Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Facadestilladser

   

Facadestilladser skal passe til de arbejdsopgaver, der skal udføres på stilladset, fx af flere forskellige faggrupper. Det gælder bl.a. bæreevne, bredde og højde. Der skal på pladsen altid være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, de ansatte forstår, der bl.a. viser, hvad stilladset må bruges til og hvordan det opstilles.

Stilladset skal stå på en fast bund og være sikret mod at vælte. Hvis der er behov for at klodse stilladset op, skal klodsen være stabil og højst 20 cm høj og skal være af træ el.lign. som ikke knuses under belastning. Hvis der fx anvendes flere stykker tømmer som opklodsning, skal de være fastholdt til hinanden, fx ved at de sømmes sammen.

Det kan ske ved, at man fastgør stilladset på en sikker måde til facade/ konstruktion. Følg brugsanvisningen for fastgørelse af stilladset.

Stilladsets komponenter må ikke være deforme eller angrebet af rust, og de enkelte dele skal passe sammen.

Personer, der skal montere, ændre eller nedtage stilladser over 3 m, skal have den fornødne uddannelse til opgaven.

Transport

Brug som udgangspunkt paller, bareller og rammetainere, når du skal flytte stilladsets dele fra lagerplads til bil og fra bil til det sted, hvor stilladset skal stå.

Håndtering af materialer fra lastvogn til opstillingssted skal som udgangspunkt håndteres med teleskoplæsser, kran eller andre tekniske hjælpemidler, så håndteringen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med Arbejdstilsynet regler om manuel håndtering.

Når stilladsdelene skal hejses op og ned, skal man bruge egnede teknisk­e hjælpemidler. Det kan være bundmonteret el-hejs med forhøjet hejsekonsol eller stilladshejs.

Håndhejs vil kun være egnet i forbindelse med montering og demontering af plast, net og affaldsskakter. Håndhejs skal være forsynet med bremse. Såfremt det ikke er muligt og hensigtsmæssigt at anvende andre egnede tekniske hjælpemidler, så kan håndhejs dog anvendes til lodret transport af ganske få stilladskomponenter og ikke ved almindelig stilladsopstilling.

Opsætning

Brug kun intakte originale dele eller dele, som du med sikkerhed kan kombinere. Følg kravene i opstillingsvejledningen, når du skal samle, afstive og fastgøre stilladset.

Særlige risici

Er der monteret konsoller, skærme, plast eller net på stilladset, skal antallet af fastgørelser forøges, jf. brugsanvisningen.

Man skal lave en konstruktionsberegning og en brugsanvisning, hvis stilladset bliver stillet op på andre måder end på standardmåden, som er vist i opstillingsvejledningen.

Skiltning

Et stillads, der er højere end 2 m, skal forsynes med skilte ved adgangsvejene til stilladset. Virksomheden, der opstiller stilladset, har ansvar for, at dette sker.

Af skiltene skal tydeligt fremgå:

  • Hvad stilladset skal anvendes til, fx vinduesudskiftning eller tagarbejde
  • Den maksimale belastning med angivelse af lastklasse (punktbelastning og fordelt pr. m²)
  • Dato for opstilling
  • Dato for eventuel sidste ændring
  • Virksomhed, der har foretaget opstilling eller ændring
  • Dato for gennemgang inden ibrugtagning
  • Underskrift fra den sagkyndige, der har gennemført seneste eftersyn.

Oplysningerne på skiltene ajourføres løbende i forhold til eventuelle ændringer i stilladsopstillingen.

Således skal senest eftersynsdato fremgå af skiltene.

Belastning af stilladsdæk

Stilladser er opdelt i klasser, som vist på belastningstabellen. Belastningstabellen forudsætter, at kun ét stilladsniveau må belastes 100 % og ét med 50 %. De øvrige niveauer må kun belastes, hvis stilladsopstilleren har givet tilladelse til det – under forudsætning af, at der foreligger særskilte konstruktionsberegninger for dette, hvis stilladset ikke er opstillet i standardopstilling.

Stilladsklasse Fladelast Koncentreret last
= 500 x 500 mm
Koncentreret last
= 200 x 200 mm
Belastning på delareal
= dækbredde x dæklængde
  kg/m2 kg kg kg/m2 Koncentreret last/m2
1 75 150 100    
2 150 150 100    
3 200 150 100    
4 300 300 100 500 0,4 x belastningen af delarealet
5 450 300 100 750 0,4 x belastningen af delarealet
6 600 300 100 1000 0,5 x belastningen af delarealet

Klasse 1,2 og 3 – let facadestillads: 1 og 2 anvendes til inspektion, 3 til lettere arbejde uden materialeoplag.

Klasse 4,5 og 6 – svært stålstillads: 4 og 5 anvendes normalt til murer- og betonarbejde samt vinduesudskiftning, 6 anvendes, hvor der oplagres større mængde materiale.

Stilladsbredder

Stilladset (arbejdsdækket) skal have en bredde, så arbejdet kan foregå forsvarligt, ergonomisk korrekt og sådan, at man kan anvende de nødvendige tekniske hjælpemidler.

Hvis bredden på et dæk kun er ca. 60 cm, må der normalt kun foregå lettere reparations- og vedligeholdelsesarbejder på dækket.

Bredden skal være 120 cm, når man udskifter vinduer og arbejder med højtryksrens. Se mere om stilladsbredder i branchevejledning om standardblade for systemstilladser.

(Bredden på stilladsdækket inkl. fodbræt)

Typiske arbejdsprocesserBreddeklasserBredde (W)
Facadearbejde, fx inspektion, malerarbejde og mindre reparationsarbejder (stående arbejde)W060,6 ≤ w < 0,9
Facadearbejde, fx malerarbejde, mindre reparationsarbejder (stående arbejde), og hvor der skal transporteres materialer på stilladset – eventuelle konsoller må ikke forskydes fra hoveddækW090,9 ≤ w < 1,2
Facade og tagarbejde, fx filsning, fugeudkradsning, lettere pudsearbejde, vinduesudskiftning, sandblæsning, højtryksspuling samt knæliggende arbejdeW121,2 ≤ w < 1,5
Anvendes typisk på dele af stilladset, fx når der er behov for tilpasninger i forhold til facaden eller hvor der udføres mange samtidige arbejdsprocesserW151,5 ≤ w < 1,8
Anvendes typisk på dele af stilladset, fx når der er behov for tilpasningeri forhold til facaden eller hvor der udføres mange samtidige arbejdsprocesserW181,8 ≤ w < 2,1
Opmuring og tagarbejdeW212,1 ≤ w < 2,4
W24 anvendes om stilladser, der opstilles som platforme, fx skor- stensstilladsW242,4 ≤ w

Opgange

Stilladset skal være forsynet med trapper, lejder eller stige, som man skal bruge, når man skal op på det. Der skal være et separat opgangsfelt i form af trappeløb eller trappetårn ved stilladser, hvor mere end 2 personer arbejder samtidig. Det gælder, hvis stilladset er højere end 5 m og længere end 10 m.

Der skal altid være mindst 2 flugt­veje fra et stillads, så alle, der benytter stilladset har mulighed for at komme i sikkerhed i tilfælde af en faresituation.

Adgang fra opgangsfelt til stilladsdæk skal være uhindret og i plan og samme niveau. Opgangsfeltet skal samtidigv nå det øverste dæk.
Adgangshuller i stilladsdækket skal være sikret med en lem, som man kan lukke.

Afstand til facade

Man skal placere stilladset så tæt på facaden som muligt bl.a. af hensyn til rækkeafstanden ved de arbejdsopgaver, der skal udføres fra stilladset. Er afstanden til facaden mere end 0,30 m, skal der være et indvendigt rækværk.

Gennemganghøjde på et stillads

Gennemgangshøjden skal være minimum 190 cm – målt fra dæk til dæk.

Rækværker

Når der er en risiko for nedstyrtning og tilskadekomst fra et stilladsdæk, skal man altid sætte rækværk op. Det gælder som udgangspunkt for højder på ca. 2 m til terræn/omgivende underlag, da faldhøjden (længden) her i sig selv udgør en risiko for tilskadekomst. Rækværk består af en håndliste i 1,0 m højde, knæliste i 0,5 m højde og et fodliste på min. 0,15 m.

Afskærmning

Lav afspærring eller afskærmning eller monter net, der kan sikre omgivelserne, hvis byggematerialer eller udstyr kan risikere at falde ned fra stilladset.

Stilladsdæk

Stilladsdækket skal være bæredygtigt og stift, og det skal fylde hele stilladset ud. Man skal dimensionere og udføre det efter gældende normer og standarder. Det skal sikre den fornødne styrke, stivhed og stabilitet. Undgå overlapninger i stilladsgulvet, da man ellers risikerer at snuble og falde over dem. Kan man ikke undgå overlapninger, skal de være mindst 25 cm. Kileformede stykker letter kørslen med trillebør og stenvogn.

4 film om håndtering af stillads

4 film viser, hvordan man kan nedsætte belastningen ved håndtering af længdebjælker, horisontaler, søjler og uskinner. Filmene kan anvendes som et led i oplæring, instruktion og undervisning.

Skift mellem de 4 film via ikonet øverst til højre i videoen.

DI Byggeri og 3F har yderligere produceret film om, hvordan man kan nedsætte belastningen ved udførelse af forskellige arbejdsopgaver. Se filmene.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger