstyrtning. Hæng sikkerhedsnet mellem gangbroerne. Brug aldrig sikkerhedsnet som eneste sikring. Det forhindrer ikke, at man styrter igennem taget.

Sikring mod nedstyrtning skal i øvrigt ske ved at overdække huller i tag­et med bæredygtige plader og ved at etablere rækværker og tagskærme ved tagets udvendige kanter eller på andre lige så forsvarlige måder. Det kan ofte være nødvendigt at kombinere flere kollektive sikkerhedsforanstaltninger. De kollektive foranstaltninger går forud for individuel beskyttelse, men det kan i visse tilfælde være nødvendigt at supplere med egnet individuelt faldsikringsudstyr.

Tækkebroer

Brug forsvarlige tækkebroer for at øge sikkerheden og undgå nedslidning. Tækkebroer og platforme bør som hovedregel være vandrette, så det er let at færdes på taget.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger