Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Svejsning og skæring

   

Svejse- og skærerøg indeholder gasser og en række tungmetaller, der tilsammen kan give kronisk bronkitis og kræft i luftvejene. Derfor skal røgen altid fjernes effektivt. Sørg for at beskytte huden mod ultraviolet lys og gnister. Svejselys kan desuden give varige skader på øjnene.

Materialer med overfladebelægninger

Fedt, maling og anden overfladebelægninger skal være fjernet, før man begynder at svejse. Rens så vidt muligt mekanisk og brug kun organiske opløsningsmidler, hvis du ikke kan få overfladen ren på andre måder. Brug altid relevante åndedrætsværn og sørg for, at rester fra opløsningsmidler er fjernet før svejsning.

Svejserøg

Fjern svejserøg og slibestøv med et egnet ventilations- og udsugningsanlæg. Brug et transportabelt anlæg, hvis det ikke er muligt at etablere en central udsugning. Er det heller ikke muligt, anvend da egnet åndedrætsværn.

Der skal altid anvendes punktudsugning til at fjerne røgen ved svejsning. Hvis røgen ikke fjernes effektivt, skal der tillige anvendes frisk­luftforsynet åndedrætsværn hele tiden, hvor der svejses – også udendørs.

Hvis det ikke er muligt at etablere effektiv procesventilation med udsugning til det fri, skal der tages stilling til, hvordan spredning til andre på byggepladsen undgås, og der skal ophænges skilte, der angiver, at arbejde og færdsel i området kun må ske med egnet åndedrætsværn.

Støj

Metalbearbejdning som skæring og slibning medfører typisk høreskadende støj, der skal imødegås ved fx indkapsling, støjdæmpning el.lign. Det kan være nødvendigt at anvende egnet høreværn. Andre må ikke udsættes for sundhedsskadelig eller unødig støjpåvirkning. Områder, hvor der skal anvendes høreværn, skal være afgrænset, og der skal være skiltet med krav om anvendelse af høreværn.

Uddannelse

Det kræver en særlig sikkerheds- og sundhedsuddannelse at udføre svejsearbejde og termisk skæring i metal samt slibning i forbindelse hermed. Det samme krav om uddannelse gælder operatører af svejse- og skæremaskiner, der kan udvikle røg.

Uddannelsen skal være godkendt af Undervisningsministeriet og bliver udbudt mange steder. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet kun udføres af personer, der er i besiddelse af et uddannelsesbevis eller et anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet. Vær opmærksom på, at udenlandske uddannelsesbeviser eller udenlandske kvalifikationer skal
anerkendes hos Arbejdstilsynet, før arbejdet påbegyndes.

Handsker

Brug handsker, når der skal svejses. De beskytter mod bestråling eller forbrænding fra svejseflammen.

Svejses der i en knælende stilling, skal der bruges knæbeskyttere/ pude og egnede ankelmanchetter og forklæde, der beskytter mod gnist­er og glødende metaldråber.

Øjenværn

thumbnail of side 174_rettet

Brug svejsehjelm, håndskærm eller egnede briller med sidebeskyttelse, hvis du skal svejse eller er i nærheden af svejsestedet. Brug den rigtige type filterglas i svejsehjelm, håndskærm eller egnede briller. Endnu bedre er det at bruge fast eller flytbar skærm, hvor tæthedsgraden er den samme som i beskyttelsesglassene. Vær opmærksom på personer i samme område, da de også kan blive udsat for gnister og svejselys.

Svejselys/svejseøjne

Lysoverfølsomhed, rindende øjne, hævede øjenlåg og kraftige smerter i øjnene er typiske symptomer på “svejseøjne“. Hvis man oplever disse symptomer, skal man hurtigt søge læge. Lægen kan ordinere den
receptpligtige medicin, der hjælper og samtidig fortælle om, hvordan medicinen skal bruges.

Tag stilling til spørgsmålet, når virksomheden skal lave sin APV og få evt. rådgivning hos øjenlæge, inden arbejdes igangsættes.

Brandfare

Brandfarlige stoffer skal fjernes fra svejsestedet. Er der behov for at svejse tæt på brandfarlige stoffer, der ikke kan fjernes, bør der være både vagtmand og ildslukker. Brug evt. afskærmning mellem svejsestedet og de brandfarlige stoffer.

Tjek tilstødende rum, der via rør er forbundet med det rum, hvor der bliver svejset. Undersøg også, om en eventuel brand vil blokere flugtmulighederne. Lav altid kontroleftersyn, når du er færdig med at svejse.

El-svejsning

Rør ikke ved elektrisk ledende genstande, der ofte findes mellem rør og bag beholdere m.v. Fugtig jord kan være ledende. Vær derfor ekstra opmærksom, hvis du er våd af regn eller sved.

Når der skal svejses:

 • Benyt hele og tørre svejsehandsker, også til evt. hjælper. Man må kun røre elektroden med isolerende handsker.
 • Anbring ikke elektroden mellem arm og brystkasse, når den skiftes ud.
 • Anbring ikke svejsekablet over nakken eller armen.
 • Hold arbejdsdragten tør og hel. Udskift straks beskadiget svejseudstyr.

Er der risiko for, at kroppen kommer til at røre ledende dele, fx i kedler og beholdere, er der følgende krav til svejseaggregatet:

 • Tomgangsspændingen skal nedsættes til 12 volt vekselspænding eller omsættes til højst 100 volt jævnspænding inden 0,2 sek. efter, at lysbuen er slukket.
 • Der skal findes en overvågningsanordning, så beskyttelsen kan kontrolleres.

Gas/autogen-svejsning

Tjekliste ved gassvejsning (autogensvejsning):

 • Sørg for at sikre stålflaskerne mod stød, slag, væltning eller varmepåvirkning.
 • Opbevar dem, så de er beskyttet mod sol og regn.
 • Opbevar fyldte og tomme flasker adskilt.
 • På tomme flasker skal flaskeventilen være lukket og beskyttelseshætten sat på.
 • Gas og iltslanger skal være hele og må ikke have samlinger.
 • Flaskeventiler må ikke smøres eller udsættes for vold.
 • Flasker med defekte ventiler må ikke bruges.
 • Flasker transporteres med egnet transportvogn.
 • Kontroller om flaskerne har gennemgået periodisk undersøgelse. Dato for næste undersøgelse vil være påstemplet den enkelte flaske.
thumbnail of side 177

TIG-svejsning

Ved TIG-svejsning opstår der ozon, som dannes i en kugle rundt om lysbuen i op til en m afstand.

Ozon, som er sundhedsfarligt, kan kun fanges effektivt med lavtryksudsugning, der har en meget større gribezone end højtryksudsugning.

Vær opmærksom på, at der også ved TIG-svejsning udvikles kræftfremkaldende partikler, som skal fjernes ved effektiv procesventila­tion.

Man skal beskyttes mod sprøjt og optisk stråling af en hjelm med løsthængende halsbeskyttelse samt handsker og dækkende arbejdstøj. Hjelmen skal være forsynet med selvlukkende svejseglas, der automatisk ændrer tætheden på svejseglasset, når lysbuen tændes.

Selvlukkende svejseglas mindsker risikoen for svejseøjne, da man undgår den påvirkning, der kan komme, hvis hjelmen lukkes for sent, når lysbuen tændes. Opsæt endvidere skærme for at beskytte kollegerne mod direkte og reflekteret optisk stråling.

Ved høje strømstyrker og ved svejsning i aluminium dannes ozonen så langt væk fra lysbuen, at lavtryksudsugning har svært ved at fange ozonen effektivt. Derfor skal lavtrykssugningen i denne situation kombineres med brug af egnet åndedrætsværn mod ozon.

Åndedrætsværn med turboenhed (turbomaske) accepteres kun af
Arbejdstilsynet, hvis masken inklusive filter er egnet til den konkrete svejseproces jf. producentens anvisninger.

Oxygen (ilt)

Oxygenflasker skal have blå kendingsfarve med hvide skuldre. Flasker, ledninger og apparater må ikke komme i berøring med olie eller andre fedtstoffer, fordi det kan forårsage selvantændelse.

Acetylen (gas)

Acetylenflasker skal have rødbrun kendingsfarve. Acetylen er meget eksplosiv. Benyt aldrig en flaske med utæt eller defekt ventil. Flasken bør stå oprejst under brug. For at forhindre tilbageslag i acetylenflasken skal man montere tilbageslagssikringsventil ved reduktionsventilen. Tilbageslag eller stærk ophedning kan medføre, at flasken eksploderer.

Lodning og flusmidler

Ved opvarmning afgiver de fleste flussmidler generende dampe (ofte syredampe), som er sundhedsfarlige. Dampene skal fjernes ved udsugning, inden de når frem til næse og mund. Flussmidler og lodde­metaller må ikke indeholde over 0,1 % cadmium pga. forgiftningsfare. Der skal udarbejdes en kemisk risikovurdering.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger