Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Boltepistoler med eksploderende ladning

   

En boltepistol er et skudværktøj, hvor en eksploderende ladning driver bolte eller søm ind i et fast materiale.

Boltepistoler skal enten være CE-mærket i henhold til  maskindirektivet (2006/42/EF), eller de skal være typegodkendt af Arbejdstilsynet. Typegodkendelsesnummeret skrives som DK + et nummer efterfulgt af A eller B, som angiver pistolgruppen.

Boltepistoler, som er godkendt af Arbejdstilsynet, opdeles i gruppe A og B:

A. Stempelpistoler, hvor mundingshastighed for bolten overstiger 100 m/sek., og projektilpistoler

B. Stempelpistoler, hvor boltens mundingshastighed er 100 m/sek. og derunder

Normalt må man kun benytte boltepistoler af type B. Kun, hvor det af tekniske grunde ikke er muligt at benytte pistol af type B, må man
anvende pistol af type A.

Boltepistoler skal være indrettet således, at der er mindst to uafhæn­gige sikringer mod utilsigtet affyring. Sikringerne skal virke, selvom man taber en ladt pistol, eller den bliver udsat for stød.

Producentens eller hans repræsentant her i landet skal foretage alle væsentlige reparationer og det foreskrevne årlige eftersyn. De skal udstede bevis for udført eftersyn.

 • Brugeren skal være fyldt 18 år.
 • Brugeren skal være grundigt instrueret og opøvet i pistolens rette betjening og funktion (herunder alle enkeltheder i brugsanvisningen og sikkerhedsbestemmelser samt eftersyn og vedligeholdelse, daglig rengøring og indfedtning).
 • Unge under 18 år må kun betjene boltepistoler, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling og de er oplært og instrueret forsvarligt.

Inden man bruger boltepistolen, skal man sikre sig, at gennemskydning ikke kan ske. Er der risiko for det, skal man sikre sig, at der ikke befinder sig nogen bag vægge o.lign. i skyderetningen. Hold uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Før skydningen skal man på passende steder, fx i døråbninger ind til farezonen, anbringe følgende advarselsskilt med teksten:

PAS PÅ
Der skydes med boltepistol

Patronens ladning vælges ud fra brugsanvisninger i forhold til det pågældende arbejde. Korrekt splintskærm skal anvendes, og det kan evt. være nødvendigt at fremskaffe en speciel splintskærm.

Man må ikke skyde:

 • i sprødt eller hårdt materiale, fx hærdet stål, granit og glaserede teglsten.
 • nær kanter, så der opstår fare for, at bolten bliver kastet tilbage eller at splinter bliver sprængt af.
 • hvor man tidligere har forsøgt at indskyde bolt eller søm.
 • mod bolte eller søm, som ikke er drevet helt ind ved en tidligere skydning (dobbeltskud).
 • hvor gnistdannelse kan medføre brand eller eksplosion.
 • ved fare for at ramme elledninger, gasledninger o.lign.

Arbejdsstedet skal være indrettet, så man står på et fast og sikkert underlag.

Man må ikke have patroner løst i lommen.

Man skal lægge pistolen i opbevaringskassen og låse den inde, når den ikke er i brug.

Ved brug af boltepistol skal skytte og evt. hjælper bære:

 • hjelm.
 • tætsluttende sikkerhedsbriller.
 • høreværn, som dæmper for skud.

Boltepistoler skal underkastes et eftersyn mindst én gang årligt, og i øvrigt når det er nødvendigt. Eftersynet skal foretages af producenten eller hans repræsentant. Når eftersynet er udført, skal der udstedes et bevis for det.

Kontroller værktøjet jævnligt for at se, om det på nogen måde er beskadiget.

Sømpistoler

Sømpistoler bliver affyret med trykluft, elkraft eller fjederkraft. Bortset fra de mindste typer er de lige så farlige som boltepistoler.

Sømpistoler skal have mindst to uafhængige sikringer mod utilsigtet affyring: aftrækkeren og en affyringssikring. Affyringssikringen sidder ved pistolens munding. Den skal have en vandring på mindst 7 mm, inden man kan affyre den.

Enten aftrækkeren eller affyringssikringen skal have været tilbage til sikringsstilling, før man kan affyre igen. Repetitionsaffyring kan være tilladt med en særlig konstruktion af affyringssikringen, sådan at en utilsigtet indtrykning af affyringssikringen er vanskelig.

thumbnail of soempistol..[1]

Trykluftdrevne sømpistoler skal have kobling til trykluftslangen ved selve pistolen. Det højest tilladelige lufttryk skal være angivet på
pi­stolen.

Brugeren skal være fyldt 18 år og skal have grundig oplæring og instruktion i pistolens brug (herunder alle enkeltheder i brugsanvisning­en og sikkerhedsbestemmelser samt eftersyn og vedligeholdelse). Unge under 18 år må godt betjene sømpistoler, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling, og kun hvis den unge er oplært og instrueret forsvarligt.

Høreværn er ofte påkrævet, og man skal bruge øjenværn.

Man skal vælge søm efter pistolleverandørens forskrift.

For sømpistoler til små klammer, stifter (maks. 0,3 g) m.v. er der ingen aldersgrænse på 18 år.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger