Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Trykflasker

   

Trykflasker kan enten være neutrale grå eller have de viste farver.

Trykflaskers indhold fremgår i reglen af farven. Flaskernes indhold er endvidere stemplet på trykflasken. Vær opmærksom på følgende:

  • Man må aldrig smøre flaskeventiler.
  • Man må aldrig kaste flasker eller på anden måde udsætte dem for stød, slag eller stærk belastning. De skal derfor være sikrede forsvarligt mod at vælte, rulle eller styrte ned.
  • Trykflasker skal være beskyttede mod stærk opvarmning. De skal være anbragt sådan, at man let kan fjerne dem i tilfælde af brand.
  • På arbejdsstedet må der kun være de flasker, man skal bruge til det forefaldende arbejde. Ventilen skal være lukket på flasker, man ikke anvender.
  • Under transport skal ventilens beskyttelseshætte eller krave være sikkert monteret og fæstet med stropper eller andet til køretøjet.

Man skal holde iltflasker (oxygen) omhyggeligt rene for enhver forurening med olie eller fedt. Man skal åbne ventilen langsomt. Ved anvendelse af fx acetylengas skal der være monteret en tilbageslagsventil inden manometeret.

Beredskabsstyrelsen har udsendt tekniske forskrifter for, hvordan man indretter inden- og udendørslagre af gas og brandfarlige væsker i større mængder.

En almindelig entreprenør er ofte undtaget for de normale regler for transport af farligt gods. Det gælder, hvis følgende betingelser er opfyldt samtidig:

  • Produkterne skal anvendes i forbindelse med eget (personligt) brug på byggepladsen.
  • Der kun transporteres mindre mængder (under den såkaldte frimængde, som varierer fra stof til stof.
    Se www.beredskabsstyrelsen.dk.
  • Beholdere må højst kunne indeholde 450 liter, og man skal sikre, at der ikke kan ske udslip fra beholderen.

Et eksempel på en undtagelse fra reglerne om farligt gods, hvor fører­en ikke behøver at have et ADR-bevis er, hvis man medbringer et par dunke med diesel til en minigravemaskine, man selv skal bruge – eller hvis man fx medbringer en eller flere trykflasker i en håndværkerbil til eget arbejde.

Hvis man derimod forsyner andre medarbejdere i virksomheden med produkter, som er farligt gods, så er transporten omfattet af reglerne for farligt gods.

Aerosoldåser

Aerosoldåser må normalt ikke blive udsat for temperaturer over 40 °C eller for anden overlast under brug og transport. Man må ikke punktere eller bortkaste dåsen, før den er helt tom.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.