Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Byggepladsens indretning

   

Byggepladsen skal være planlagt og indrettet, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kræver, at sikkerhed­en på og omkring byggeriet allerede tages med i projekteringen.

Det bør fx planlægges, hvordan man kan:

 • sikre, at køre- og gangveje er opbygget, så de kan klare den trafik, der til enhver tid finder sted på dem, og fungere hele året rundt – uanset hvornår på året de er anlagte
 • etablere sikre og forsvarlige adgangsveje til bygninger, udgravninger og stilladser m.m.
 • sikre, at alle nødvendige tekniske hjælpemidler kan anvendes
 • opsætte midlertidige rækværker, hvor der er risiko for nedstyrtning og gennemstyrtning. Det gælder også udgravninger, huller og skakte – alle steder med forskellige niveauer, der indebærer risiko for nedstyrtning
 • fastgøre stilladser
 • sikre orden og ryddelighed på byggepladsen
 • etablere lovlige og sikre elinstallationer
 • etablere lovlig og tilstrækkelig belysning, ikke mindst i fællesområder for flere entreprenører og på adgangsveje
 • sikre farefri montering af bygningselementer, fx betonelementer, tagkassetter og trapezplader
 • etablere faste arbejdspladser til bukning af armeringsjern, skæring af tømmer m.m.
 • etablere gode tilkørsels- og lagerforhold, fx med fast underlag på materialepladser, så tekniske hjælpemidler kan anvendes
 • opstille kraner m.v. mest hensigtsmæssigt
 • afgrænse særligt farligt arbejde

Adgang til pladsen

Hæng en oversigtsplan op ved indgangene til byggepladsen, der hjælper den ankomne med at finde vej. På planen skal man kunne se, hvor der er påbud om personlige værnemidler , hastighedsgrænser, ensrettet kørsel o.lign., der har betydning for sikkerheden.

Til- og frakørsler bør adskilles og markeres tydeligt med skilte, så den gående trafik er adskilt fra den kørende.

Køre- og gangveje skal være planlagt og opbygget, så de kan klare den trafik, der til enhver tid finder sted på dem.

Der skal bl.a. tages højde for:

 • vejrliget – med nødvendig dræning og stabil opbygning af køreveje og med en overflade, der giver mulighed for vedligeholdelse og snerydning
 • at der kan anvendes nødvendige tekniske hjælpemidler til transport af materialer
 • at man så vidt muligt holder køreveje ensrettede, så lange og tunge køretøjer ikke skal bakke. Lav evt. en vendeplads.

Indhegning

Indhegn og aflås byggepladsen og skurbyen uden for arbejdstiden. Alle bygninger bør være låst.

Orden og ryddelighed

Rod på byggepladsen skaber større risiko for ulykker. Samtidig kan det gå ud over fremdriften og give anledning til konflikter mellem virksomhederne på pladsen. Det er bygherrens ansvar at koordinere og afgrænse dette i fællesområder, hvor det skal fremgå af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og i nødvendigt omfang drøftes på sikkerhedsmøderne.

Derfor skal det stå i PSS, hvordan der holdes orden på byggepladsen, hvornår og hvem der rydder op. På byggepladser, hvor der ikke er krav om PSS, skal det aftales mellem de enkelte entreprenører.

Gode råd om orden på byggepladsen:

 • Lad være med at stable materialer, så de kan vælte eller på anden måde være til fare. Placer kun materialer på de steder, som er udpeget til det.
 • Sørg for hensigtsmæssig placering af affaldscontainere – både
  inden- og udendørs.
 • Oplagspladser skal være velfunderede og hævet over det øvrige
  terræn.
 • Anbring affald og tom emballage på særligt indrettede pladser eller i containere og sørg for, at de jævnligt bliver tømt.
 • Følg altid kommunens affaldsregulativ, når I skal skaffe jer af med affald.

 • Placer ikke affald og materialer, så de forhindrer jer i at rydde plads­en for sne, pløre og vand.
 • Elkabler skal være ophængt eller nedgravet.
 • Ledninger til el, trykluft, gas og vand til byggepladsinstallationer kan hænge på vægge eller i loft. Hvis I bliver nødt til at lægge dem på jorden eller på gulvet, skal I placere dem, så man ikke kan falde over dem eller beskadige dem.
 • Det er ikke tilladt at tørfeje. Støvsug i stedet og gør i det hele taget rent på en måde, så der ikke spredes støv og anden sundhedsskadelig forurening. Brug støvsuger – støvklasse H.
 • Hold huller til brønde og lignende forsvarligt overdækket.
 • Fjern ikke tildækninger, rækværker og andre sikkerhedsforanstaltninger, når der ryddes op.
 • Indret pladsen, så materialer og lignende ikke ligger i vejen for kørende og gående trafik.
 • Etabler evt. særligt opmærkede områder med mulighed for opbevaring for hver entreprenør.

Afskærmning nedfaldende genstande

Beskyt både kørende og gående på pladsen mod nedfaldende genstande – både inde og ude. Sæt skærme, sikkerhedsnet eller anden overdækning op ved stilladser og bygninger, hvis folk færdes igennem indgange og langs med bygningerne.

thumbnail of side 59

Hvis der ikke kan skærmes eller afspærres forsvarligt, bliver man nødt til at lægge trafikken om.

Skærme skal rage mindst 2 m ud og kan bestå af 25 mm tykke brædder. I stedet for skærme kan man bruge sikkerhedsnet, hvis det består af finmasket net med maskestørrelse på højst 2 cm (ikke at forveksle med et støvnet). Tættere maskestørrelse kan være nødvendig, hvis der fx kan tabes gevindstænger, bolte, møtrikker m.v.

Når der anbringes materialer og værktøj på tage eller andre høje sted­er, skal man sørge for, at de ikke kan glide eller blive revet ned af vinden.

Vær opmærksom på, at materialer, som ikke vejer så meget i forhold til deres størrelse, kan lande langt fra bygningen når de falder ned.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger