Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Olie- og kemikalieforurenet jord

   

Arbejde med kemikalieforurenet jord kan være sundhedsfarligt. Uden at kende forureningens art og omfang er det umuligt at afgøre, hvilken sundhedsfare arbejdet indebærer. Arbejdsgiveren skal udarbejde en særlig plan for arbejdet, og bygherren skal gøre det samme i forhold til koordinering og afgrænsning.

Forurenet jord optræder især ved gravearbejde i forbindelse med ilægning af kabler og rør, vand samt opgravning af jord fra fabriksgrunde, tidligere servicestationer m.m.

På et tidligt tidspunkt i en projektering skal man derfor undersøge, om grunden eller dele af den er forurenet med sundhedsfarlige kemikalier. Er den det, skal man finde ud af, hvilke kemikalier det drejer sig om, og hvilket omfang forureningen har. Hvis man støder på en ukendt forurening, skal arbejdet stoppes, og forureningen skal undersøges.

Ved planlægningen skal man forsøge at forudse ulykkes- og sundhedsfarer og beskrive, hvordan man med foranstaltninger kan undgå dem.

Hvis man under fx udgravningsarbejde støder på en ukendt forurening, skal man standse arbejdet og tilkalde en særlig sagkyndig. Ligeledes skal Arbejdstilsynet og de lokale miljømyndigheder orienteres.

Sikkerhedsforanstaltninger

Arbejdsgiveren skal gøre alt, hvad der er teknisk muligt, for at undgå, at de ansatte bliver påvirket af den forurenede jord. Det kan fx være:

  • Overtryksventilation med frisk luft af førerkabiner
  • Overrisling af støvende arbejde
  • Etablering af membraner og pumper, så dampe, væsker m.v. ikke trænger ud i udgravningen
  • Udførelse af arbejdet så vidt muligt oven for udgravningen
  • Begrænsning af adgang til det forurenede område.

De ansatte skal bruge personlige værnemidler, hvis de ikke kan udføre arbejdet forsvarligt på anden måde. Det kan fx være friskluftforsynet åndedrætsværn, beskyttelsesklæder, beskyttelseshandsker og olieafvisende og kemikaliebestandige sikkerhedsgummistøvler. For maskinfører og chauffører kan det være nødvendigt at bruge beskyttelsesklæder, sikkerhedsgummistøvler, handsker og egnet åndedrætsværn.

Velfærds- og sundhedsforanstaltninger

Der skal være adgang til spiserum, omklædningsrum med et skab til arbejdstøj og et skab til dagligtøj, håndvaske, baderum med bruser og toilet i umiddelbar tilslutning til arbejdsstedet.

Spiserum skal holdes fri for påvirkninger fra forureningen, hvor der ikke må medbringes beskidte værnemidler.

Personlig hygiejne er vigtig. Det er særlig vigtigt, at forurenet hud bliver renset omhyggeligt. Vask ansigt, hænder og underarme før enhver pause i spiserummet, før toiletbesøg og altid ved arbejdstids ophør. Ved støvende arbejde skal I tage bad inden pauser og altid ved arbejdstids ophør.

Der skal løbende gøres rent på arbejdsstedet, i omklædning, bade- og spiserum.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger