Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden

   

På alle virksomheder skal der være et samarbejde om sikkerhed og sundhed. I samarbejdet løses arbejdsmiljøopgaverne i virksomheden for at få et godt arbejdsmiljø og dermed medvirke til, at de ansatte arbejder under så gode og sikre forhold som muligt.

Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation.

Det samme gælder på byggepladser og skiftende arbejdssteder for de virksomheder, der beskæftiger mindst 5 personer i mindst 14 dage.

Arbejdsmiljøorganisationen skal have repræsentanter for både medarbejderne og ledelsen.

I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal der hvert år gennemføres en drøftelse om, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøet skal foregå og om arbejdsmiljømål for det kommende år.

Sammensætning af arbejdsmiljøorganisationen

Antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen fastsættes i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne ud fra et nærhedsprincip. Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen skal have det nødvendige kendskab til virksomheden og den pågældende del af virksomheden eller byggepladsen. Det skal sikres, at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter inden for de ansattes arbejdstid, og de ansatte skal kunne drøfte arbejdsmiljøforhold med arbejdsmiljøorganisationen inden for de ansattes arbejdstid.’

Alle ansatte (herunder deltidsansatte), der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere, tæller med i opgørelsen af antal beskæftigede. Det gælder også alle, der arbejder helt eller delvist på byggepladser eller andre skiftende/midlertidige arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted.

Personer, der er blevet ansat til arbejdet på en bestemt byggeplads, og som udelukkende skal udføre arbejde dér, tæller normalt ikke med i antallet af ansatte i hjemmevirksomheden. Hvis de fortsætter til en ny byggeplads, tælles de med fra dette tidspunkt.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation skal hvert år gennemføre en drøftelse om, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøet skal foregå og fastsætte mål og arbejdsmiljøplaner for det kommende års samarbejde. Det skal også vurderes om det foregående års mål er nået og det skal drøftes, om den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø findes i virksomheden.

Det er en god ide at dokumentere drøftelsen, særlig når virksomhedens handleplan skal udarbejdes.

Arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med 1-9 ansatte

I virksomheder med 1-9 ansatte er der ikke pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsgiveren skal dog sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed sker ved direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og de øvrige ansatte.

I virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte får alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed. De ansatte skal også inddrages i planlægning og indførelse af ny teknologi og om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v.

På byggepladser er der dog pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation, vis der er beskæftiget 5 personer eller flere for samme arbejdsgiver i en periode på mindst 14 dage.

Arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med 10–34 ansatte

I virksomheder med 10-34 ansatte skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter og med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand.

Arbejdsmiljøorganisation skal varetage både de strategisk overordnede opgaver og de operationelle daglige opgaver.

Arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med over 35 ansatte

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation med:

  • en eller flere arbejdsmiljøgrupper og
  • et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af 1 arbejdsleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand.

Arbejdsmiljøudvalget i virksomheden

Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdsmiljøgruppens eller arbejdsmiljøgruppernes medlemmer. Er der mere end 2 arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer, og arbejdslederne i arbejdsmiljøgrupperne mellem sig 2 medlemmer til arbejdsmiljøudvalget. Formandskabet varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne.

Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer og suppleanter vælges for 2 år. Virksomheder kan indgå aftale om en valgperiode for arbejdsmiljørepræsentanterne på maksimalt 4 år. Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden og gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Udvalget skal også rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. Udvalget skal være med til at fastsætte arbejdsmiljøorganisationens størrelse og rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Udvalget kontrollerer arbejdsmiljøarbejdet og skal sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om arbejdsmiljøet.

Udvalget skal deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering.

Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden.

Endvidere skal udvalget opstille principper for oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov.

Der skal udarbejdes en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og de ansatte orienteres om planen.

På den årlige drøftelse skal arbejdsmiljøudvalget bl.a. tage stilling til udvalgets samarbejdsform og mødeintervaller.

Arbejdsgiveren og de ansatte kan efter aftale vælge at tilrettelægge arbejdsmiljøorganisationen anderledes. Dette forudsætter dog både en aftale på organisationsniveau og på virksomhedsniveau

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver inden for den del af virksomheden eller byggepladsen, som arbejdsmiljøgruppen dækker.

Arbejdsmiljøgruppen skal varetage og deltage i aktiviteter, der beskytter de ansatte og forebygger risici.

Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær.

Gruppen skal kontrollere, at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarlige, og om der gives effektiv oplæring og instruktion på de sprog, der tales og forstås af de ansatte. Brug evt. tolk.

Gruppen skal også deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader eller tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.

Det er ligeledes vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen løbende inspirerer de øvrige ansatte til en adfærd, der fremmer en god arbejdsmiljøpraksis.

Arbejdsmiljøgruppen er kontaktleddet mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget og skal således sende arbejdsmiljøspørgsmål videre til arbejdsmiljøudvalget, hvis arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse problemerne.

Hvis arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant ikke er til stede samtidig, varetager det tilstedeværende medlem arbejdsmiljøgruppens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i den andens fravær, skal hurtigst muligt meddeles denne.

Hvis der ikke er tid til at kontakte arbejdsmiljøudvalgets formand eller virksomhedens ledelse, kan arbejdsmiljøgruppen på eget initiativ standse arbejdet eller arbejdsprocessen, når der er tale om en overhængende betydelig fare for de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Hvis arbejdet bliver standset, skal arbejdsmiljøgruppen omgående kontakte virksomhedens ledelse og forklare, hvorfor det var nødvendigt at standse arbejdet.

Arbejdsmiljøorganisationens møder i virksomheden

Udover den årlige arbejdsmiljødrøftelse holder arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøudvalget møder efter behov således, at det er muligt at løse de opgaver, der er pålagt gruppen og udvalget.

Arbejdsmiljøudvalget skal normalt holde møder, hvis der sker alvorlige ulykker, sundhedsskader eller tilløb til ulykker og skader.

Modtagekultur

Uanset virksomhedens størrelse er det en god idé at lægge en plan for, hvordan man modtager nyansatte, herunder lærlinge, unge og udlændinge, som endnu ikke kender til byggepladsens regler, kutymer og arbejdsgange.

Det skal sikres, at de fra starten lærer en god sikkerhedskultur og –rutiner, så de ikke bringer sig selv og andre i fare.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger