Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Svejse- og skærerøg

   

Røg og støv fra metalbearbejdning indeholder gasser og partikler, bl.a. fra tungmetaller, der tilsammen kan give kronisk bronkitis, astma og kræft i luftvejene. Det kan ske, hvis forureningen ikke bliver fjernet effektivt. Der kan opstå særlig sundhedsfarlig luftforurening, hvis elektroder, grundmateriale eller belægning på grundmateriale indeholder fx zink, kobber, bly, cadmium eller chrom.

Anvend egnet ventilations- og udsugningsanlæg til at fjerne svejserøg og slibestøv. Brug et transportabelt anlæg, hvis det ikke er muligt at etablere centrale procesventilationsanlæg. Ventilationsanlæggets udsugning skal føres til det fri og skal være forsynet med en kontrol­anordning, der viser om funktionen er utilstrækkelig. Mekanisk procesventilation skal som udgangspunkt også anvendes ved udendørs­arbejde, fx ved svejsning af fjernvarmerør i udgravningerne.

Det kan i mange tilfælde være nødvendigt at anvende egnet åndedrætsværn. Egnet åndedrætsværn vil som udgangspunkt være luftforsynet visir med overtryk, men kan afhængig af bl.a. svejse- og skæremetode, også være fx turbofiltermaske med egnet filter. Det kræver dog, at producenten angiver, at turbofiltermasken med filter er egnet til svejsemetoden og materialet, der svejses i. Det kræver normalt kombinationsfilter.

Ved svejsearbejde i højden skal der foretages en konkret vurdering, hvor såvel svejsemetode og de aktuelle vejrforhold kan have betydning for, hvilke konkrete foranstaltninger der skal tages.

Svejsning og skæring i alle former for metal samt slibning i tilknytning hertil må kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig
uddannelse.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger