Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Personløftere/teleskoplæssere med kurv

   

En personløfter skal passe til de arbejdsopgaver, man skal udføre. Det gælder bl.a. bæreevne, udlæg m.m.

Arbejdsstandpladsen skal have et tydeligt skilt, der beskriver den størst tilladte belastning. Betjeningspanelet skal have tydelige piktogrammer.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog som de ansatte forstår og som fortæller, hvad liften må bruges til, hvordan den betjenes, hvordan den nødsænkes og om dagligt vedligehold. Det samme gælder for den mundtlige oplæring og træning.

Ved mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder kan man med fordel bruge en teleskoplæsser eller lift med kurv. Maskine og kurv skal være CE-mærket og typeafprøvet samlet. Denne godkendelse vil fremgå af leverandørens brugsanvisning.thumbnail of side 201

Når man arbejder fra kurv skal man bl.a.:

  • blive inde i kurven, under hele arbejdet
  • bruge faldhindrende udstyr bestående af sikkerhedssele og kort line på maks. 50 cm, fastgjort i kurven.

Arbejde fra kurv med åben front, må kun ske, hvis kurv og maskine er CE-mærket og typeafprøvet til denne type opgave. Det skal fremgå af producentens brugsanvisning, hvordan maskinen må anvendes – herunder om der må arbejdes med åben front. Det er ikke nok at spørge udlejeren.

Journal

På redskabet skal man i en journal kunne læse om platformens historik. Der skal bl.a. være oplysninger om belastningsprøver, reparationer og eftersyn. Det er ejeren af redskabet, der har ansvaret for at føre journalen.

Eftersyn

Mindst én gang om året skal leverandøren eller anden sagkyndig person gennemføre et hovedeftersyn.

Indretning

Arbejdsstandpladsen skal på alle sider have en 1,1 m høj indhegning. Indhegningen skal enten være lavet af et egnet plademateriale eller være et solidt rækværk. Et rækværk skal mindst have en håndliste, en knæliste og en 0,15 m høj fodliste, der slutter tæt til gulvet.thumbnail of side 202_rettet_OKLågen i indhegningen skal være selvlukkende og må ikke åbne udad.

For at undgå, at hænder kommer i klemme, skal der være en håndliste 10 cm inden for og 10 cm over indhegningens overkant.

Betjeningstrykknapperne i kurven skal have dødmandsknapfunktion og være anbragt eller markeret, så man undgår fejlbetjening. Knapper, håndtag m.v. til betjening af personløfteren skal være markeret med let forståelige symboler (piktogrammer).

Brug af personløfter

Personer på arbejdsstandpladsen skal bruge sikkerhedssele og sikkerhedsline. Det gælder dog ikke, hvis personløfteren kun kan løfte lodret, fx saxlift.

Opstillingsstedet skal være fast og bæredygtigt. Producentens oplysninger vedr. brug af støtteben og maks. hældning på terræn skal altid følges.

Hvis opstilling og brug af personløfteren sker på og ved offentlig vej, er arbejdet omfattet af vejreglerne. Der skal derfor træffes passende foranstaltninger, hvor der er risiko for påkørsel. Inden arbejdet igangsættes skal der udarbejdes en afmærkningsplan, som skal godkendes af vejmyndigheden. Medfører afmærkningsplanen en begrænsning af hastigheden, kræves også politiets godkendelse.

Udover den person, som arbejder i liften, skal der være mindst en person i umiddelbar nærhed, som kan tilkaldes ved driftsstop eller uheld, når der bliver arbejdet på liften. Denne person skal kunne tilkaldes ved råb eller mobiltelefon og være oplært og trænet i nødsænkningsproceduren. ”I umiddelbar nærhed” vil i denne forbindelse sige, at personen skal kunne høre, når der råbes fra kurven.

De ansatte, der skal bruge personløfteren, skal være forsvarligt oplærte og instrueret i brugen. Unge under 18 år må kun betjene personløftere, når det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling.

Unge under 18 år må dog godt arbejde fra en personløfter.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger