Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Epoxy og isocyanater

   

Epoxyforbindelser er stærkt allergifremkaldende stoffer.

Allergien kan opstå selv efter kort tids påvirkning. Kontakt­eksem (overfølsomhedseksem) ses især på hænderne, og viser sig som rødme, kløe, småknopper og væskefyldte blærer. Ved kraftig eksem svulmer huden op og væsker.

Epoxy bruges bl.a. i malevarer, fugtspærrer, gulvbelægninger, tætningsmaterialer til beton, fugemasser og klæbemidler. Epoxy indgår i et tokomponentsystem. Undertiden leveres produkterne færdigblandet. Personer, der har eksem, epoxyallergi eller kraftig håndsved, må ikke arbejde med epoxyprodukter.

Isocyanater (polyurethan eller PU) kan fremkalde eksem og allergisk astma. Astma viser sig ved anfald af åndenød, når man bliver udsat for stofferne. Flere isocyanater er mistænkt for at kunne fremkalde kræft og er på Arbejdstilsynets kræftliste.

Isocyanater bliver brugt i bl.a. malevarer, klæbemidler, tagunderstrygning, fugemasser, gulvbelægning og blødt og hårdt skum, fx præisolerede fjernvarmerør. Isocyanater indgår i et tokomponentsystem. Undertiden leveres produkterne færdigblandet.

Personer, der lider af astma, eksem, isocyanatallergi, kroniske lungelidelser eller har kraftig håndsved, må ikke arbejde med isocyanatprodukter.

Sprøjteforbud

Det er som udgangspunkt forbudt at sprøjte med  produkterne uden for sprøjtekabiner og sprøjtebokse, hvor der skal være effektiv ventilation. Sprøjtning er dog tilladt i visse situationer, fx af trægulve i visse sportshaller og på udendørs sportsbaner. I nogle situationer kan der være tidsbegrænsning i denne type arbejde. Det afhænger af arbejdssitua­tionen. Sprøjtearbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Uddannelse og instruktion

Alle, der skal arbejde med epoxy- eller isocyanatprodukter, skal gennemgå en særlig uddannelse. Der er en almindelig uddannelse og en kortere uddannelse for arbejde med fugematerialer i lukkede emballager. Desuden skal arbejdsgiveren sørge for, at der bliver givet tilstrækkelig instruktion i, hvordan det konkrete arbejde skal udføres.

Forholdsregler ved brug af epoxy og isocyanater

thumbnail of epoxymaling

Der skal udarbejdes en kemisk risikovurdering, før man går i gang med at arbejde med epoxy- og isocyanatmaterialer. De ansatte skal oplæres, og der skal gives en mundtlig instruktion – understøttet af skriftligt materiale.

Man skal bruge egnede engangshandsker og beskyttelsesdragt, for det er vigtigt at undgå kontakt med huden. Undgå også indånding af eventuelle dampe eller aerosoler ved brug af egnet åndedrætsværn. Ved indvendigt arbejde og større opgaver skal nødvendigheden af at etablere ventilation i kombination med personlige værnemidler vurderes. Vær opmærksom på, at der kan være risiko for dampe i hele udhærdningstiden.

Vær opmærksom på, at opvarmning, fx ved slibning af udhærdede produkter kan afgive isocyanater.

Visse epoxyprodukter har en meget generende lugt, selv ved lave koncentrationer. Sørg derfor for adskillelse/afgrænsning fra andre faggrupper, arbejdsopgaver. Vær derfor også opmærksom på dette problem ved anskaffelse af produkter.

På selve arbejdsstedet må der hverken spises, drikke eller ryges.

Kun de, der arbejder med produkterne, må færdes i arbejdsområdet, der skal være forsynet med advarselsskilte. Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal lægges i særlige affaldsbeholdere, der tydeligt beskriver indholdet.

Velfærdsforanstaltninger

Der skal være særskilt omklædningsrum, hvor gangtøj og arbejdstøj opbevares adskilt. Disse må ikke bruges af andre end dem, som arbejder med epoxy og isocyanater. Der skal desuden være adgang til toilet og bad med koldt og varmt vand samt spiserum, som holdes frit for epoxy og isocyanater, dvs. at man ikke må have beskidte værnemidler og arbejdstøj på.

På arbejdsstedet, hvor produktet anvendes, skal der være uhindret
adgang til håndvask med rindende håndvarmt vand, rensemidler og egnet hudcreme. Vandhaner må ikke være håndbetjente, men skal i stedet være fx pedal-, sensor- eller albuebetjent.

Der skal løbende gøres rent på arbejdsstedet, i omklædning, bade- og spiserum.

Det er vigtigt at holde en god personlig hygiejne. Vask ansigt, underarme og hænder, inden I holder frokostpauser og går på toilettet, og altid ved arbejdstids ophør. Hvis det er nødvendigt, skal man gå i bad ved arbejdstids ophør. VIGTIGT: Ved enhver hudkontakt skal man vaske sig grundigt for at undgå allergisk reaktion.

Førstehjælpsudstyr med bl.a. øjenskylleflaske skal være placeret tæt på arbejdsstedet.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger