Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Biologiske påvirkninger

   

Ved en række arbejdsprocesser kan man blive udsat for biologiske påvirkninger. Det drejer sig bl.a. om:

 • Arbejde på eller med tilslutning af kloak
 • Ekskrementer ved renoveringsarbejder
 • Sanering i forbindelse med skimmelsvampeangreb.

Kloak og spildevand

Man kan komme til at kaste op og få diarré ved indånding af aerosoler og efter hudkontakt med spildevand. I kan undgå unødig hudkontakt med spildevand ved at bruge engangsdragter, handsker eller særligt arbejdstøj. Dette tøj må man ikke tage med hjem og vaske.

I forbindelse med arbejde i brønde, ledninger og bygværker med spildevand kan dervære risiko for manglende ilt samt udsættelse for
giftige dampe og mikroorganismer. Der skal derfor anvendes følgende typer åndedrætsværn:

 • Hvis der er risiko for indånding af aerosoler med mikroorganismer, skal der benyttes en P3-maske.
 • Hvis der er risiko for at blive udsat for giftige gasser eller dampe, skal P3-masken suppleres med et gasfilter – afhængigt af, hvilken type gasser man kan blive udsat for.
 • I iltfattige miljøer skal der altid benyttes luftforsynet åndedrætsværn.
 • Hvis der er tale om en kompleks luftforurening og flere forskellige typer forurening, kan det være nødvendigt med luftforsynet åndedrætsværn afhængig af en konkret vurdering.

Hvis dit arbejde består i arbejde med spildevand eller kloakslam, skal du vaccineres mod stivkrampe, Hepatitis A og polio.

Ved andet arbejde, fx nedrivning af faldstammer o.lign. bør du vaccineres mod stivkrampe.

Der kan være smittekim i såvel tørt støv fra slam som fra aerosoler ved højtryksspuling, som de ansatte skal beskyttes imod.

Velfærds- og sundhedsforanstaltninger

Der skal etableres velfærdforanstaltninger med adgang til omklædning og bad med koldt og varmt vand. Der skal indrettes to adskilte omklædningsrum, ét til gangtøj m.v. og ét til arbejdstøj. Rummene skal være placeret således, at færdsel imellem dem kun kan ske gennem et baderum med varmt og koldt vand.

Badefaciliteter med omklædningsmulighed skal kunne aflåses, såfremt kvinder og mænd benytter samme skurvogn.

Der skal være adgang til to skabe; et til rent og et til beskidt tøj. Derudover skal der være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsformål. Rummene skal løbende rengøres grundigt.

Omklædningsrummene skal være velventilerede, og størrelsen skal være afpasset efter antallet af brugere.

De ansatte er forpligtet til før spisepause og altid ved arbejdstids ophør at benytte de indrettede baderum for at undgå sygdomssmitte.

Der skal løbende gøres rent på arbejdsstedet, i omklædning, bade- og spiserum, dog mindst én gang dagligt.

Ekskrementer

Støv fra dyreekskrementer kan indeholde sundhedsskadelige endotoksiner. Derfor skal der ved renoveringsarbejder foretages forundersøgelser, bl.a. i kældre og på tagetager.

En forundersøgelse kan vise, om der i væsentligt omfang er sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr eller mennesker. Det kan være duemøg, rotteekskrementer eller kanyler fra narkomaner. Man skal planlægge arbejdet, så de sundhedsskadelige efterladenskaber bliver fjernet, før arbejdet går i gang. Man skal anvende personlige værnemidler i form af åndedrætsværn, engangsdragt og handsker.

Ved arbejde med kloakker og arbejde i forbindelse med skybrud, hvor vand fra kloakker er steget op i kældre, er der risiko for Weils syge.

Symptomerne på Weils syge er især i starten ofte ukarakteristiske og kan minde om influenza. Ofte ses høj feber, hovedpine, muskelsmerter (særligt i læg og lænd) og rødsprængte øjne. Man kan beskytte sig med vandtæt beklædning og briller ved arbejde i kældre eller andre oversvømmede områder, hvor der er kloakvand. Weils syge kan behandles med antibiotika.

Håndtering af skimmelsvampe

Ved renoveringsopgaver kan man støde på skimmelsvamp i bygningskonstruktionerne. Skimmelsvamp findes både i private bygninger,
offentlige institutioner, skoler m.v. Nogle arter skimmelsvamp udskiller giftige svampesporer og kan give sundhedsmæssige gener. Oftest kan man ikke med det blotte øje afgøre, om man har med en sundhedsskadelig art at gøre eller ej, så derfor skal man altid håndtere skimmelsvamp med omtanke.

Når man fjerner skimmelsvampen, skal man beskytte sig selv og sine omgivelser mod sundhedsskadelige påvirkninger. Samtidig skal man sikre, at inficeret støv og svampesporer ikke bliver spredt. Vær opmærksom på, at der kan være en risiko ved at opholde sig i inficerede rum. Det bør eventuelle brugere, fx beboere, derfor også informeres om.

Undgå at røre ved skimmelangrebne materialer med de bare hænder. Anvend en klasse H støvsuger for at undgå at indånde sporer og støv samt at få svampesporer eller støv i øjnene. Maskinen skal desinficeres efter brug og filter skiftes eller maskinen skal forsegles og kun anvendes til skimmel. Henstår maskinen i længere tid skal denne renses og filtre skiftes.

Anvend personlige værnemidler i form af:

 • Tætsluttende handsker og fodtøj
 • Briller
 • Støvtæt heldragt, evt. som engangsdragt
 • Turbomaske med A2/P3-filter eller evt. luftforsynet åndedrætsværn.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger