Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Organiske opløsningsmidler

   

Organiske opløsningsmidler bliver brugt til affedtning og rensning og kan også indgå i fx maling og lim. Organiske opløsningsmidler vil normalt være klassificeret som farlige stoffer.

Sundhedsfare

Organiske opløsningsmidler kan give skade på en række organer og bliver optaget i kroppen gennem lungerne eller huden. Skaderne kan være akutte eller kroniske. Akut skadevirkning viser sig som hovedpine, svimmelhed, rusfornemmelse og træthed. Organiske opløsningsmidler kan også irritere slimhinderne i øjne, næse og hals og give eksem.

Er du udsat for organiske opløsningsmidler over en lang periode, kan det medføre kroniske skader på hjernen og nervesystemet. Symptom­erne kan være hukommelsessvigt, nervøsitet og irritabilitet og efterhånden sværere psykiske ændringer, fx depression. Nogle organiske opløsningsmidler kan medføre kræft og reproduktionsskader (fosterskader).

Brand- og eksplosionsfare

Organiske opløsningsmidler er ofte brandfarlige, og deres dampe kan sammen med luften danne eksplosive blandinger. Ved opvarmning kan forbindelser med klorholdige organiske opløsningsmidler blive spaltet og afgive fosgen (giftgas).

Brand- og eksplosionsfarlige materialer kræver særlige foranstaltninger.

Brug åndedrætsværn med luftforsyning (tilført fra kompressor placeret i ikke forurenet område eller fra luftflasker) ved arbejde med organiske opløsningsmidler med kogepunkt lavere end 65 °C, da de kan være vanskelige at bremse med et kulfilter.

Forholdsregler

Gode råd om brug og oplagring af opløsningsmidler:

 • Brug altid det mindst skadelige opløsningsmiddel.
 • Følg anvisningerne i leverandørens sikkerhedsdatablad og udarbejd en kemisk risikovurdering.
 • Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning m.v.).
 • Sørg for effektiv ventilation.
 • Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene.
 • Sørg for, at rensede og imprægnerede emner er helt tørre, inden de bliver videreforarbejdet.
 • Beskyt huden mod opløsningsmidler med egnede personlige værnemidler, fx handsker, overtræksdragt, forklæde og ærmer, afhængig af arbejdets art.
 • Tag straks gennemvædet tøj af og vask huden, hvis huden bliver ramt
 • Lad ikke klude med opløsningsmiddel ligge fremme, i åbne beholdere eller gemt i lommerne.
 • Rens aldrig huden med opløsningsmidler.
 • Beskyt øjnene mod stænk og sprøjt. Forsvinder øjenirritation ikke ved skylning med vand, søg da læge.
 • Indgange til eksplosionsfarlige områder skal tydelig markeres med sikkerhedsskilte.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger