Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Mineraluld og andre isoleringsmaterialer

   

Isolering med mineraluld

Mineraluld (sten eller glasuld) bruger man i stor udstrækning til isolering. Når man arbejder med mineraluldsprodukter, bliver der frigjort mineralfibre af forskellig størrelse. De større fibre kan fremkalde kløe og udslæt, fordi de skærer små ridser i huden. Fibrene kan også irritere øjnene. De mindre fibre kan give stoppet næse og svie i næse og hals.

Forskellige former for mineraluldsisolering har ved støvende arbejde sundhedsskadelige påvirkninger, som skal tages med i overvejelserne ved produktvalg og arbejdsmetode. Det mindst støvende produkt skal vælges, i så vid udstrækning det kan lade sig gøre.

Vælg om muligt standardiserede, forseglede og specielt bestilte tildannede produkter, der vil mindske tilskæringen.

Vælg at isolere udefra og oppefra og inden konstruktioner lukkes, som fx tagrum. Undgå at isolere over hovedhøjde. Forbered konstruktion­en, så man kan bruge standardisoleringsmaterialer.

Leverandør og arbejdsgiver skal udarbejde en brugsanvisning med oplysning om sundhedsmæssige risici og om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal træffe i forhold til det valgte produkt.

Arbejde med gammel mineraluld

Fibre af gammel mineraluld er i henhold til EU’s forordning om klassificering, mærkning og emballering (CLP) klassificeret som muligt kræftfremkaldende – selvom der ikke er videnskabelig enighed herom. Man skal dog generelt beskytte sig effektivt mod fibre og støv, hvis man skal fjerne eller flytte ulden.

Brug egnet åndedrætsværn (mindst halvmaske med P2-filter). Brug handsker, sikkerhedsbriller og støvafvisende arbejdstøj. Tøjet må ikke skille på midten, og det skal slutte tæt om håndled, ankler og hals samt være uden lommer og opslag. Eventuel hovedbeklædning skal være med skygge.

Lofter med tagbeklædning af asbestholdige eternitplader

Ved al slags arbejde på lofter, hvor tagbeklædningen består af asbestholdige eternitplader, skal det undersøges, om der er asbestfibre i rummet og i det udlagte isoleringsmateriale. Er der det, er arbejdet omfattet af asbestbekendtgørelsen, som bl.a. indeholder særlige krav til uddannelse, værnemidler og velfærdsforanstaltninger.

Hvis arbejdet består i mindre reparationer af installationer og rørsy­stemer på loftrum, hvor der ikke gøres indgreb i de asbestholdige bygningsdele, og loftrummet er rengjort for asbeststøv, er der ikke tale om egentligt asbestarbejde. Det skal i den kemiske risikovurdering vurderes, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige for at beskytte mod udsættelse for asbeststøv ved den konkrete opgave.

Isolering med nye isoleringsmaterialer

Ny isolering kan også være papiruld, hør, perlite, træfibre m.m. Planlæg arbejdsprocessen på en måde, så der bliver afgivet mindst muligt støv. Se afsnit om ”isolering med mineraluldsisolering”.

Særligt støvende arbejde

Særligt støvende arbejde kan være:

  • nedrivning af gammelt isoleringsmateriale
  • isolering over hovedhøjde – afhængigt af isoleringsmaterialet
  • efterisolering på vanskeligt tilgængelige steder, bl.a. skunkrum,
    teknikgange, kældre og andre snævre rum med dårlig ventilation – afhængigt af isoleringsmaterialet
  • indblæsning eller udlægning af granulatprodukter

Arbejdet skal planlægges, så det ikke unødigt påvirker andre, der arbejder i nærheden. Ved særligt støvende arbejde er der skærpede krav til foranstaltningerne. Man skal så vidt muligt fjerne forurening på det sted, hvor den opstår. Det skal normalt ske ved mekanisk ventilation.

De ansatte skal have adgang til omklædning med adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj. Det skal også være muligt at tage et varmt brusebad.

Rengøring

Rengøring skal ske på en måde, så der bliver afgivet mindst muligt støv, fx ved støvsugning eller vask. Man må ikke feje tørt gulv eller gøre rent med trykluft. Hvor det er muligt, bør man holde gulve fugtige
under arbejdet for at begrænse støvudviklingen.

Besøg renover-sikkert.dk og se mere om stoffer i gamle byggematerialer.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger