Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Skurvognsfaciliteter

   

Når arbejdsopgaven på byggepladsen starter, skal der altid anvises velfærdsfaciliteter. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at de nødvendige faciliteter er til rådighed.

Normalt vil det være i form af en skurvogn, som bl.a. indeholder:

 • Toilet.
 • Håndvask med rindende koldt og varmt vand
 • Badefaciliteter med omklædningsmulighed
 • Adskilt omklædning og spiserum
 • 2 skabe til hver ansat
 • Køleskab
 • Tørreskab
 • Mulighed for at opvarme
  mad og vand

Kravene til velfærdsfaciliteter kan også opfyldes ved, at de ansatte benytter velfærdsfaciliteter i en eksisterende bygning
– dvs. toiletter, kantine, bad, omklædningsrum m.m. Faciliteterne skal dog som minimum have samme brugsværdi, som almindelige skurvogne.

Tilslutning til kloak

Hvis arbejdet på pladsen varer mere end 2 måneder, skal toiletter altid tilsluttes kloak.

Hvis varigheden af arbejdet er mindre end 2 måneder, skal toilet tilsluttes kloak, hvis man kan gøre det uden rendegravning el.lign.

Afløbsfrit toilet skal have samme hygiejniske standard som toiletter med vandskylning og afløb.

Antal og afstand

Velfærdsfaciliteterne skal ligge hensigtsmæssigt i forhold til hinanden og de enkelte arbejdssteder. Der skal være:

 • 1 håndvask for hver 5 personer
 • 1 brusebad for hver 10 personer
 • 1 toilet for hver 15 personer.

Der må højst være en afstand af 200 m eller en transporttid på fem minutter til toilet.

Kortvarigt arbejde

Der gælder særlige regler for velfærdsforanstaltninger, hvis arbejdsopgaver:

 • varer højst 3 dage
 • ikke i omfang overstiger 6 mandedage
 • de ansatte begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen.

Ved kortvarigt arbejde skal arbejdsgiveren sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til:

 • toilet
 • passende spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet
 • håndvask med rindende koldt og varmt vand
 • omklædning og mulighed for at opbevare tøj og personlige ejendele
 • mulighed for at tørre arbejdstøjet, hvis det bliver vådt under arbejdet.

Herudover skal der være brusebad og omklædning, hvor almindeligt tøj og arbejdstøj er adskilt, hvis:

 • arbejdet støver eller sviner meget
 • arbejdet medfører risiko for smittefare fra materialer
 • arbejdet er stærkt stilsmudsende arbejde
 • arbejdet medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som er skadelige for huden eller som det er vigtigt at hindre spredning af
 • arbejdet udsætter den ansatte for høje temperaturer eller det er fysisk meget anstrengende arbejde.

Særlige krav – kloakarbejde, asbest, asfalt,
bly, epoxy, polyurethan m.v.

Udføres der arbejde, hvor de beskæftigede kan komme i berøring med stoffer og materialer, bakterier o.lign., som kan være sundhedsskadelige, er der særlige regler for indretning og brug af bl.a. bade- og
omklædningsfaciliteter. Se fx afsnit om asbest, epoxy og spildevand.

Indretning af skure

Skurets indvendige vægge og gulve skal være lette at gøre rene. Højden i rummet skal være mindst 2,1 m. I meget store enheder (pavil­loner) skal højden dog mindst være 2,3 m.

Rummene skal være godt ventilerede, belyste og isolerede, og temperaturen skal være på mindst 18 °C, når de bliver brugt. Værktøj, materialer og lignende må ikke opbevares i rummene.

Spiserum

Spiserummet skal være mindst 1 m² pr. person + i tillæg 1 m² til det samlede areal. Der skal være et køleskab og mulighed for at opvarme mad og vand til kaffe o.lign. Rummet skal have to aftræksventiler.

Vinduerne skal udgøre mindst 10 % af gulvarealet. De skal have sol­afskærmning, og mindst ét vindue skal kunne åbnes.

I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere gælder nye og ­supplerende regler:

 • Spiserummet skal være mindst 0,9 m² pr. person + i tillæg 1 m² til det samlede areal.
 • Der skal være et køleskab og mulighed for at opvarme mad og vand til kaffe o.lign.
 • Rummet skal have to aftræksventiler, mekaniske ventilatorer el.lign.
 • Vinduerne skal udgøre mindst 10 % af gulvarealet. De skal have solafskærmning, og mindst ét vindue skal kunne åbnes og fungere som redningsåbning.

Omklædning

Omklædningsrummet skal være på mindst 1 m² pr. person, uden at vaske- og brusefaciliteter tæller med.

Rummet skal være forsynet med aftræksventil.

De ansatte skal kunne opbevare deres gangtøj og arbejdstøj adskilt.

Det kan være i 2 skabe eller ét opdelt skab. Et enkeltskab skal måle 25 cm x 50 cm x 170 cm. Et opdelt skab skal være dobbelt så bredt, altså 50 cm.

Der skal være lås på skabene, og de skal have en hylde og aftræk til det fri. I forbindelse med skabene skal der være en bænk.

Arbejdstøjet skal kunne tørres i skabene eller på en fælles bøjlestang.

I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere gælder nye og supplerende regler:

 • Rummet skal være forsynet med to aftræksventiler på mindst 100 cm², mekanisk ventilator el.lign.
 • Arbejdstøjet skal kunne tørres i et tørreskab i skurvognen.

Bad

Man skal kunne gå direkte fra omklædningsrummet til brusebadet. Brusebade skal have både varmt og koldt vand.

Gulvarealet i hvert brusebad skal være mindst 1 m², dog kun 0,64 m² for brusekabiner.

Det resterende areal op til 1 m² tillægges omklædningsrummet.

Der skal være udluftningsmulighed, så vidt muligt mekanisk.

I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere skal der være indvendig adgang fra omklædningsrum til brusebadet, der skal opfylde følgende krav:

 • Brusebadet skal være forsynet med rindende koldt og varmt vand.
 • Brusebadet skal have et forrum med aflåselig dør, siddeplads og mulighed for ophængning eller aflægning af rent og beskidt tøj på en hensigtsmæssig måde. Forrummet skal kunne holdes tørt under brug af badet. Gulvarealet i brusebadet og forrummet skal tilsammen være minimum 1,8 m².
 • Der skal være udluftning ved brusebade i tilstrækkeligt omfang ved mekanisk ventilation.

Toiletter og håndvaske

Byggepladsens toiletter skal normalt være tilsluttet kloakken og have vandskyl.

Hvis det ikke er muligt at tilslutte toilettet til kloakken, skal toiletkummen og beholderen altid være adskilt, og toilettet skal i det hele taget have samme hygiejniske standard som ét med vandskyl.

Toiletrummet skal være på mindst 1 m².

Er der adgang til toilet udefra, skal rummet være forsynet med håndvask. Gulvarealet her skal mindst udgøre 1,2 m².

I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere skal byggeplads­ens toiletter:

 • have et gulvareal på mindst 0,95 m² og være forsynet med en aftræksventil på mindst 100 cm², mekanisk ventilator el.lign.
 • have mulighed for at komme af med sanitært affald.
 • være forsynet med vandudskylning og kunne tilsluttes kloak eller, hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, være monteret med en kværn med tilstrækkelig kapacitet, der evt. er tilsluttet en opsamlingstank.

Der bør endvidere være en kurv el.lign. til opbevaring af nyt toiletpapir på toilettet.

Der skal være indvendig adgang fra omklædningsrum til håndvaske, der skal opfylde følgende krav:

 • Der skal være rindende koldt og varmt vand
 • Gulvarealet omkring hver håndvask, eller blandingsbatteri skal mindst udgøre 1 m².
 • Der skal være mulighed for at have de fornødne rensemidler.

Mobil letvogn

Skurvognen kan være en mobil letvogn, hvis den opfylder de samme krav, som er gældende for indretning af almindelige skurvogne. Se tidligere afsnit herom.

Hvis arbejdsgiveren højst har fire ansatte beskæftiget på pladsen og de maks. er to uger på pladsen, så kan den mobile letvogn være mindre end en almindelig skurvogn.

Anlægsarbejde

Ved vej- og andet anlægsarbejde, hvor byggepladsen flytter sig under arbejdet, vil der i særlige tilfælde kunne lempes på bestemmelserne, da faciliteterne etableres løbende i umiddelbar nærhed af anlægsarbejdet. Det gælder for følgende forhold:

 • Toiletter kræves ikke tilsluttet kloak
 • Samme rum kan benyttes til omklædning og spisning. Dette gælder dog ikke, hvis faciliteterne etableres fælles for flere arbejdsgiveres ansatte, eller hvis der findes brusebad
 • Brusebad kræves kun, hvis vand- og kloaktilslutning er umiddelbart mulig. Brusebadet skal dog etableres, hvis arbejdet:
  • er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende
  • medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige
  • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden
  • udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse.

Når flere køn deler skurvogn

Når der er forskellige køn på byggepladsen, gælder det for skurvognen, at der enten skal være adskilte bade- og omklædningsrum eller, at der skal være mulighed for at benytte samme rum hver for sig.

Hvis der ikke er mulighed for adskilte bade- og omklædningsrum, skal det aftales fx skriftligt, hvordan de forskellige køn kan benytte de samme bade- og omklædningsrum.

I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere skal der være et aflåseligt bade- og omklædningsrum, så alle køn kan bruge skurvogn­en samtidig.

For ”Miljøvogne” gælder de samme regler som ved skurvogne produceret før 1. juli 2021, selvom de er produceret den 1. juli 2021 eller senere.

Overnatning store projekter

Ved større bygge-, anlægs- og infrastrukturprojekter kan der være behov for at etablere indkvarteringsfaciliteter for de ansatte. Dette område er normalt ikke en del af arbejdsmiljøloven. Der er således ikke klare regler for indretning og drift af indkvarteringsfaciliteter. Nogle overenskomster indeholder særlige regler om dette. Det følgende er derfor anbefalinger fra BFA Bygge & Anlæg og vedrører de tilfælde, hvor dette ikke dækkes af overenskomsternes regulering.

Det er langt fra altid muligt at placere indkvarteringsfaciliteter i umiddelbar tilknytning til bygge- og anlægsprojektet. Ved lokalisering af indkvarteringsfaciliteter bør der altid sættes fokus på at have optimale forhold omkring transport, hvor det især har stor betydning, at der er nem adgang til offentlige transportmidler og indkøbsmuligheder for daglige fornødenheder med åbningstider, der passer til arbejdsplads­ens arbejdstider. Nærhed til fritids- og sportsfaciliteter er også væsentligt.

I campens drift er det vigtigt at tilgodese følgende forhold:

 • Fast vicevært/campchef, der også kan understøtte campbeboernes sociale liv
 • Høj rengøringsstandard. Gode vaskefaciliteter/tilbud
 • Enkle og “hjemlige” fritidstilbud. Ryge- og alkoholpolitik
 • Kosttilbud: Morgenmad og aftensmad; fleksibel ordning, så man kan få noget at spise på “skæve tidspunkter”.

Indretningen bør understøtte følgende forhold:

 • God søvnhygiejne, først og fremmest ved at forebygge støj.
 • Hygiejnisk opbevaring og tilberedning af mad, hvor en vis privathed omkring madlavning og spisning er tilgodeset
 • Tilstrækkelig og sund kost morgen og aften i campen
 • Kommunikation med baglandet, fx telefon og internetopkobling
 • Socialt fællesskab.

Campingvogne og containere er ikke optimale som indkvarterings­facilitet i forbindelse med byggeri.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger