Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Sikring mod nedstyrtning

   

Sikkerhedsnet

Hverken ved oplægning af tag eller ved arbejde på allerede eksisterende tagbeklædning kan sikkerhedsnet anvendes som eneste sikring, da net ikke forhindrer gennemstyrtning. Ved fald ned i et ophængt net er der risiko for, at man i tilfælde af gennemstyrtning rammer fx en ås.

Ved brug af sikkerhedsnet skal der anvendes net, der er egnet til den forudsatte brug.

Afhængigt af type og montering kan sikkerhedsnet anvendes til at sikre mod tilskadekomst, fare for personnedstyrtning, fare for nedfald af materiale, værktøj m.v.

Til sikring mod nedfald af materialer, værktøj m.v. skal der anvendes tæt net.

Montering og brug af sikkerhedsnet skal ske i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning. Vær opmærksom på ikke at forveksle støvnet med sikkerhedsnet.

Anvendes der sikkerhedsnet til at sikre personer mod tilskadekomst i forbindelse med nedstyrtning, skal der laves en plan for, hvordan en nedstyrtet person forsvarligt kan bringes op igen eller ned til terræn.

Nettet skal hænge helt frit, hvis det samtidig skal virke som sikkerhedsnet for personer. Man må ikke anbringe materialer eller andre genstande under nettet, der skal være konstrueret og typeafprøvet efter de gældende normer og standarder og forsynet med et fabrikantskilt med oplysning om brugen.

Leverandørens forskrifter for brug og vedligeholdelse af nettet skal være på pladsen.

Ophængning af net

Fastgørelsespunkter for nettet planlægges og etableres i forbindelse med opførelse af bygningskonstruktionen.

Det er en fordel at bruge personlift, når man hænger nettet op. Hæng nettet op så tæt under arbejdsstedet som muligt. Nettet skal gøres fast til bygningsdele, der kan holde til kraften fra en person, som bliver reddet af sikkerhedsnettet.

Hæng nettet op, så det har den frihøjde, der står på fabrikantskiltet. Man må ikke oplagre varer under nettet, så frihøjden bliver for lille. Det samme gælder i forbindelse med passage af personer eller køretøjer eller ophængning af kabler og lignende.

Beskyt nettet mod svejsegløder o.lign.

Følg leverandørens anvisninger om ophængning, eftersyn og vedligeholdelse.

Åbne facader

Det er praktisk at bruge rækværk, som man nemt kan tage ned igen, hvis kraner skal afsætte materialer, eller hvis der skal sættes facadeelementer op.

Hvis der opstår nedstyrtningsfare under arbejde med nedtagning af rækværker o.lign., skal der minimum anvendes faldsikringsudstyr.

Hvis et tværskillerum blokerer en færdselsvej, skal der opsættes en såkaldt „prædikestol“. Husk også at opsætte rækværk ved „stolens“ sider.

Elementmontage

Ved elementmontage skal der altid sikres mod nedstyrtning. Det er fx ved montagesituationer ved frie kanter, dæk, vindue- og døråbninger, skakte m.v.

Udskiftning af vinduer

Brug arbejdsplatform, fx stillads, lift eller anden form for standplads, når vinduets underkant er mere end 2 m over terræn. Hvis vinduerne monteres indefra, skal der sikres mod at falde ud. Der skal altid sikres en forsvarlig transport af vinduerne til indbygningsstederne. Der skal anvendes egnede tekniske hjælpemidler til såvel vandret som lodret transport samt til montering af vinduerne.

Udskiftning af altan

Der skal være et stillads eller andet underlag højst 10 cm under altan­en, når man nedbryder støbte altaner. Stilladset skal optage chokpåvirkningen ved nedstyrtning (normalt 2 gange altanens vægt).

Afskærm arbejdsområdet, så betonstumper fra nedbrydningen ikke udgør en risiko.

Døråbninger

Monter altid rækværker i døråbninger ved fx trappe- og elevatorskakte

Risiko for fald til lavere niveau

Åbninger og huller i bygninger og udgravninger o.lign., som frembyder fare for nedstyrtning eller fald, skal forsynes med rækværk, overdækning eller anden passende sikkerhedsforanstaltning.

Opsæt altid et rækværk eller en anden effektiv afspærring, hvis der er en risiko for nedstyrtning fra arbejdsdækket, arbejdsplatformen, adgangsvejen o.lign. Ved arbejde i højder fra ca. 2 meter vil højden i sig selv udgøre en risiko for at komme til skade ved et fald.

Selvom højden er mindre end ca. 2 m, skal man fx i følgende tilfælde altid sikres mod nedstyrtning:

  • Hvis arbejdets art udgør en særlig fare, fx ved sandblæsning og højtryksrensning
  • Hvis det er særlig farligt at lande på det omgivende underlag, fx på grund af armeringsjern, der rager op, eller opstablede materialer.

Hvis man dækker åbninger til med presenning, skal der også være hånd-, knæ- og fodliste.

Planlæg byggeriet, så der allerede i projekteringsfasen er taget højde for, at der skal indstøbes inserts i betonelementer spuns, tagkassetter m.v., så det er muligt at montere rækværkssceptre, uden at skulle bore huller til disse.

Huller i etagedæk og niveauspring i adgangsveje m.v.

Dæk alle huller til eller afskærm dem, hvis der er risiko for, at man snubler over dem, træder igennem dem eller der kan falde materialer igennem. Det gælder uanset, hvor store hullerne er, og hvor de er placeret. Sørg for at sikre afdækningen, så den ikke kan forskubbe sig og den kan klare de forventede belastninger.

Ligeledes bør alle niveauspring, hvor der sker færdsel, afskærmes eller markeres, så man ikke falder eller snubler.

Store huller

Sæt rækværk op eller anbring en tydelig og holdbar markering mindst 2 m fra store huller. Minestrimmel er ikke en holdbar løsning.

Mindre huller

Man kan dække mindre huller med lemme, som er forsynet med revler, så de ikke bliver skubbet væk. Sæt hængsler på lemmen, så man ikke kan fjerne den, men alligevel bruge hullet, fx til at transportere materialer

Små huller

Man skal dække selv små huller til, hvis:

  • der er risiko for at snuble
  • man benytter kørende tekniske hjælpemidler
  • der kan være risiko for, at der kan falde genstande ned igennem hullerne og ramme personer på underliggende etage eller område.

Ovenlysåbninger

Huller til fremtidige ovenlysvinduer skal man overdække med et bæredygtigt og skridsikkert materiale, der ligger fast.

Alternativt kan der sikres med rækværk eller tydelig holdbar markering mindst 2 m fra kanten.

Ikke-bæredygtigt underlag

Der må ikke arbejdes på underlag, der ikke er bæredygtigt. Det kan fx være, hvor bjælkelag, tagplader og lignende ikke kan holde til, at man går på det. Her skal der være sikret mod gennemtrædning og gennemstyrtning.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger