Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Flyveaske

   

Flyveaske anvendes som fyldmateriale i forbindelse med vejbygning samt i cement, beton og gasbeton.

Flyveaske består af finkornede partikler, der bliver udskilt fra røggasserne fra kulfyrede kraftværker. Kontakt med hud og slimhinder kan give akut irritation. Ved lang tids påvirkning kan der optræde allergi.

Unge under 18 år må ikke arbejde med eller komme i kontakt med flyveaske. Man skal tilrettelægge alt arbejde med flyveaske, så det støver mindst muligt, og udsættelsen er lavest mulig. Det kan fx gøres ved, at man befugter under arbejdet. Entreprenørmaskiners førerkabiner skal være indrettet, så flyveaske ikke forekommer i kabinen, fx skal luftforsyning passere et effektivt partikelfilter.

Ved kontakt med flyveaske skal man bruge personlige værnemidler i form af handsker, støvafvisende arbejdstøj, øjenværn og egnet åndedrætsværn, fx turboudstyr med hætte og partikelfilter.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger