Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Faldsikring

   

Hvis der er risiko for at falde ned, skal der sikres forsvarligt mod nedstyrtning. Sikring kan etableres, fx ved montering af rækværk, opstilling af stillads, etablering af afspærring eller ophængning af sikkerhedsnet. Arbejdet kan også organiseres på en anden måde, så det fx kan udføres fra en personløfter med arbejdsstandplads (lift).

Ved kortvarigt arbejde på tag (maks. ca. 4 mandetimer), eller hvor det ikke er muligt at etablere anden kollektiv sikring, kan der anvendes et personligt værnemiddel i form af faldsikringsudstyr.

Bruges der faldsikringsudstyr, skal man anvende det efter leveran­dørens brugsanvisning.

 • Vælg udstyr, der er egnet til opgaven.
 • Vælg faldhindrende udstyr frem for falddæmpende udstyr.
 • I falddæmpende systemer skal der altid anvendes en falddæmper til at reducere kraften ved fald.
 • Ankerpunktet skal kunne optage en dynamisk belastning på mindst 12 kN (1200 kg).
 • Ved falddæmpende udstyr skal en person, der er faldet ned og hænger i linen, hurtigt kunne reddes op eller ned .
 • Stoplængden for det valgte udstyr skal beregnes i forhold til opgave og omgivelser. Beregn stoplængden efter leverandørens anvisning­er.

Faldhindrende udstyr

Faldhindrende udstyr bruges, hvor man med seler/bælte og liner skal forhindres i at komme i nærheden af kanter og huller eller arbejder i visse lifttyper/platforme med mandskabskurv. Det kan bruges, hvis arbejdet udføres mindre end 2 m fra kant, og hvor der ikke er opsat rækværker. Faldhindrende udstyr anvendes, fx i forbindelse med:

 • elementmontage
 • tagdækning, hvis arbejdet er kortvarigt
 • stilladsarbejde
 • nedrivning
 • tækkearbejde, hvis arbejdet er kortvarigt
 • opsætning og nedtagning af sikkerhedsforanstaltninger
 • reparations- og serviceopgave fra arbejdskurve
 • arbejde fra visse lifttyper osv.

Falddæmpende udstyr

Falddæmpende udstyr skal bruges, hvis der arbejdes et sted, hvor der er fare for at falde til et lavere niveau. Her skal der bruges seler og liner med falddæmper, som bremser den beskæftigede ved fald. Ankerpunktet for personen skal kunne optage et dynamisk træk på 12 kN, hvad der svarer til ca. 1200 kg – og skal så vidt muligt være placeret over personen.

Falddæmpende udstyr kan kun anvendes, når der er tilstrækkelig frihøjde under arbejdsstedet. Det betyder, at den samlede stoplængde er inklusiv en ekstra længde på 1 m (sikkerhedsafstand), som udgør en ekstra sikker- hedsmargin. Det er meget vigtigt, at man foretager dette regnestykke for hver enkelt type af udstyr, for hver beskæftigede og hver arbejdssituation, da det kan være forskelligt fra situation til situation. Fx har forskellige typer af udstyr ofte forskellig linelængde og bremselængde. Dette skal fremgå af producentens brugsanvisning.

Falddæmpende udstyr bruges typisk i forbindelse med kortvarige arbejds- opgaver på tagflader og i højden, hvor der ikke kan etableres kollektive sikkerhedsforanstaltninger, og hvor der er risiko for fald.

Når der anvendes falddæmpende udstyr, skal der udarbejdes en beredskabsplan for redning i tilfælde af et fald, herunder brug af redningsudstyr, da der hurtigt kan opstå skader på en hængende person. Højderedningsprocedurer og sikre redningsmetoder skal fremgå af beredskabsplanen, som de ansatte skal være oplært og instrueres i inden brug af udstyret. Det er vigtigt, at de ansatte har trænet i at gennemføre nødproceduren, så den virker i tilfælde af fald/ulykker.

Kontrol og eftersyn

Kontrol, herunder eftersyn, vedligeholdelse, brug og opbevaring af faldsikringsudstyr skal foretages efter de enkelte leverandørers brugsanvisninger. En brugsanvisning på dansk skal følge med ved køb af udstyret. Hvis der beskæftiges udenlandske ansatte, eller ansatte, der ikke forstår dansk, skal brugsanvisningen også være på et sprog de ansatte forstår. Tjek altid alle enkeltdele, før I bruger udstyret – også hvis det er helt nyt:

 • Fangindretninger og glidesystemer skal være rene
 • Der må ikke være trådbrud, revner, synlig slitage
 • Skriv ikke på udstyret med penne o.lign.

Kassér omgående udstyret eller få det repareret, hvis der er fejl, som kan forringe funktionen. Hvis udstyret har været brugt til at standse et fald, skal det altid udskiftes.

Udstyret skal efterses af en kompetent person mindst én gang om året og oftere, hvis udstyret bliver brugt meget. Læs i brugsanvisningen om udstyret skal tjekkes oftere. Udstyret skal være mærket med dato for seneste eftersyn.

Faldsikringsudstyr holder længst, hvis det opbevares rent, tørt og
beskyttet mod dagslys. Metaldele må ikke kunne ruste. Normalt holder udstyret ikke længere end 5 år.

Seler

En sele skal fange personer, der falder. Det er vigtigt, at linen bliver sat fast på selen, sådan at den person, der falder, kommer til at hænge lodret efter faldet.

Selen skal været indstillet, så den passer til brugeren, og løsthængende tøj under seletøjet bør undgås.

Ved risiko for frit fald skal H-sele og falddæmper anvendes.

Brug sele med line til at sænke eller løfte personer:

 • ved arbejde i beholdere med snæver åbning
 • ved arbejde i dybe brønde eller i siloer
thumbnail of seler

Støttebælter/korset

Hvis man skal kunne bruge sine hænder i
arbejdet, fx ved mastearbejde, er det en god idé at bruge et støttebælte, der begrænser dit arbejdsområde, så du ikke kan få over­balance (faldhindrede udstyr).

thumbnail of mastegjort_rettet

Et støttebælte må ikke anvendes, hvor der kan ske frit fald. Hvis der er fare for frit fald, skal du bruge en H-sele og falddæmper.

Liner

Linen, der forbinder seletøjet med det øvrige faldsikringsudstyr, skal være lavet af syntetisk tov, ståltov eller reb.

Linen skal være så kort som muligt – inkl. falddæmper, koblings-
elementer m.v.

Faldhindrende wiresystem/løbeline

Wiresystem er en wire, som er fastholdt via ankerpunkter, fx på et fladt tag.

Der skal anvendes en ”glider”, der passer til wiren, som skal kunne passere hen over ankerpunkterne.

Glideren sidder på wiren og er forbindelsen mellem det personlige faldsikringsudstyr og det faste system. Gliderens funktion er, at kunne passere hen over ankerpunkterne uden at skulle afmonteres samt at sikre, at fastgørelsespunktet løbende er så tæt på arbejdsstedet som muligt.

Glideren og wiresystemet skal være godkendt samlet. Se efter CE-mærke og eftersynsmærkat på udstyret.

Når der skal arbejdes på tag med et eksisterende fast system, skal man være særligt opmærksom på, om der er:

 • et tydeligt skilt, der viser om systemet er efterset og godkendt inden for 12 måneder.
 • et skilt der beskriver, hvor mange brugere der må arbejde på system­et samtidig
 • en ”glider” der er godkendt til systemet, der også er godkendt inden for 12 måneder.

Det nævnte skilt kan med fordel stå på døren ud til taget eller et andet synligt sted.

Faldblokke

Faldblokken (yo-yo) holder linen stram under arbejdet, hvorved faldet begrænses mest muligt.

Faldblokke skal normalt altid placeres over personens hoved, men visse typer/fabrikater kan anvendes på flade tage, hvis der iagttages en række foranstaltninger, som angives af leverandøren. Husk især, at den nødvendige frihøjde øges væsentligt. Se producentens brugsanvisning.

Vær opmærksom på, om der er indbygget falddæmper i faldblokken, eller om der skal monteres en ekstern falddæmper. Der må normalt ikke være to falddæmpere i et system.

Falddæmper

En falddæmper reducerer kraften ved styrt ved at optage en del af fald­energien, så opbremsningen ikke bliver for brat.

Falddæmpere kan fx være en line med indbygget falddæmper eller anden form for energiabsorber.

I falddæmpende systemer skal der benyttes en falddæmper – og altid kun én! Vær opmærksom på, at flere systemer har falddæmper indbygget.

Koblingselement, fx karabinhage

De enkelte dele af udstyret er typisk forbundet med en karabinhage eller et andet koblingselement. Det skal være selvlukkende og kunne låses – enten manuelt eller automatisk.

Det er vigtigt, at du kan betjene det med én hånd og åbne det med højst to bevægelser. Brug ikke manuel lås, hvis du skal låse og låse op flere gange i løbet af en arbejdsdag.

Brug altid et godkendt ankerpunkt for din faldsikring. Brug ikke installationsrør, radiatorer el.lign., da de er uegnede.

Ankerpunktet skal kunne optage den kraft, der opstår, hvis en person styrter. Det svarer til en belastning på 12 kN (1200 kg). Linen, skinnen m.m. må ikke kunne løsne sig fra ankerpunktet. Det kan være nødvendigt med udtræksprøver. Ankerpunktet skal helst være placeret over arbejdsstedet og ikke for langt ude. Det sikrer det korteste frie fald.

Skiltning

De arbejdsområder, hvor der anvendes faldsikring skal afmærkes med påbudsskilte. Det vil sige, at man ikke må være i tvivl om, hvorvidt faldsikringsudstyr er påbudt ved arbejde i bestemte områder/arbejdsprocesser. Det vil typisk gælde ved opgangs- og adgangsområder, fx trapper i elementbyggeri) til de områder/arbejdsprocesser, hvor faldsikringsudstyr er påbudt. Der kan dog være tilfælde, hvor arbejdet foregår så spredt, at skiltning ikke er praktisk mulig. Hvis der er risiko for faldende genstande og/eller værktøj, skal dette imødegås med skærme eller afspærring af området nedenfor.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger