Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Bly

   

Blyforbindelser er tidligere blevet brugt i bl.a. maling og som inddækning.

Der kan være risiko for sundhedsskadelige påvirkninger ved renovering og nedrivning af bly og blyholdige materialer, fx ved boring af huller i eksisterende vægge, slibning af vægge, fjernelse af inddækning eller nedrivningsarbejde. Det gælder især, når man skraber af, afbrænder og opskærer materialer dækket af blyholdig maling.

Hvis man udsættes for bly i længere perioder, kan man få skader på nervesystemet, hjernen, nyrerne og mave-tarmkanalen. Bly kan nedsætte evnen til at få børn for både mænd og kvinder samt give fosterskader. Visse blyforbindelser er desuden kræftfremkaldende.

Unge under 18 år, gravide og ammende må ikke arbejde, hvor de risikerer at blive udsat for bly. Arbejde med bly og blyholdige materialer anses for at være særligt farligt arbejde.

Blymålinger

Arbejdsgiveren skal føre kontrol med alle berørte ansattes blyindhold i blodet, hvis der er risiko for, at man udsættes for bly. Blodprøver skal tages ved arbejdets begyndelse eller senest 15 dage efter og igen hver 6. måned. Blodprøverne skal vise, om foranstaltningerne virker, og om den personlige hygiejne er tilstrækkelig. Hvis blodprøverne viser forhøjet blyniveau skal foranstaltningerne og den personlige hygiejne revurderes. Hvis blodprøvens tal er over grænseværdien, skal den pågældende medarbejder straks helbredsundersøges.

Ved de viste værdier, skal der tages følgende foranstaltninger:

  • Over 20 µg bly/100 ml blod: Mængden af blyforurening bliver bragt ned og forholdsreglerne efterses/justeres.
  • Over 40 µg bly/100 ml blod: Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte straks helbredsundersøges.
  • Over 70 µg bly/100 ml blod: Lægen skal fraråde den ansatte at forsætte med at arbejde med bly.

Analyser af mængden af bly i blodet skal ske på arbejdsgiverens foranledning og betaling, fx hos en privat autoriseret arbejdsmiljørådgiver eller en privat klinik/hospital, som udfører denne type opgaver. De privatpraktiserende læger foretager eller henviser som udgangspunkt ikke til denne type analyser.

På byggepladser og skiftende arbejdssteder kan støvmålinger primært bruges til at sikre, at slutrengøringen har været grundig nok. Viser målingen at der ikke er bly, kan arbejdsområdet overdrages til næs­te led i byggesagen.

Personlig hygiejne

Ved arbejde med bly er det vigtigt at holde en god personlig hygiejne, idet bly nemt kan overføres fra hænderne til munden, når man spiser eller ryger. Det er derfor meget vigtigt, at man vasker grundigt hænder, underarme og ansigt, inden der skal drikkes, spises eller ryges. Ved meget støvende blyarbejde skal man gå i bad inden pauser og altid ved arbejdstids ophør.

Planlægning og forberedelse

Den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal suppleres med en kemisk risikovurdering for, hvordan I håndterer bly på byggepladsen. Den særlige vurdering kan være en arbejdsplan som i detaljer beskriver, hvordan I håndterer blyet sikkert og forsvarligt. Se afsnit om ”kemisk risikovurdering”.

Det skal desuden fremgå af byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), hvor der er bly.

Arbejdet skal planlægges så enhver spredning af bly undgås. Hvis arbejdet er meget støvende, kan det være nødvendigt med adgang til arbejdsområdet via sluse. Afhængigt af byggepladsens indretning kan det være nødvendigt at placere vaske- og badefaciliteter, så de er umiddelbart tilgængelige fra arbejdsstedet.

Når arbejdsstedet forlades, skal det sikres, at man ikke kommer til at forurene resten af byggepladsen med bly. Det kan derfor være nødvendigt at rengøre værktøj, mobiltelefoner o.lign., inden det fjernes fra arbejdsstedet. Ved særligt støvende arbejde kan det være nødvendigt med en løbende rengøring af arbejdsstedet.

Afhængigt af arbejdets karakter kan det være nødvendigt at man benytter personlige værnemidler. Det kan være handsker, støvtætte overtræksdragter, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, som mindst skal være halvmaske med P3-filter, hvis der er risiko for indånding af meget fint støv (respirabelt støv). Husk, at man ikke må være iført beskidte værnemidler, når man forlader arbejdsområdet. Adgang til arbejdsområdet skal begrænses, og der skal skiltes med advarsel om bly.

Sikkerhedsforanstaltninger

Man skal ved effektive foranstaltninger forhindre, at der bliver udviklet blystøv eller blyholdige dampe. Hvis der er blystøv, skal man fjerne det ved udsugning fra udviklingsstedet, fx ved boring af huller eller slibning af vægge. Medarbejderne skal evt. bruge egnet åndedrætsværn, hvis der er risiko for, at medarbejderne indånder støvet. Hvis der er risiko for kontakt med huden, skal medarbejderne bruge personlige værnemidler, fx handsker og arbejdstøj, som skal være støvafvisende. Dette tøj skal opbevares adskilt fra gangtøj.

Personlige værnemidler, herunder arbejdstøj, må ikke tages med hjem. Skal det vaskes, skal dette ske på arbejdsstedet eller på vaskeri, der er specielt udstyret til formålet. Tøjet skal transporteres i lukkede beholdere.

Velfærds- og sundhedsforanstaltninger

Der skal være adgang til baderum med håndvask og brusebad med varmt og koldt vand i forbindelse med omklædningsrum. Der skal være to skabe pr. mand til opdeling af arbejdstøj og privat tøj.

Der skal desuden være adgang til spiserum, som ikke må anvendes til arbejdsformål. Det skal sikres, at spiserum ikke forurenes med bly, og man må derfor ikke have beskidte værnemidler med. Det er derfor ikke tilladt at spise, drikke eller ryge på arbejdsstedet eller at opbevare drikke-, mad- og tobaksvarer på arbejdsstedet.

Arbejdssteder, omklædningsrum, baderum og spiserum skal løbende rengøres effektivt. Husk at instruere det personale, der skal rengøre disse faciliteter.

Affald

Blyholdigt affald skal opsamles og opbevares sikkert på byggepladsen, indtil det kan bortskaffes i lukkede beholdere el.lign. Bortskaffelse skal ske efter kommunens anvisninger.

Besøg renover-sikkert.dk og se mere om stoffer i gamle byggematerialer.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger