Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

El

   

Generelt om byggepladsinstallationer

Byggepladsinstallationer skal opfylde kravene i Installationsbekendtgørelsen og DS/HD 60 364-standardserien.

Af PSS skal det fremgå, hvem bygherren har indgået aftale med om vedligeholdelse af byggepladsens el-installationer i fællesområderne.

Nyoprettede elinstallationer skal anmeldes til det lokale el- netselskab af en autoriseret elinstallatør. Det gælder både midlertidige og permanente installationer.

Hvis den midlertidige installation på byggepladsen bibeholdes i mere end 3 måneder, skal installationen hver 3. måned efterses af en autoriseret elinstallatør. Brugeren, i dette tilfælde bygherren af den midlertidige installation, er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse.

Fremføring af byggestrøm

Elkabler, der forsyner hoved- eller undertavler, skal sikres mod beskadigelse. De kan fx hænges op, graves ned eller beskyttes på anden måde.

For at undgå beskadigelse må byggestrømskabler ikke anbringes på køre- eller gangveje. Kan dette ikke undgås, skal kablerne beskyttes mod mekanisk overlast. Kabler kan fx graves ned under kørebanen.

Hvis kablerne nedgraves, skal de ligge i en dybde af mindst 35 cm, og være beskyttet med rør, U-profiler eller dækplader af plastik. Ubeskyttede kabler skal være nedgravet i min. 70 cm og være dækket af et advarselsbånd.

Der er 1 m gravefrit område på hver side af kablet.

Kabler og ledninger kan også hænges op på master, bygningsdele, stilladser, bukke el.lign. De skal i disse tilfælde fastgøres med isoleret materiel. Hvis man benytter sådanne ophængte ledninger, skal man sørge for, at de er godt afmærkede og hænger uden for gang- og køreveje eller tilpas højt, så kraner, gravemaskiner, lastbiler og andre arbejdsmaskiner ikke rammer dem.

Midlertidige installationer skal være placeret sådan, at de skal flyttes mindst muligt.

Bøjelige ledninger, bortset fra tilledninger (ledninger på elektriske apparater og forlængerledninger), skal mindst være kappeledninger i svær udførelse – type H07RN-F eller tilsvarende.

Byggestrømstavler

Byggestrømstavler skal være CE-mærket og opfylde bestemmelserne i DS/EN 61439-4 og være mærket af dette. Disse oplysninger vil ofte stå på et mærkat på tavlen sammen med oplysninger om serienummer m.m.

Byggestrømstavler skal være sikret mod væltning og være placeret, så de er tilgængelige og let kan betjenes. Pladsen foran tavlen skal være ryddet. Sørg for at der er tilstrækkeligt med byggestrømstavler placeret tæt på brugssteder, så man undgår for lange kabeltræk og løse ledninger.

Stikkontakter i byggestrømstavler skal være med fejlstrømsafbryder (RCD/HPFI-afbryder).

Hvis en sikring afbryder strømmen, må man kun sætte en ny sikring i én gang. Afbryder den også strømmen, skal man tilkalde en elinstallatør. Dette gælder også ved genindkobling af automatsikringer.

Der skal være mulighed for at afbryde strømforsyningen til byggeplads­en. Der skal derfor være aflåselige afbrydere i alle byggepladstavler.

Brugsgenstande og værktøj

Brugsgenstande, som sluttes til byggepladsens installationer, skal være dobbeltisoleret eller klasse 01 (med jordleder).

Stikkontakter skal altid være forsynet med jordkontakt, som er forbundet til en beskyttelsesleder. Stikkontakterne kan enten være alminde­lige danske stikkontakter med jord, pindjordsstikkontakter eller industristikkontakter.

Dette gælder også for kabeltromler o.lign. Her skal både stikprop og stikkontaktdelen være med jordkontakt.

Man må kun slutte brugsgenstande til den spænding og strømart, som de er beregnet til. Tilslutning kan ske med stikprop i stikkontakt eller ved fast tilslutning, hvilket fx sker ved kraner o.lign. Det er kun en autoriseret elinstallatør, der må lave en fast tilslutning.

Der bør være en aflåselig afbryder (reparationsafbryder) foran fast tilsluttede brugsgenstande.

Stikkontakter og -propper skal altid passe sammen, så jordforbindelse etableres sikkert på klasse 01.

Stikpropper, stikdåser og forlængerled skal have stor mekanisk styrke, fx to-farvet (rød/grøn). Fra en stikprop eller et forlængerled må der kun udgå én ledning.

Ledninger må ikke udsættes for overtrækning og skal sikret mod klemning og gennembrydning af skarpe kanter o.lign. Sæt ikke flere forlængerledninger efter hinanden, da der kan være risiko for, at der kan ske en kortslutning, uden at sikringen springer.

Kabeltromler skal være tilstrækkelige solide, mindst kappeledninger i svær udførelse type H07RN-F eller tilsvarende slid- og vandbestandige ledninger og være forsynet med beskyttelsesleder og jordben/jordkontakt.

Husk at rulle ledningen helt af tromlen. I modsat fald er der risiko for, at den oprullede ledning kan smelte (brænde sammen).

Virksomhederne skal sikre, at elektrisk drevet håndværktøj efterses:

  • efter producentens anvisninger
  • regelmæssigt, normalt 1 gang årligt, dog afhængigt af anvendelsen
  • ved et visuelt eftersyn af værktøjet inden brug.

Podcast

Hør podcasten Håndværkersnak, hvor I får forskellige personers perspektiver på, hvad en sikker elforsyning og brug af el på bygge- og anlægspladser indebærer. Vi kommer rundt om, i hvilke situationer sikkerheden oftest er udfordret og hvordan forebyggelse kan ske både i planlægnings- og udførelsesfasen.

 

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger