Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Byggepladselevatorer, transportplatforme og materialehejs

   

Det anbefales så vidt muligt at etablere elevatorer, transportplatforme og materialehejs til de steder, hvor der arbejdes i højden eller i dybe udgravninger.

Som minimum skal der etableres elevatorer/transportplatforme til steder, hvor der foregår arbejde i mere end 2 måneder i en højde af mere end 25 m over terræn eller mere end 25 m i dybden.

Det anbefales, at der også ved lavere højder eller ved dybder opstilles elevatorer, der både kan transportere personer og materialer.

Kun særligt uddannet personale må udføre opstilling, nedtagning og ændringer af byggepladselevatorer, transportplatforme (byggehejs til transport af personer og materialer) og materialehejs (lodrette og skrå). Opstilling skal ske efter producentens anvisninger.

Unge under 18 år må kun betjene byggepladselevatorer/transportplatforme, som ikke er trykknap-styrede hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling, og kun hvis de er blevet instrueret forsvarligt.

Ejeren af elevatoren eller den, der lejer elevatoren, skal påse, at elevator­en og dens tilbehør bliver passet og vedligeholdt forsvarligt i henhold til gældende krav.

Byggepladselevator og transportplatfome

Byggepladselevatorer og transportplatformes (byggehejs til transport af personer og materialer) væsentligste forskel er, at stolen på en byggepladselevator er lukket, mens den er åben på en transportplatform. Der kræves tag (delvist tag), hvis transportplatformen er opstillet et sted, hvor der kan være risiko for, at der kan falde noget ned fra højden, fx sammen med et stillads.

Derudover gælder de samme krav til opstillingskontrol, eftersyn m.v.

Opstillingskontrol

Ved nyopstilling, flytning ombygning eller væsentlig reparation skal der udføres en opstillingskontrol på byggepladselevatoren/transportplatformen. Det er kun et inspektionsorgan, der er akkrediteret af et anerkendt akkrediteringsorgan, som må foretage opstillingskontrollen.

Byggepladselevatoren/transportplatfomen må først tages i anvendelse, når den er opstillet korrekt uden fejl og mangler. Hvis byggepladselevatoren/transportplatfomen kan tages i anvendelse, bliver dette noteret i servicebog­en, og der bliver opsat et besigtigelsesskilt i hejsen med dato for næste besigtigelsestidspunkt og afprøvning.

Eftersyn

En sagkyndig virksomhed som er certificeret hertil (ikke inspektionsorgan), skal foretage eftersyn, vedligeholdelse og reparation af byggeelevatorer/transportplatforme.

Byggepladselevatoren/transportplatforme skal efterses mindst én gang hver måned.

Antal eftersyn om året skal fremgå af byggepladselevatorens servicebog.

Eftersynsrapport skal foreligge i kopi i servicebogen. Eftersyn omfatter også adgangsveje til byggepladselevatoren og ladesteder.

Besigtigelse og afprøvning

Hvis elevatoren/transportplatformen er opstillet mere end 12 måneder på samme sted, skal den besigtiges og afprøves hvert kalenderår med højst 14 måneders mellemrum. Ved besigtigelse og afprøvning gælder samme krav som til opstillingskontrol.

Krav ved brug

Byggepladslevatorer/transportplatforme skal være forsynet med skilt, der angiver anvendelsen for denne – herunder eftersynsskilt samt maks. personer/belastning.

Byggepladslevatorer/transportplatforme skal være sikret, så det kun er døren/lågen ved ladestedet, man kan åbne. Ved ladestedet ved terræn, på stilladset eller bygningen skal producentens lågesystem være monteret. Når lågesystemet er åbent, må elevatoren/transportplatformen ikke kunne køre. På samme måde skal ma­skinens øvrige sikringsdele være mont­eret, herunder indhegning ved terræn.

Krav til brugen af  byggepladselevatorer/transportplatfome skal følge vretningslinjerne i henholdsvis DS/EN 12159 (personførende elevatorer) og DS/EN 16719:2018 (transportplatforme).

Byggepladselevatorer/transportplatformes gulv skal om udgangspunkt være plant med det omgivende terræn, så materialer og per­soner uhindret kan bevæge sig fra terræn til hejs eller omvendt.

Materialehejs

Eftersyn

En sagkyndig skal ved pas­sende eftersyn og vedligehol­delse sikre, at materialehej­sen til stadighed er i forsvarlig stand.

Den sagkyndige skal foretage eftersynet før ibrugtagning og efter hver genopstilling. Hvis materialehejsen er op­stillet i længere tid på samme sted, skal den løbende efter­ses jf. leverandørens anvis­ninger – dog skal der mindst hver 10. måned af leveran­døren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn.

Resultatet af eftersynet skal kunne dokumenteres og være til rådighed for Arbejds­tilsynet.

Krav ved brug

Materialehejs skal være forsynet med skilt, der angiver anvendelsen for denne – herunder eftersynsskilt samt maks. godsmængde.

Materialehejs skal være sikret mod nedstyrtningsfare fra stol og ladested. Det betyder, at alle ladesteder over terræn skal være forsynet med fuldt rækværk

Materialehejs skal være sikret, så det kun er døren/lågen ved lade­stedet, man kan åbne. Ved ladestedet på stilladset eller bygningen skal producentens lågesystem være monteret. Når lågesystemet er åbent, må materialehejset ikke kunne køre. På samme måde skal maskinens øvrige sikringsdele være monteret, herunder indhegning ved terræn.

Stolen på materialehejsen skal være sikret med rækværk i 1 m højde.

Materialehejset skal være opstillet, så der ikke opstår klemningsfare ved arbejde eller færdsel i umiddelbar nærhed af hejset, fx på stillads.

Indretning skal følge retningslinjerne i DS/EN 12158-1 (godselevatorer).

Materialehejsets gulv skal som udgangspunkt være plant med det omgivende terræn, så materialer uhindret kan transporteres fra hejs til terræn eller omvendt.

Skråhejs

Man skal stille skråmaterialehejsen op efter producentens anvisninger. Materialehejsen skal være mærket med størst tilladte belastning.

I øvrigt gælder:

  • Man skal fastgøre køreskinner sikkert både til terræn og tagkant.
  • Eventuelle støtteben skal stå på fast og stabilt underlag og være sikret mod udskridning.
  • Man skal afspærre området omkring hejset for uvedkommende færdsel.
  • Fra betjeningsstedet skal der være nødstop, og der skal være overblik over ladets bevægelser.
  • Man skal sikre lasten mod at falde af, og den må ikke rage mere end 20 % ud over ladets sidekant.
  • Man skal med rækværk sikre standpladser ved tagkant eller muråbninger mod nedstyrtning.
  • Man skal kunne afbryde hejset ved aflåselig hovedafbryder.
thumbnail of side 245_rettet_4x

Unge under 18 år må kun betjene materialehejsen, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling, og kun hvis de er blevet instrueret forsvarligt.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger