Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Elementmontage

   

Elementmontage betragtes som særligt farligt arbejde, hvor bygherren skal lave en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Ved særligt farligt arbejde skal arbejdsgiveren også lave en skriftlig vurdering med foranstaltninger (arbejdsplan), så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og den skal indgå i grundlaget for opstartsmødet og instruktionen af de ansatte.

Projektering

Der er mange parter involveret i et elementprojekt. Bygherrens koordinator i projektfasen skal kontrollere, at der er taget stilling til den midlertidige statik for bygningen, mens den opføres. Herunder, at der er lavet en plan for den midlertidige afstivning, og hvornår den må fjernes. Det er vigtigt at koordinere arbejdet før montagen og samtidig gennemgå projektet i alle dets detaljer. Det skal ske på et møde, hvor Plan for Sikkerhed og Sundhed evt. bliver justeret. Aftalegrundlaget fastlægges efter modellerne i BIPS/ A113.

Opstartsmøde

På et opstartsmøde skal montagesjakket have instruktioner om montagen. Man skal gennemgå projektmaterialet, Plan for Sikkerhed og Sundhed, leverandøroplysninger, specialelementer, kontrolpunkter, kranplacering m.m.

Kørevejes placering, oplagsplads og arbejdsområde for kran skal være beskrevet i bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Montagevejledningen skal beskrive korrekt montering og afstivning.

Transport og aflæsning af betonelementer

Der skal være et plant og vandret underlag med tilstrækkelig bæreevne, hvor man kan afsætte vægpaller/flats el.lign.

Sørg for at anhuggeren sikres mod fald, både ved anhugning fra vogne og flats.

Aflæsning af elementerne skal ske efter leverandørens anvisninger.

Hvis vægpallen er defekt ved levering på pladsen, fx hvis elementerne ikke har indgreb i dorne, SKAL leverandøren angive en alternativ måde at aflæse elementerne på. I modsat fald skal elementerne sendes tilbage til leverandøren.

Midlertidig oplagring på pladsen skal så vidt muligt undgås. Hvis det er nødvendigt med omlæsning eller midlertidig oplagring, skal det altid ske efter leverandørens anvisninger. Oplagring vil normalt ske på dertil indrettede reoler/paller eller flats.

Hvis man vælger andre oplagringsmetoder, er det ansvarspådragende. Det skal derfor sikres, at omlæsning og oplagring har mindst samme sikkerhedsniveau som den metode, der er beskrevet i leverandørens anvisning.

Kranvalg

Ved brug af kran skal løftekapaciteten være stor nok til at kunne placere elementerne rigtigt og sikkert. Elementets vægt er angivet på elementets mærkeseddel. Vær opmærksom på, at tolerancen på elementer er +/–10 % af elementets vægt.

Dorne

Der findes en ”standard” for dornstørrelser:

  • 40 mm, maks. 4,5 tons, 100–800 mm elementbredde
  • 60 mm, maks. 10,5 tons, 200–800 mm elementbredde
  • 90 mm, maks. 25,5 tons, 200–1200 mm elementbredde
thumbnail of side 146

Forudsætningen er én dorn i kvaliteten 34CrNiMo6. Strop eller kæde skal løfte så tæt på elementet som muligt, så dornen ikke bukker. Brug afstandsrør.

Montering

For at planlægge en sikker og forsvarlig montage er der brug for alle oplysninger, der kan have indflydelse på den midlertidige afstivning af betonelementerne. Det er montagelederens ansvar at fremskaffe disse informationer. Informationerne skal indeholde en beregning og stillingtagen for den samlede midlertidige statik og dermed også for den midlertidige afstivning.

Leverandøren skal levere de nødvendige anvisninger for montagen af det enkelte element.

Rækkefølgen af elementerne og den midlertidige afstivning bliver bestemt ud fra disse oplysninger.

Under arbejdet med montering af betonelementerne må der ikke samtidig foretages andet arbejde i nærheden. I arbejdsgiverens skriftlige vurdering af arbejdet skal der tages stilling til, hvor og hvornår der må udføres andet arbejde, herunder understopning.

Afstivning

Midlertidig afstivning af betonelementerne skal ske i overensstemmelse med afstivningsplanen, som udformes ud fra konstruktionens midlertidige statik og de enkelte betonelementleverandørers anvisninger.

thumbnail of side 150_rettet

Hovedreglen for afstivning er, at alle elementer/søjler skal afstives med mindst to elementstøtter, medmindre rådgiveren/leverandøren angiver andet. Kravet er, at afstivning skal være tilstrækkelig, dvs. at man bliver nødt til at tage hensyn til elementets areal, indbygningshøjde over terræn, terrænklasse og aktuelle vejrforhold, altså foretage en vurdering i det enkelte tilfælde.

Søjler skal være fastgjort i bunden på den måde, som leverandøren foreskriver. Tjek altid leverandørens brugsanvisning.

Ved fastgørelse i huldæk eller ikke fuldt afhærdet beton (inkl. elementer) kan det være nødvendigt at efterprøve, om den nødvendige udtræksværdi kan opnås.

Betonskruer bør kun bruges én gang – defekt gevind nedsætter udtræksværdien.

Tilspændingsmoment for bolte afhænger af de anvendte inserts og skal udføres i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning.

Hvis der er et tilspændingsmoment, skal der anvendes momentnøgler ved tilspænding.

Spørg leverandøren, hvis du er i tvivl om tilspændingsmomentet. Se mere herom hos Betonelement-Foreningens hjemmeside www.bef.dk

Fastgørelsesbeslagene på elementstøtterne skal hvile helt an mod elementet og mod dæk.

Såfremt udformningen af projektet gør det nødvendigt med særligt udformede beslag, skal den projekterende oplyse om dette.

Demontering af afstivning

Fjern ikke afstivningen, før bygningen er stabil. Det er den først, når understøbninger m.v. er tilstrækkeligt hærdet. Det skal fremgå af projektmaterialet.

Facade- og vægelementer

Ved montage af ydervægge skal rækværkerne være på plads inden montagen.

Fjern rækværkerne igen, enten i takt med montagen eller på et senere tidspunkt. Der skal være sikret mod nedstyrtning, når rækværkerne fjernes, fx ved hjælp af faldsikringsudstyr.

Montering af dæk/tagelementer

Ved montage af dæk skal de bærende konstruktioner forinden være understoppet eller på anden måde være sikret bæreevne.

Der skal være rækværk langs facaden, der let kan føres frem til montagefronten. Planlæg montage af rækværk inden selve montagen. Montér evt. balustre inden elementerne hejses, så det er nemt at montere rækværkerne efterfølgende.

Der skal altid være rækværker bagved og langs ydersiden af montagefronten.

Dækelementer skal oplægges parallelt, da det minimerer faren for nedstyrtning og tiltning.

Der skal være sikret mod nedstyrtning under montagearbejdet, min. med faldsikringsudstyr

Der må kun foregå færdsel og arbejde i den del af bygningen, hvor der foregår elementmontage, hvis der er to færdigstøbte dæk imellem.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger