Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Løfte- og hejseredskaber

   

Redskabet skal være indrettet til de arbejdsopgaver, man skal udføre. Det gælder bl.a., udlæg m.m. På redskabet skal der være en brugsanvisning på dansk og evt. andre sprog, som de ansatte forstår. Den skal bl.a. fortælle hvad redskabet må bruges til, fx betjening, størst tilladelig belastning, begrænsninger i brug og daglig vedligehold.

Unge under 18 år må kun betjene hejseredskaber, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling, og kun hvis de er blevet instrueret forsvarligt – og har det nødvendige certifikat.

Uddannelse og certifikatkrav

Der er krav om certifikat, hvis I skal bruge redskabet til løft af byrder – enten frithængende eller understøttende. Se nedenstående tabel:

Kursusnavn / nrDageBemærkninger
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Kursusnr. 48586
10Kurset er et grundlæggende krankursus, hvor deltage- ren lærer at anhugge byrder og føre kraner og lignen- de maskiner over 8 t/tm . Kurset giver fx kompetence til at føre traverskraner.

Tårn- og fastmonterede kraner samt mobile kraner kræver dog særlige overbygningsuddannelser i tillæg til Kranbasis.

Kranbasis giver kompetencer i forhold til samløft med kraner og anhugning.
Tårnkran og fast opstillede kraner inklusiv Kranbasis

Kursusnr. 48684
22Gælder for brug af tårnkraner og fast opstillede kraner med en løftekapacitet > 8 tm. Uddannelsen er en overbygning til Kranbasis.

Uddannelseskravene er samlet i dette kursus på 22 dage.
Mobile kraner >8-30 tm

Kursusnr. 48643
5Mobile kraner med løftekapacitet på > 8-30 tm kræver en overbygningsuddannelse på Kranbasis.

Hvis man i forvejen har Kranbasis, skal man supplere Kranbasis med dette kursus på 5 dage.
Mobile kraner 8-30 tm inklusiv Kranbasis

Kursusnr. 48644
10Mobile kraner med løftekapacitet på > 8-30 tm kræver en overbygningsuddannelse på Kranbasis.

Hvis man ikke i forvejen har Kranbasis, udbydes kurserne Kranbasis og Mobile Kraner, som et samlet kursus af en varighed på 10 dage.
Mobile kraner > 30 tm

Kursusnr. 48646
15Mobile kraner med løftekapacitet på > 30 tm kræver uddannelserne: Kranbasis, Mobile kraner > 8-30 tm samt Mobile kraner > 30 tm.

Det gælder fx for kranløft med entreprenørmaskiner, lastbilmonterede kraner, selvrejsende tårnkraner med løftekapacitet på > 30 tm.
Teleskoplæsser med gafler og kurv

Kursusnr. 48671 og 40073
5Brug af teleskoplæsser med gafler og med brug af mandskabskurv kræver teleskoplæsseruddannelse. Uddannelsen svarer til den tidligere teleskoplæsser A-uddannelse.

• Gammelt gaffeltruckcertifikat B giver ikke længere ret til at føre teleskoplæsser.
• Gaffeltruckcertifikater, udstedt efter 1. januar 2018, giver ikke ret til at føre teleskoplæssere.
Kranbasis
– teleksoplæs- ser med kran- løft over 8 tm

Kursusnr. 48678
7Hvis en teleskoplæsser bruges til kranløft med løft > 8 tm, skal man udover teleskoplæsseruddannelsen også have bestået kranbasis. Disse to uddannelseskrav er samlet i denne uddannelse på 7 dage.

Hvis man i forvejen har gennemført kurset Kranbasis, kan man nøjes med en teleskoplæsseruddannelse i tillæg til kranbasis for at føre teleskoplæsser med løft > 8 tm.

For at deltage i kurset skal deltageren tillige have bevis fra kurset 48671 eller 40073, som hver har en varighed på 5 dage.
Gaffeltruck

Kursusnr. 47592
7Gaffeltruckcertifikat giver ret til at føre gaffeltruck og gaffelstabler.

Gaffeltruckcertifikater giver ikke længere ret til at føre teleskoplæsser.
Generelle krav og undtagelserDer er ikke krav om kranbasiscertifikat med en tilladt belastning på op til 8 t/tm.

Der stilles ikke krav om kranbasiscertifikat til entre- prenørmaskiner, minilæssere og teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med deres normale arbejdsopgaver. Undtagelsen gælder dog først, når alle følgende betingelser er opfyldt:

• Hvis der ikke er andre personer i umiddelbar nærhed af den byrde, der løftes, transporteres eller afsæt- tes. Byrden må dog styres på plads under afsætnin- gen.

• Hvis byrden ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn.

• Hvis maskinerne efterses og vedligeholdes i over- ensstemmelse med leverandørens anvisninger.

• Hvis leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvis- ninger er på maskinen.

Undtagelserne gælder for alle kran- og certifikattyper, herunder for teleskoplæssere, der bruges til kranar- bejde.

Arbejdsgiveren har dog her en særlig pligt til instrukti- on og oplæring af sine ansatte i brugen af maskinerne – uanset brugen af kranen, belastningen og størrel- sen.

I kombination med de nævnte certifikattyper kræves kørekort til personbiler og/eller lastbiler for at bruge maskinerne på offentlig vej.

Føreren behøver ikke have kranførercertifikat, hvis han betjener entreprenørmaskiner, der kun lejlighedsvis bliver brugt som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver. Her kan føreren udføre arbejdet, hvis følgende betingelser er overholdt:

 • Der må ikke være personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den bliver løftet, transporteret og afsat.
 • Byrden må ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn.
 • Man skal efterse og vedligeholde maskinerne i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
 • Leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.
 • Maskinen er indrettet til kranarbejde jf. leverandørens brugsanvisning.

Eftersyn

Føreren skal anmelde enhver fejl eller uregelmæssighed på redskabet til arbejdsgiveren. Det er vigtigt, så redskabet kan blive bragt i orden, inden arbejdet går i gang igen.

Mindst én gang året skal leverandøren eller anden sagkyndig person gennemføre et hovedeftersyn i henhold til producentens anvisninger. Hejseredskaber, som man anvender udendørs, skal endvidere have foretaget et 10-års eftersyn ved en særlig sagkyndig. Resultatet af 10-års eftersyn skal dokumenteres i en rapport, som Arbejdstilsynet skal have en kopi af.

Journal

På redskaber, der er anmeldepligtige, skal der være en journal, som beskriver historikken for redskabet og herunder oplysninger om belastningsprøver, reparationer og eftersyn. Ejeren af redskabet fører journalen.

Anmeldelse

Der er en række hejseredskaber, som man skal anmelde til Arbejdstilsynet i forbindelse med nyindkøb, ejerskifte og efter væsentlig ombygning eller reparation.

Dette gælder for:

 • Alle hejseredskaber og spil, der er indrettet til personløft.
 • Alle hejseredskaber og spil, der bliver brugt på skiftende opstillingssteder.
 • Fast opstillede hejseredskaber med maks. belastning over 300 kg. For elektrotaljer er grænsen 1000 kg.

Ved enhver nyopstilling skal man desuden anmelde fastopstillede hejseredskaber og hejseredskaber, som kræver væsentligt montagearbejde ved opstilling. Dette gælder fx i forbindelse med, at man flytter tårn- og byggekraner – uanset om opstillingen er for samme ejer.

Flytbare hejseredskaber, fx spil, mobilkraner og lastbilmonterede kran­er, skal ikke anmeldes ved nyopstilling for samme ejer.

Belastningsprøve

Man skal foretage en belastningsprøve af alle nye hejseredskaber, inden man tager dem i brug. Lav også en belastningsprøve ved:

 • Væsentlig ombygning eller reparation
 • Hvert hovedeftersyn og 10-års eftersyn
 • Udskiftning af bæremidler
 • Nyopstilling, hvor man også skal foretage en anmeldelse til Arbejdstilsynet.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger