Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Asbest

   

Asbest har været anvendt frem til 1990 i en lang række byggematerialer, fx rør- og kedelisolering og forskellige pladematerialer. Asbest kan give asbestose og kræft i lunger og lungehinder. Personer, der ryger og samtidig er udsat for asbest, har en stærkt forøget risiko for at få lungekræft.

Det er forbudt at bruge asbest eller asbestholdigt materiale, men det er tilladt at nedrive, reparere og vedligeholde bygninger m.v., hvor der er brugt asbestholdigt materiale. Dog er højtryksspuling af asbestholdige materialer (bl.a. eternittage) forbudt. Man kan på visse betingelser få dispensation til brug af lukkede rensemaskiner med opsamling af vand.

Asbestholdige materialer, der er taget ned, afmonteret eller på anden måde rykket eller fjernet fra deres oprindelige placering, må ikke sættes op igen eller på anden måde genanvendes. Det gælder også, selvom materialerne er ubeskadigede.

Arbejde med asbestholdige materialer er særligt farligt arbejde. Det skal derfor fremgå af byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), hvor der er asbest, og hvornår arbejdet med indgreb i de asbestholdige materialer foretages.

Unge under 18 år må ikke arbejde med asbestholdige materialer med mindre, det indgår som en del af en kompetencegivende uddannelse.

Forundersøgelse for asbest

Før et nedrivnings-, renoverings- eller vedligeholdelsesprojekt påbegyndes skal bygherren sørge for, at der er udført forundersøgelser for asbest. Det gælder, når der forventes mindst to virksomheder samtidig på arbejdsopgaven. Resultatet af forundersøgelserne skal danne grundlag for udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Det er for alle aktører vigtigt at være opmærksom på, om der er udført forundersøgelser.

Bygherren har pligt til at oplyse om kendt viden om asbest i bygningen. Ved mindre serviceopgaver, fx reparation, vedligehold og installation i private boliger er det vigtigt som udførende håndværker at spørge bygherren, som ofte er bygningsejeren, om bygningens alder, evt. renoveringer og viden om asbestforekomster. Desuden at være opmærksom på, hvad der kan være tegn på asbest, så man kan tage de nødvendige forholdsregler. Ved mindre serviceopgaver er det arbejdsgiveren for de ansatte, der skal udføre opgaven, som skal registrere, hvor der er anvendt asbest eller asbestholdigt materiale på de dele af arbejdspladsen, hvor opgaverne gennemføres.

Ved mindste mistanke om asbest i bygninger og konstruktioner før 1990, skal arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres efter asbest­reglerne. Kun hvis nærmere undersøgelser kan afkræfte mistanken om asbestfibre, er arbejdet ikke længere omfattet af asbestreglerne. Læs mere om forundersøgelser i asbest-huset.dk.

Anmeldelse til Arbejdstilsynet

River man asbestholdigt materiale ned indvendigt i bygninger m.v., skal man anmelde det til Arbejdstilsynet. Det samme gælder arbejde, som vurderes ikke kun at indebære kortvarige og lave udsættelser for asbest, fx nedrivning af asbestholdige skiferplader på tag, som ikke kan nedtages hele.

Lovpligtig uddannelse og særlig instruktion

Personer, som arbejder med indvendig nedrivning, skal have bevis på at have gennemført den lovpligtige uddannelse. Ved andet arbejde med risiko for kontakt med asbeststøv, herunder rengøring, skal de ansatte gennemgå et særligt oplærings- og instruktionsforløb. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at de ansatte har gennemgået et særligt oplærings- og instruktionsforløb.

Protokol

Arbejdsgiveren skal føre en protokol over ansatte, der i forbindelse med arbejdet har været udsat for asbest. Protokollen skal indeholde oplysninger med angivelse af arten og varigheden af arbejdet samt den asbestpåvirkning, der har fundet sted. Protokollen skal opbevares i mindst 40 år efter, at asbestpåvirkningen er ophørt. Ved virksomhedsophør skal protokollen sendes til Arbejdstilsynet.

I asbest-huset.dk kan man se, hvordan en protokol kan se ud.

Planlægning og forberedelse

Den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal suppleres med en kemisk risikovurdering, der beskriver, hvordan de særlige asbestregler kan overholdes. Ved nedrivning af asbest kan den kemiske risikovurdering være en del af den arbejdsplan, som arbejdsgiveren skal udarbejde ved denne type arbejde.

Arbejdsplanen skal udarbejdes, uanset om nedrivningsarbejdet er støvende eller ej, og skal i detaljer beskrive, hvordan man håndterer asbest og asbestholdige materialer sikkert og forsvarligt. Herunder om brug af nødvendige støvsvage arbejdsmetoder, ventilation, personlige værnemidler og bortskaffelse af affald. Hvis en bygning nedrives, skal asbestholdigt materiale fjernes inden nedrivningen.

Arbejdsplanen skal også omfatte rengøringsarbejde i forbindelse med nedrivningsarbejde.

Værktøj og arbejdsmetoder

  • Brug arbejdsmetoder og værktøj, som giver mindst mulig støvudvikling. Nedtag de asbestholdige materialer forsigtigt, så de ødelægges mindst muligt. Støvdannelse kan modvirkes ved, at de asbestholdige materialer gøres fugtige.
  • Fjern støvet der, hvor det udvikler sig. Hvis det er nødvendigt at bruge maskiner til nedrivningen, så vælg langsomtgående mekanisk værktøj med direkte udsug monteret på H-støvsuger med afkast til det fri. Anvendes der maskiner, vil arbejdet i mange tilfælde udvikle asbest i væsentligt omfang, og arbejdet skal derfor udføres under støvtæt afskærmning med sluse og undertryk.

Personlige værnemidler

  • Brug åndedrætsværn, hvis der er risiko for asbeststøv. Åndedrætsværnet skal mindst være halvmaske med P2-filter og skal være egnet til at fjerne asbeststøv, tætsluttende og rengøringsegnet. Filtermaske må maks. anvendes 3 timer fordelt over en arbejdsdag. Ved arbejde i mere end 3 timer skal der anvendes egnet turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Ved indvendig nedrivning skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Ved nedtagning af asbestholdige skiferplader skal der anvendes turbomaske.
  • Luftforsynet åndedrætsværn og turbomaske må maks. anvendes 6 timer fordelt over en arbejdsdag. Ved asbest-nedrivningsarbejde må luftforsynet åndedrætsværn og turbomaske højst anvendes 4 timer pr. dag, og senest efter 2 timers arbejde skal der holdes hvilepauser. Ved særligt belastende arbejde skal arbejdstiden nedsættes yderligere.
  • Benyt støvafvisende arbejdstøj med hætte. Dragten skal slutte tæt ved hals, håndled og ankler. Hætten skal trækkes ud over åndedrætsværnet, så dragten kan tages af, uden at man skal tage åndedrætsværnet af. Arbejdstøjet skal skiftes hyppigt, og må ikke bæres under spisepauser.

Afskærmning og afspærring

På arbejdsstedet må der ikke opholde sig andre, end
dem der udfører asbestarbejdet. Arbejdsområdet skal af­grænses, og der skal være synlige skilte med teksten:
“Pas på. Asbestarbejde. Ingen adgang for uvedkommende“.

Ved nedrivningsarbejde, hvor asbeststøv forekommer i væsentligt omfang, skal arbejdsstedet afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et telt el.lign., der er uigennemtrængeligt for støv. Adgang til teltet skal ske gennem en luftsluse, og ventilation af teltet skal foretages, så et undertryk hindrer spredning af støv til andre områder. Afskærmningen må først fjernes, når hovedrengøringen har fundet sted.

Affald

Asbeststøv og støvende asbestholdigt affald, fx støv, smuld og filtre skal fugtes, og man skal derefter opbevare og fjerne det i lukket, tæt emballage. Emballagen skal være mærket med oplysning om indhold af asbest. Asbestholdigt affald, der kan støve, fx bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket. Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra kommunen.

Rengøring

Effektiv rengøring af arbejdsstedet er vigtig. Det gælder på arbejds­steder, hvor der kan være risiko for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer. Rengøring skal ske regelmæssigt og så ofte, at der ikke opstår risiko for støvforurening, hverken under arbejdet eller efter arbejdets ophør.

Der skal løbende gøres rent på arbejdsstedet, i omklædning, bade- og spiserum.

Efter indendørs nedrivning og efter nedrivning på loftrum skal der gøres hovedrent ved at støvsuge og herefter vådrengøre. Man må ikke tørfeje. Til slut lufter man grundigt ud i et døgn, gør rent igen og lufter ud i et døgn igen. Der skal til rengøringen anvendes en H-mærket støvsuger, som er egnet til at tilbageholde asbest.

Der skal anvendes de samme personlige værnemidler ved rengøringen som ved arbejdet.

Hygiejneforanstaltninger

Ved asbestarbejde skal der være adgang til omklædning og bad med koldt og varmt vand. Arbejdstøj og dagligt tøj skal opbevares hver for sig. Derudover skal der være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsformål. Rummene skal løbende rengøres grundigt.

Ved støvende asbestarbejde samt ved nedrivning af asbest skal omklædning og bad placeres i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Ved støvende asbestarbejde skal omklædning og bad indrettes som to omklædningsrum, et rent og et beskidt, hvor adgang mellem dem sker via baderum med bruser. Ved støvende asbestarbejde skal der løbende rengøres grundigt. Husk instruktion om forholdsregler mod udsættelse for asbest i forbindelse med rengøring.

Personlig hygiejne

Det er vigtigt at holde en god personlig hygiejne. Vask ansigt, underarme og hænder inden der holdes pauser i spiserummet og gås på toilettet – og altid ved arbejdstids ophør.

Ved støvende arbejde skal man tage bad inden pauser, der holdes i spiserummet – og altid ved arbejdstids ophør.

Besøg asbest-huset.dk og se meget mere om asbest i byggeriet.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger