Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Støj

   

Støj kan føre til permanent nedsat hørelse, som er en uhelbredelig skade i det indre øre. Risikoen for permanent høreskade eller hørenedsættelse afhænger af støjens styrke og varighed.

En høreskade udvikles hurtigt de første par år, man er udsat for støj. Derfor er det vigtigt fra første færd at beskytte sin hørelse ved at erkende risikoen og forsøge at reducere støjen. Mange opdager ikke, at de har en høreskade, før de er blevet ældre.

Både tinnitus (ringen/susen for ørerne) og hyperacusis (abnorm lydoverfølsomhed) opstår ofte pga. støj.

Støj kan skade andet end høresansen. Generende støj kan være en stressfaktor.

Grænseværdien for støj på en arbejdsplads er 85 dB(A) målt som et gennemsnit over en 8 timers arbejdsdag. Unødig støj skal undgås, også selvom grænseværdien ikke er overskredet. Støjen skal være så lav, som det teknisk er rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende.

Er der kraftige impulser i støjen, fx fra et slående værktøj, skal en måling af støjen forhøjes med 5 dB(A), for at man kan foretage en reel sammenligning med grænseværdien. Kraftige impulser er impulser med spidsværdi over 115 dB(C), der forekommer mindst én gang i minuttet.

Hvor spidsværdien overstiger 130-140 dB(C), kan hørelsen tage skade selv ved ganske få og kortvarige påvirkninger. Ingen må udsættes for spidsværdier over 137 dB(C).

Arbejdsgiveren skal sørge for at dæmpe støjen ved hjælp af tekniske foranstaltninger. Hvis det ikke er muligt, skal han begrænse den tid, den enkelte opholder sig i støj eller organisere arbejdet på en anden måde, fx at udføre støjende arbejder adskilt fra andet arbejde. En kombination af dæmpning og administrative foranstaltninger kan også være en løsning.

Hvis støjbelastningen er over 80 dB(A), eller hvis støjen er skadelig eller stærkt generende, skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed.

I de tilfælde, hvor støjbelastningen er på eller over 85 dB(A), eller spidsværdierne er på eller over 137 dB(C), skal arbejdsgiveren sikre, at der anvendes egnet høreværn straks fra arbejdets begyndelse.

BFA Bygge & Anlæg anbefaler under alle omstændigheder, at man bruger høreværn mellem 80 og 85 dB(A) for at være sikker på ikke at få en høreskade.

Et høreværn skal ikke dæmpe mest muligt, for brugeren skal have mulighed for at kommunikere med omgivelserne og høre advarselssignaler. Dæmpningen skal altså ikke være større, end at brugeren fortsat kan høre, hvad der sker i omgivelserne, dvs. støjen skal dæmpes til et niveau på ca. 75 – 80 dB(A). Vær særlig opmærksom på støjniveauet ved brug af høreværn med indbygget musikafspiller og radio.

Høreværn er ikke en permanent løsning på støjproblemer. Virksomhed­en skal løbende vurdere forholdene med henblik på at finde andre tekniske eller organisatoriske foranstaltninger som erstatning for høreværn.

Eksempler på tekniske foranstaltninger:

  • Dæmp støjen ved kilden, fx ved at slukke eller standse udstyr, der ikke bliver brugt, og ved at undgå slag af metal mod metal.
  • Dæmp støj fra støjende maskiner, fx lydabsorberende materialer i førerhuse på entreprenørmaskiner, indkapsling af kompressorer, lydsluser m.v.
  • Sikr en mindre støjende metode, hvor det er muligt, fx ved at sprænge i stedet for at hugge med mejselhammer.
  • Begræns støjende arbejde, fx ved at lave udsparinger til huller i betondæk og -vægge frem for efterfølgende hugning og boring af dem, eller ved fx at få leveret stålrigler i fixmål, som mindsker støjende skæring.
  • Vælg kvalitetsværktøj og maskiner, der støjer mindst muligt.

Eksempler på andre foranstaltninger:

  • Begræns den tid, man opholder sig i støj. Det kan fx ske ved, at flere udfører/deler arbejdet.
  • Sørg for god vedligeholdelse af maskiner og værktøj, så slidte og støjende dele bliver udskiftet eller smurt.
  • Planlæg arbejdet, så de enkelte håndværkere ikke unødigt udsætter hinanden for støj.

Bygherrer og rådgivere kan i tidsplanen under Plan for Sikkerhed og Sundhed medvirke til at reducere støjen betragteligt. Bygherre skal sørge for at afgrænse støjende aktiviteter fra andre aktiviteter (fællesområder), fx ved at indkapsle processer m.m. eller etablere støjfri
zoner. Anvend evt. støjskærme. Vær opmærksom på, at leverandøren skal oplyse om maskinens støjniveau, hvis den på operatørpladsen støjer mere end 70 dB(A). Hvis det er relevant, skal brugsanvisningen også oplyse om opstilling og montering med henblik på at mindske støjen. Relevante støjdæmpende foranstaltninger, fx indkapsling og brug af høreværn skal også være beskrevet.

Vær opmærksom på, at materialet/underlaget, der bearbejdes, har indflydelse og kan forøge den oplyste støjangivelse.

Gode links

Bygergo.dk – tekniske hjælpemidler og gode arbejdsprocesser

Byggeproces.dk – om alle aktører i byggeriet

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger