Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Gravearbejde

   

En erfaren person bør lede og overvåge gravearbejdet, herunder vurdere jordens beskaffenhed og tage stilling til skråningsanlæg og brug af afstivningsmateriel.

Før man begynder at grave, er det nødvendigt at undersøge følgende hos de lokale myndigheder eller forsyningsselskaberne:

 • Forurening i jorden fra tidligere produktion eller lossepladser
 • Eventuelle tidligere opgravninger i forbindelse med forsyningsledninger eller andet
 • Om der er installationer i jorden, I skal tage særligt hensyn til. Det kan fx være gas, el eller kommunikationsledninger Ledningsoplysninger kan hentes hos ledningsregistret på www.ler.dk
 • Gravetilladelse fra de kommunale myndigheder.

Det kan være nødvendigt at foretage undersøgelser af jorden før igangsætning af gravearbejdet, fx om der er forurening i jorden og i hvilket omfang.

Generelle regler for sikkerhed ved gravearbejde med skråningsanlæg

Udgravningens dybdeUdgravninger med skråningsanlæg
Ned til 1,7 meterIngen særlige krav med mindre jorden fx er ustabil eller der skal arbejdes knæliggende.
1,7 -5 meterSkråningsanlægget skal være 1:2 (1 hen og 2 ned)
5 meter eller deroverSkråningsanlægget skal være 1:1 (1 hen og 1 ned)

Generelle regler for sikkerhed ved gravearbejde ved rendegrave

Udgravningens dybdeRendegraveAndre muligheder
Ned til 1,7 meterIngen særlige krav med mindre jorden fx er ustabil eller der skal arbejdes knæliggende.Anvendelse af gravekasse, fx når jorden er ustabil, eller ved knæliggende arbejde.
Ned til 2,25 meterKlemmer og krydsfinerplankerSkråningsanlægget skal være 1:2 (1 hen og 2 ned)
Mere end 2,25 meterUdover klemmer og kraftige krydsfinerplader, skal der anvendes strækplankerEtablering af spunsvæg, ved store gravedybder, begrænset plads eller når udgravningen ligger tæt på en bygning.

Skriftlig vurdering – arbejdsplan

Ved gravearbejde skal arbejdsgiveren vurdere, om der er tale om særligt farligt arbejde, fx arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet m.v.

Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig vurdering med henblik på at imødegå risici. Vurderingen skal om nødvendigt indeholde konkrete foranstaltninger, så en eventuel fare kan undgås.

Nødberedskab

Ved planlægningen af gravearbejdet kan konkrete forhold betyde, at der skal udarbejdes en nødberedskabsplan. Her skal det nødvendige materiel være til rådighed. Det kan fx være pumper, stiger, ekstra
afstivningsmateriel, åndedrætsværn og særligt arbejdstøj, hvis der er risiko for at støde på forureninger.

Sikkerhed ved gravearbejde

Sørg for at afdække jorden og brug lys i den mørke årstid. Regn, sne, frost, tøvejr og mørke kan have stor betydning for sikkerheden ved
gravearbejde.

Bag en tilsyneladende stabil jord kan der være sandårer, vandførende lag (flyd) og tidligere opgravning med løsere fyld. Desuden rummer alle skrænter risiko for sammenskridning. Tag særligt hensyn til fx sand, flyd, mose, vandåre eller højtliggende grundvandsspejl.

Vær endvidere opmærksom på bygninger, konstruktioner, ledninger eller træer tæt på, hvor der skal graves.

Er jordens beskaffenhed løs, eller er der særlige belastninger, fx rystelser fra tung trafik tæt på udgravningen, bør det sikres yderligere. Den opgravede jord skal mindst placeres i en afstand af 1 m fra udgravningens kant.

Gravearbejde ved vejarbejde

Man skal lave en afmærkningsplan, hvis gravearbejdet foregår ved eller på veje med trafik. Den lokale vejmyndighed skal godkende plan­en, som skal følge reglerne for afmærkning. Regler for afmærkning kan fås i BFA Bygge og Anlægs lommebog for afmærkning ved vejarbejde.

Afstand mellem arbejdssted og vej skal være mindst 1 m. Afstanden er vigtig, da vibrationer fra den forbikørende trafik kan igangsætte skred i udgravningen.

Udgravning uden afstivning

Det er vigtigt, at siderne ikke skrider ved en udgravning uden afstivning. Det kan man bl.a. sikre:

 • ved etablering af anlæg
 • ved at holde siderne jævne og frie for store sten
 • ved at den opgravede jord placeres mindst 1 m fra kanten af udgravningen, så det ikke ligger og belaster kanterne, eller den opgravede jord kan skride ned.

Som sikring mod farlig sammenskridning kan der laves et såkaldt skråningsanlæg, hvor siderne har form som trappetrin med en hældning på 1:2 (1 hen og 2 op). Ved gravedybder over 5 m skal anlægget have en hældning på 1:1.

Undtagelsesvis kan det være forsvarligt at arbejde i udgravninger uden anlæg i en dybde af 1,7 m, hvis det vurderes, at jorden er stabil. Dog skal der normalt foretages sikring mod sammenskridning ved arbejde i smalle udgravninger, hvor der fx skal arbejdes knæliggende.

Udgravning med afstivning

Udgravningen skal afstives, når det ikke er muligt at lave et skråningsanlæg. Det kan gøres på flere måder:

Brug klemmer, hvis der højst skal graves ned til en dybde af 2,25 m. Bag klemmerne skal der være egnet krydsfinerplader på højkant, der rager 0,15 m op over kanten.

Ved alle udgravninger skal der være forsvarlige adgangs- og flugtveje.

Brug strækplanker, hvis der skal graves dybere end 2,25 m.

Brug en gravekasse. Den skal rage mindst 0,15 m op over kanten, når den står i bunden af udgravningen. Gravekassen skal nå helt ned i bund­en af rendegraven.

Ved brug af gravekasse gælder i øvrigt, at man kun må opholde sig på det areal, der er sikret af gravekassen. Desuden skal det være muligt at komme op fra gravekassen ved hjælp af en stige.

thumbnail of side 82 th_rettet

Det samme gælder ved etablering af afstivning med klemmer eller strækplanker. Her færdiggøres mest muligt på terræn ved påbegyndelse af afstivningen. Herefter etableres afstivningen løbende fra terræn og fra den afstivede del af udgravningen.

Risiko for fald ned i render dybere end ca. 2 m skal forebygges med effektive, kollektive foranstaltninger, fx rækværk eller afspærring. Det gælder også for rende under ca. 2 m dybde, hvis der er særlig fare for nedstyrtning eller særlig fare for tilskadekomst.

thumbnail of side 82 fn

Ved store gravedybder kan det være nødvendigt at etablere en spunsvæg.

Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet

Før arbejdet påbegyndes skal medarbejderne instrueres i respektafstande og hvilke forholdsregler der skal tages, såfremt man rammer en ledning med fx kranen eller gravemaskinen. Det kan fx være instruktioner om, hvordan man kan undgå brand, eksplosion, forgiftning og kvælning.

Sørg for:

 • Oplysninger om alle ledninger inden for 10 m fra opgravningsstederne
 • At installationer i jorden er godt afmærket
 • At luftledninger, vejbane, cykelsti er tydeligt afmærket på tegninger o.lign.

Gældende sikkerhedsafstande ved arbejde i nærheden af luftledning­er. De viste minimumsafstande skal overholdes.

Respektafstanden ved lavspændingsluftkabel er 1,5 m i en radius fra kabelophæng samt 3 m fra jordniveau og op hertil.

Brud på luftledninger eller jordkabler

Hvis en gravemaskine rammer en luftledning eller et jordkabel, skal du som fører gøre følgende:

 • Blive på maskinen, indtil spændingen er fjernet fra ledningen
 • Holde alle borte i sikker afstand fra maskinen
 • Underrette det lokale elforsyningsselskab, ring evt. 112.

Adgangs- og flugtveje

Ved alle udgravninger skal der være forsvarlige adgangs- og flugtveje.

I smalle udgravninger skal der være en stige tæt ved arbejdsstedet.

Byggegruber

Faren for jordskred er særlig stor, når arbejdet foregår i en byggegrube, da siderne ofte skal stå i længere tid og dermed påvirkes af vejr og vind.

Skrænterne skal derfor enten være afstivet eller have et skråningsanlæg, når arbejdet foregår mellem fundament og skrænt.

Arbejdsarealet skal være på mindst én m bredde målt i knæhøjde (fra enden af gevindstangen ved forskallingsarbejde). Bunden af byggegruben skal være plan og jævn, så der kan arbejdes forsvarligt – læg evt. et lag stabilgrus.

En trappe skal sikre, at man kan komme til og fra byggegruben. Den skal have gelænder på begge sider med både hånd- og knæliste. Hvis der skal transporteres værktøj på trappen, skal den være mindst 0,8 m bred.

Trappen skal hælde efter formlen to stigninger og en grund = 0,60 til 0,63 m, og de enkelte trin må højst stige med 0,2 m.

I byggegruber, som er spunset, opstilles et trappetårn som adgangsvej eller evt. en byggeelevator.

Der skal altid være en stige tæt på arbejdssteder, som man kan bruge som flugtvej mellem fundamentet og skrænten.

Man må ikke kunne falde ned i byggegruben. Opsæt tydelig og holdbar markering mindst 2 m fra kanten eller etablér rækværk. Rækværket må kun være åbent ud for trappen.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger