Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

PCB

   

PCB (Polychlorerede Biphenyler) er en forkortelse for en gruppe af kemiske stoffer. Ved længerevarende udsættelse ophobes PCB i kroppen. PCB anses generelt for at være kræftfremkaldende. PCB kan desuden have fosterskadende effekter samt nedsætte forplantningsevnen.

PCB har været brugt i elastiske fugemasser i perioden 1950-1976 i alle typer bygninger og som forseglingslim i termoruder i perioden 1967- 1973. PBC kan ligeledes optræde i gulvlak, maling o.lign.

PCB trænger let fra lim eller fugemasse ind i det omgivende træværk eller beton, ligesom PCB let fordamper til indeklimaet. PCB fra indeklimaet kan optages af fx vægmaling, lakerede overflader, møbler og plastik. Derved kan PCB, fx fra en fuge, over tid forurene andre bygningsdele og inventar.

Anvendelsen af PCB har været meget stor. Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet nogle aktionsværdier for koncentrationen af PCB i indeklimaet i bygninger med beskrivelse af anbefalede tiltag ved de forskellige værdier. Arbejdstilsynet har på den baggrund udarbejdet vejledende retningslinjer for, hvor meget PCB der kan være i indeklimaet på arbejdspladser, før Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren nedbringer koncentrationen af PCB i luften.

Planlægning og forberedelse

Den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal suppleres med en kemisk risikovurdering for, hvordan I håndterer PCB på byggepladsen. Den særlige vurdering kan være en arbejdsplan som i detaljer beskriver, hvordan I håndterer PCB sikkert og forsvarligt. Det skal desuden fremgå af byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), hvor der er PCB. Se mere herom i afsnit om ”kemisk risikovurdering”.

Arbejdet skal planlægges, så enhver spredning af PCB undgås. Dels skal man undgå at sprede støv, og dels skal I være opmærksomme på, at PCB fordamper, når det opvarmes, fx når der bruges hurtigtgående værktøj. Hvis arbejdet er meget støvende, eller PCB-koncentrationerne er meget høje, er det nødvendigt med adgang til arbejdsområdet via sluse.

Der skal i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til håndvask med varmt og koldt vand. Ved saneringsarbejde indrettes to omklædningsrum i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Se mere i afsnit om velfærdsforanstaltninger.

Når arbejdsstedet forlades, skal det sikres, at arbejdsstedet er rengjort for PCB-materialer, så resten af byggepladsen ikke forurenes med PCB. Værktøj, mobiltelefoner o.lign. skal også rengøres, inden det fjernes fra arbejdsstedet. Ved særligt støvende arbejde er det nødvendigt med en løbende rengøring af arbejdsstedet.

Når der arbejdes med PCB, skal der altid bruges personlige værnemidler. Det kan være handsker af fx nitril, støvtætte overtræksdragter, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, som mindst skal være halvmaske med P3 ved koldt arbejde eller A2/P3-filter ved arbejde, hvor fugen bearbejdes mekanisk. Husk, at man ikke må være iført beskidte værnemidler, når man forlader arbejdsområdet.

Adgang til arbejdsområdet skal begrænses, og der skal skiltes med advarsel om PCB.

Arbejde med PCB anses for at være særligt farligt arbejde. Unge under 18 år og gravide og ammende må som udgangspunkt ikke arbejde, hvor de risikerer at blive udsat for PCB. Dog må unge, som er fyldt 15 år, gerne udføre arbejde med risiko for udsættelse for PCB, såfremt arbejdet indgår som et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse

Velfærds- og sundhedsforanstaltninger

Der skal altid være adgang til baderum med håndvask og brusebad med varmt og koldt vand i forbindelse med omklædningsrum. Der skal være to skabe pr. mand til opdeling af arbejdstøj og privat tøj. Der skal desuden være adgang til spiserum, som ikke må anvendes til arbejdsformål. Det skal sikres, at spiserum ikke forurenes med PCB, og man må derfor ikke have beskidte værnemidler med. Det anbefales derfor altid at bruge overtræksdragt.

Ved særligt høje PCB-koncentrationer og ved meget støvende arbejde, fx saneringsarbejde, skal omklædning og bad placeres i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Omklædning og bad indrettes som to omklædningsrum, et rent og et beskidt, hvor adgang mellem dem sker via baderum med bruser. Omklædningsrum, baderum og spiserum skal løbende rengøres effektivt. Der skal gives en instruktion i sikker håndtering af PCB i forbindelse med denne rengøring.

Affald

Affald med PCB skal opsamles og opbevares sikkert på byggepladsen, indtil det kan bortskaffes i lukkede beholdere el.lign. Bortskaffelse skal ske efter kommunens anvisninger.

Saneringsprojekter

Hvis der er tale om et saneringsprojekt, hvor al PCB-forurenet materiale skal fjernes, gælder der nogle særlige regler. Arbejdsstedet skal i nødvendigt omfang skærmes af, og der skal etableres undertryk i
arbejdsområdet. Desuden skal I benytte specialværktøj med udsugning og støvfilter.

Ved sanering skal man normalt benytte følgende personlige værnemidler:

  • Åndedrætsværn med P3-filter. Ved støvende arbejde skal der anvendes filtrerende åndedrætsværn med A2P3-filter eller luftforsynet åndedrætsværn
  • Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB, fx
    butylgummi, neopren, viton eller 4H (PE/EVAL)
  • Heldækkende overtræksdragt, klasse 4/5

Besøg renover-sikkert.dk og se mere om stoffer i gamle byggematerialer.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger