Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Asfalt (bitumen)

   

Arbejde med asfalt omfatter udlægning af forskellige typer vejasfalt, udlægning af støbeasfalt, tagdækningsarbejde med bitumenprodukt­er, broisolering og fugtisolering m.v. med bitumenprodukter. Udsættelse af røg fra tagdækning er omfattet af Arbejdstilsynets regler om
arbejde med kræftfremkaldende stoffer og materialer.

Asfaltprodukter kan være klassificeret som farlige stoffer eller materialer.

Ved arbejde med asfaltmaterialer kan der opstå sundhedsskadelig luftforurening og visse produkter kan give eksem, hvis de kommer i kontakt med huden.

Hvis asfaltmaterialerne giver sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, skal de erstattes med andre mindre farlige materialer.

Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal udarbejdes en kemisk risikovurdering, før man går i gang med at arbejde med asfalt- og bitumenmaterialer. De ansatte skal oplæres, og der skal gives en mundtlig instruktion – understøttet af skriftligt materiale. Dette gælder også arbejde med genbrugsmaterialer.

Man må ikke bruge bitumenopløsninger, som indeholder organiske opløsningsmidler til at klæbe med. Hvis det imidlertid er nødvendigt, fx i forhold til afvikling af trafikken, kan de dog bruges i perioden 1. oktober til 1. april efter høring i arbejdsmiljøorganisationen.

Der findes i dag teknisk egnede produkter til klæbning og overfladebehandling som erstatning for produkter med organiske opløsningsmidler.

Temperaturen skal være så lav som muligt ved arbejde med asfaltmaterialer. Desuden skal man altid overholde den fastsatte, maksimale anvendelsestemperaturer for bitumentyper.

Naturlig og mekanisk ventilation

Udendørs skal man planlægge asfaltarbejdet, så det ikke foregår direkte i røgfanen, og de ansatte ikke udsættes for asfaltrøg. Man må tage hensyn til vindretningen.

Der skal træffes foranstaltninger i form af fx indkapsling, brug af låg på kogekar, procesventilation, førerkabiner med overtryk o.lign. for at forhindre sundhedsskadelig luftforurening i at kunne indåndes.

Ved brug af maskiner kan udsættelse for asfaltrøg undgås ved at anvende førerhuse med overtryk eller filtre. Eller ved brug af andre tekniske løsninger, fx varmeskjold over strygejern. Ved asfaltarbejde i fx baggårde og andre områder med dårlig naturlig ventilation, kan røgens fjernes mekanisk, fx ved hjælp af en kornblæser.

Ved indendørs asfaltarbejde i industri- og lagerbygninger eller fx ved asfaltarbejde i tunneller kan røg og udstødningsgasser fjernes ved procesventilation.

Personlige værnemidler

Der skal altid være åndedrætsværn til rådighed, som skal bruges, når det ikke på anden måde er muligt at forhindre udvikling af sundhedsskadelig luftforurening. Normalt skal man som minimum bruge halvmaske med kombineret filter A2P2 eller turbomaske med mindst samme beskyttelsesgrad. Filtermaske må højst anvendes i sammenlagt 3 timer om dagen. Hvis arbejdet forventes at strække sig ud over 3 timer, skal der anvendes egnet turbomaske fra arbejdets begyndelse. Filteret skal skiftes til et nyt filter regelmæssigt, og inden luftforureningen lækker igennem.

Hvis der er risiko for kontakt med huden, skal man bruge personlige værnemidler, fx egnede handsker, fodtøj og beskyttelsestøj, der skal hindre gennemtrængning af stænk og partikler samt eventuelle opløsningsmidler. I tilfælde af arbejde med varme asfaltmaterialer skal de personlige værnemidler kunne tåle varme. Arbejdsgiveren stiller beskyttelsestøj, handsker og fodtøj til rådighed – og det skal skiftes jævnligt. Arbejdsgiveren skal sørge for vask og vedligeholdelse, mens de ansatte har pligt til at anvende de personlige værnemidler. Disse værnemidler må ikke tages med hjem.

Hvis beskyttelsesstøjet bliver gennemvædet, skal det skiftes med det samme. Der skal altid være et rent sæt til rådighed.

Uddannelse

Arbejdet må kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af Arbejdstilsynet. I perioden indtil en uddannelse er gennemført, skal instruktion om sikkerhed ved asfaltarbejdet gentages med 4 ugers mellemrum, indtil uddannelsen er gennemført.

Instruktionen skal gennemføres af en person, der har gennemført uddannelsen.

Velfærds- og sundhedsforanstaltninger

Der skal være adgang til omklædning, toilet og bad med koldt og varmt vand samt spiserum, som holdes frit for asfalt.

Hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted med baderum, skal der medbringes vand og rensemiddel og håndklæder på
arbejdsstedet. Mandskabsbil og førerkabiner vil normalt ikke kunne betragtes som velfærdsfacilitet.

Omklædning, bade- og spiserum skal rengøres løbende.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger