Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejdsplatforme, 1- og 2- søjle

   

Arbejdsplatformen skal passe til de arbejdsopgaver, man skal udføre. Det gælder bl.a. bæreevne og størrelse. I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, som de ansatte forstår og som fortæller, hvordan man bruger, betjener og dagligt vedligeholder arbejdsplatformen. Inden arbejdet påbegyndes, skal de ansatte have en mundtlig instruktion og oplæring i brugen af arbejdsplatformen.

thumbnail of aarbejdsplatform_rettet

Arbejdsstandpladsen skal have tydelige skilte med en kort brugsanvisning. Her skal bl.a. fremgå den størst tilladte belastning og fordelingen af belastningen på platformen. Producenternes skilte på platformen skal være intakte og vedligeholdt, så budskaberne umiddelbart kan ses.

Energitilførslen skal kunne afbrydes, fx med nøgleafbryder, for at forhindre uvedkommende i at betjene personløfteren. Platformen må ikke anvendes som elevator.

Alle arbejdsplatforme, som er markedsført efter 1. januar 1997, skal være CE-mærkede og opfylde maskindirektivets krav.

Journal

På eller i nærheden af arbejdsplatformen skal man i en journal kunne læse om platformens historik. Der skal bl.a. være oplysninger om belastningsprøver, reparationer og eftersyn. Det er ejeren af redskabet, der har ansvaret for at føre journalen.

Journalen skal indeholde oplysninger om:

 • Godkendelse og typeafprøvning
 • Belastningsprøver, stabilitet m.m.
 • Hovedeftersyn, reparationer, udskiftning af bæremidler (elmotor, gearkasse, tandstang og fang)
 • Arbejdstilsynets påbud vedr. redskabet
 • Fabrikat, fabrikationsår, importørens navn, samt evt. certifikater for bæremidler (fang/ nødbremse).

Eftersyn

Mindst én gang om året skal leverandøren eller anden sagkyndig person gennemføre et hovedeftersyn.

Opstilling

Kun personer, der har fået en særlig oplæring og træning, herunder kendskab til producentens brugsanvisning, må opstille, ændre, flytte og nedtage arbejdsplatforme. Det samme gælder for arbejdsplatforme, der er beregnet for løbende flytning.

Underlaget skal være bæredygtigt og kunne optage de trykkræfter, som producenten opgiver.

Opklodsninger må maks. være 0,20 m høje, de skal være stabile og kunne optage de forekommende kræfter i alle retninger.

Hvis masten bliver gjort fast til en bygningsdel, skal denne og det materiale, man bruger til fæstning, kunne optage de nødvendige kræfter.

Hvis opstilling og brug af arbejdsplatformen sker på og ved offentlig vej, er arbejdet omfattet af vejreglerne. Der skal derfor træffes passende foranstaltninger, hvor der er risiko for påkørsel.

Flytning af arbejdsplatform

Flytning må kun ske, hvis underlaget er fast og bæredygtigt. Desuden skal man sørge for, at mastehøjden ikke overstiger, hvad producenten har fastlagt.

Støttebenene skal være løftet og låst umiddelbart over terræn ved flytning.

Brug producentens anvisninger om vind- og vejrforhold.

Skiltning

Tæt ved lågen skal der være et skilt, der beskriver maksimal belastning i følgende termer:

 • Maks. belastning i kg
 • Fordelingen af belastningen på platformen
 • Antal personer og øvrig belastning (én person regnes til 85 kg)

Betjeningspanelet skal være forsynet med tydelige piktogrammer.

Inddækning

Man må kun inddække arbejdsplatformen, hvis det er aftalt med opstilleren, og når producentens anvisninger bliver fulgt. Selv en mindre inddækning eller skilte på rækværket vil øge vindlasten på platformen. Det stiller større krav til opstillingen/fastgørelsen. I forbindelse med inddækning skal man være opmærksom på perioden for vinterforanstaltninger (1. oktober til 31. marts).

Adgang

Der skal være let adgang til platformen. Der skal være fast trappe eller stige, hvis afstanden til terræn er mere end 50 cm. Trappe og stige skal have håndliste eller anden støttemulighed. Lågen på platformen skal være selvlukkende og må ikke kunne åbnes udad. Lågen skal desuden have automatisk lukketøj eller elektrisk kontakt, der sikrer, at man ikke kan hæve platformen, når lågen er åben.

Rækværker/afspærring

Platformen skal normalt have rækværk på alle sider, som består af en håndliste i 1,1 m højde, knæliste i 50 cm højde og et fodbræt på min. 15 cm. Et rækværk kan også bestå af en solid plade eller et net, som skal følge producentens anvisninger.

Ved arbejde på facade kan man undlade det indvendige rækværk. Men kun platformens gulv følger facaden og afstanden mellem facade og platform på intet tidspunkt overstiger 25 cm.

Der skal være en holdbar markering fx kæde omkring arbejdsplatformen, således at ingen kan komme i farlig nærhed af platformens
arbejdsområde og rammes af nedfaldende materialer og værktøj.

Gulv

Gulvet skal være vandret og udført i skridsikkert materiale. Der skal være afløb for regnvand, og åbninger i gulvet må maks. være 25 mm.

Arbejde på arbejdsplatforme

Belastningen af arbejdsplatformen må ikke overstige, hvad producenten har oplyst på belastningsskiltet, der skal være placeret tæt ved
adgangslågen.

Den maksimale belastning skal være beskrevet som maks. belastning i kg, fordelingen af belastningen samt antal personer og øvrig belastning. En person regnes til 85 kg.

Unge under 18 år må kun betjene arbejdsplatforme, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse fx som lærling, og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt. Unge under 18 år må dog godt arbejde fra en arbejdsplatform.

Brug ikke stiger, kasser el.lign. til at hæve arbejdshøjden.

Man må normalt ikke forlade arbejdsplatformen i løftet stilling. Hvis det alligevel er nødvendigt, skal man i så fald indhente en dispensation fra Arbejdstilsynet. Et eksempel kan være ved altanarbejde.

I sådanne situationer skal man sikre arbejdsdæk, arbejdsplatforme og andre adgangsveje med rækværk eller anden form for effektiv sikring mod nedstyrtning. På betjeningspanelet skal der desuden være en
aflåselig afbryder.

Placer platformen i nederste position til fyraften. Husk også, at energitilførslen skal være slukket og aflåst.

Særlige risici

Skæv vægtfordeling på arbejdsplatformen kan få fatale konsekvenser. Vær derfor opmærksom på, hvor materialer placeres og fordeles på platformen. Fordel vægten ligeligt.

Sørg for afskærmning el.lign., da der kan være fare for at blive klemt mellem mast og platform eller mellem platform og bygningsdele samt mellem platform og terræn.

Der må ikke opholde sig personer på udtræk/konsoldæk ved op- eller nedkørsel af platformen.

Undgå sammenstød med åbne vinduer og andre konstruktioner/ materialer. Det kan overbelaste platformen med risiko for sammenbrud.

Beredskab

Ved arbejde i højden fra en arbejdsplatform skal der i nærheden være mindst én person til stede på arbejdspladsen, som i nødvendigt omfang kan tilkalde hjælp fx ved uheld og tilskadekomst. Personen skal kunne tilkaldes fra platformen ved råb eller brug af mobiltelefon.

Den eller de personer, som skal kunne tilkaldes, skal være oplært og trænet i nødprocedurerne i beredskabsplanen.

Beredskabsplan

Der er krav om en beredskabsplan, der beskriver, hvordan personer i en nødsituation kan blive reddet eller hjulpet. Det er arbejdsgiverens ansvar at oplære (træne) de ansatte i beredskabsplanen og evt. nødsænkningsprocedurer. I forbindelse med beredskabsplanen kan følgende forhold fx indgå i vurderingen:

 • Adgangsforhold og redningsveje til og fra arbejdsstedet – er der fx tilstrækkelig plads til at bruge lifte, krankurve og lignende hjælpemidler til redning – og er der plads til at redningstjenesten kan komme frem til den forulykkede?
 • Hvilken form for redning kan der udføres, og hvilke tekniske hjælpemidler er der til rådighed? Fx redning fra lift, rullestillads, stige eller ved nedhejsning. Eller ind i bygningen, hvis den er egnet til det.
 • Hvad er afstanden til den nærmeste redningstjeneste i tilfælde af alvorlige ulykker? Oplys evt. på forhånd arbejdsstedets GPS koordinater til redningstjenesten. Er der særlige forhold på arbejdsstedet, som betyder, at der skal laves forhåndsaftaler med beredskabs chefen/redningstjenesten.
 • Er der behov for, at mindst to personer arbejder på platformen, da platformen kun kan betjenes og nødsænkes oppe fra? Eller er der tilstrækkeligt med tekniske hjælpemidler på pladsen, som kan bruges ved redning eller andre løsninger.

Det varierer meget, hvor omfattende en beredskabsplan skal være. Den skal først og fremmest være operativ og tilpasses den konkrete sag.

Beredskabsplanen skal altid ophænges i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet og være synlig og kendt af alle.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger