Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Vejarbejde

   

Ved arbejde på veje eller andre arealer med risiko for påkørsel skal der træffes foranstaltninger, der effektivt sikrer de beskæftigede, fx med afskærmninger og markeringer.

Alt arbejde, som foregår ved og på veje, cykelstier og fortove, er omfattet af vejreglerne og kræver, at det planlægges efter disse regler.

Afmærkningsplan

Hvis arbejdet foregår ved eller på veje, cykelstier og fortove skal entreprenøren udarbejde en afmærkningsplan, som skal godkendes af den lokale vejmyndighed. Hvis afmærkningsplanen indeholder ændringer i hastigheden på vejen, vejlukning, omkørsel eller, prioritering skal
afmærkningsplanen desuden godkendes af politiet. Afmærknings­planen skal være tilgængelig på arbejdsstedet. Afmærkningen skal udformes i overensstemmelse med Vejdirektoratets regler.

Afmærkningsplanen skal laves samtidig med, at vejprojektet planlægges. På den måde bliver det lettere at tilpasse arbejdsmetoder og
arbejdsforløb til afmærkningen, så denne bliver optimal.

Udstyr til afmærkning skal følge reglerne i afmærkningsbekendtgørelsen.

Vær opmærksom på, at visse vejmyndigheder og bygherrer forlanger, at de, som udfører vejarbejdet, har gennemført kurset “Vejen som
arbejdsplads”.

Beskyttelsesniveauer

I forbindelse med afmærkningsplanen skal de beskyttelsesniveauer, man har valgt, angives i forbindelse med det påtænkte vejarbejde. Der skal være et eksemplar af denne plan på arbejdsstedet.

Der skelnes mellem 8 beskyttelsesniveauer, som angiver forskellige typer af foranstaltninger.

NiveauerSikkerhedsforanstaltninger
1E 53,4 Område med fartdæmpning (folk på vejen) med anbefalet hastighed 20 km/h og hastighedsdæmpen- de foranstaltninger.
2Kantafmærkning eller baggrundsafmærkning
3Arbejdsfrit område >= 1,0 m inkl. bredde af kantaf- mærkning
4Beskyttelsesmodul, fx køretøj eller maskine med fak- tisk totalvægt >= 7 t ved hastigheder over 50 km/t. Beskyttelsesmodul med en faktisk totalvægt >= 2 t kan anvendes, hvor hastigheden er 50 km/h eller lave- re ved nærmere angivne respektafstande.
5Maskinelt vejarbejde udelukkende i køretøj eller ma- skine med en faktisk totalvægt på min. 1,5 tons og med fører/hjælpere udelukkende på dertil indrettede pladser, som effektivt sikrer mod personskade. Eller fjernbetjent maskine.
6Trafikværn eller påkørselsdæmper. Ved længdeaf- spærring anvendes trafikværn, mens der ved tværaf- spærring kan anvendes påkørselsdæmpere, fx dæk- søjler med kædenet.
7Sekundært trafikværn
8Spærring af hele vejen eller en hel vejside på veje med midterrabat, fx overledning på motorveje.

Disse er afhængige af:

 • Hvilken type vejarbejde der er tale om
 • Hvor arbejdet udføres
 • Trafiktætheden og tilhørende hastighedsniveau
 • Varigheden af det påtænkte vejarbejde.

Det forudsættes, at hastighedsniveauet langs vejarbejdet ikke overstiger den angivne hastighed for vejarbejdet. Hvis denne hastighed ikke respekteres, skal der træffes yderligere foranstaltninger.

Udover ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger forudsættes det:

 • at vejarbejderne er iført reflekterende arbejdstøj/advarselsklæder i den korrekte klasse
 • at køretøjer i trafikområdet har tændt afmærkningslygte (gult blinklys)

De 8 beskyttelsesniveauer er yderligere forklaret og illustreret i
”Lommebog for afmærkning af vejarbejde m.m.”, som kan hentes her på hjemmesiden.

Skiltning

Skilte og andet udstyr til afmærkning skal altid være i korrekt stand, ordentligt vedligeholdt og skal bruges rigtigt. Det er også vigtigt at vælge det rigtige materiel, der fx har den rette styrke og ikke vælter, så det kan opfylde sin funktion, selvom det er udsat for hård fysisk belastning.

thumbnail of afskærming
thumbnail of side 98 fo

Eksempler på afmærkningsmateriel:

Trafikværn

Trafikværn skal sikre både trafikanter mod at køre i udgravningen, og det skal sikre de som arbejder i udgravningen mod påkørsel.

Ved placering af trafikværnet skal dette ske på grundlag af producentens anvisninger, herunder udbøjningsbredden ved den fastsatte
hastighed. Trafikværnet skal placeres med en absolut mindste afstand svarende til den maksimale udbøjningsbredde.

thumbnail of side 98

Man må ikke opholde sig i det arbejdsfri område, ligesom der ikke må opbevares værktøj og opgravet jord. Det arbejdsfri område skal holdes fri fra trafik.

De anvendte trafikværn skal være testede og godkendte. Et trafikværn er en kraftig afspærring, der kan modstå påkørsel (stålautoværn eller betonelementer, der opfylder testkravene i DS/ EN 1317-2).

Betonklodser er ikke trafikværn

Rød/hvide plastbånd er ikke et godkendt afmærkningsmateriel og må ikke bruges.

Lysafmærkninger

Lysafmærkninger af forskellig art er et andet meget effektivt afmærkningsmateriel og bruges ofte ved korte arbejdsopgaver (placeres på tavlevogne, længdegående lyslinjer, tværgående lys m.m.). Hvis der er behov for kraftigt advarselslys, skal det sikres, at der er adgang til den nødvendige strømmængde og strømstyrke.

Ved vejarbejde, hvor der udføres gravearbejde, og gravearbejdet udføres med anlæg, skal afstanden fra udgravningens kant til vejbanen som minimum være den samme som udgravningens dybde. Afstand­en er vigtig, da vibrationer fra den forbikørende trafik kan igangsætte skred i udgravningen.

Faste og bevægelige vejarbejder

Der findes to typer vejarbejder:

 1. Ved bevægelige vejarbejder forstås både kørende arbejde med maskiner og kortvarigt arbejde, hvor afmærkningen ikke står natten over.
 2. Stationære vejarbejder er normalt arbejder, hvor afmærkningen skal stå natten over.

Et arbejdsområde er det vejområde, som entreprenøren får råderet over og ansvar for, og som har klart definerede grænser til trafikområde og naboarealer. Arbejdsområdet inkluderer områder til vejafmærkning og afspærring mod trafikområdet og naboarealer.

Ved arbejde i højden omfatter arbejdsområdet også det nødvendige friareal ved løfteredskabet. Indeholder arbejdsområdet udgravning uden afstivning eller anlæg stejlere end 1:1, skal et areal langs udgravningen mod trafikken med en bredde lig udgravningsdybden være indbefattet i arbejdsområdet.

Et arbejdsfrit område er et delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet, hvor der ikke udføres vejarbejde, er gående arbejdsmæssig færdsel eller opbevares materialer.

Grænsen mellem arbejdssted og arbejdsfrit område afmærkes med en synlig og holdbar afmærkning, så vejarbejdere ikke uforvarende træder ud i arbejdsfrit område, fx ved anvendelse af afstribning eller afspærring. Det arbejdsfri område må ikke anvendes til fodgængere og cyklister.

Afspærring skal bestå af en tværafspærring vendt mod trafikken og en længdeafspærring mellem trafik og arbejdsplads. Der skal være en synlig markering, så friområdet kan holdes frit.

Beskyttelsesniveau 3 kan anvendes, hvor det er nødvendigt med ek­stra sikkerhedsafstand. Beskyttelsesniveau 3 kaldes også ”frimeteren”, og afstanden mellem trafikområdet og arbejdsstedet måles inkl. længdeafspærringen.

Trafikværn kan anvendes ved broer eller ved stationært vej­arbejde, fx gravearbejde, ledningsarbejde, broarbejde, og stilladsarbejde eller ved trafikafvikling med høj hastighed. Manuelt vejarbejde må ikke udføres inden for trafikværnets udbøjningsbredde. Ved manuelt vejarbejde i nærhed­en af trafikværnet skal værnets udbøjningsbredde markeres med en tydelig og holdbar markering langs arbejdsstedet.

Reflekterende arbejdstøj

Ved arbejde på vej- og vejarealer skal der anvendes reflekterende arbejdstøj, for at de ansatte og besøgende er synlige for trafikanterne.

Reflekstøj inddeles i 3 klasser:

 • Klasse 3 – reflekstøj vælges, hvis den omgivende trafik kører over ca. 60 km/t.
 • Klasse 2 – reflekstøj eller højere klasse vælges, hvis den omgivende trafik kører mellem ca. 30 og ca. 60 km/t.
 • Klasse 1 – reflekstøj eller højere klasse vælges, hvis den omgivende trafik kører ca. 30 km/t eller derunder.

Det forudsættes, at hastighedsniveauet langs vejarbejdet ikke overstiger den angivne hastighed for vejarbejdet. Hvis denne hastighed ikke respekteres, skal der træffes yderligere foranstaltninger.

Vær dog opmærksom på, at trafikken alligevel kan have en højere hastighed end skiltet. Brug altid klasse 3 beklædning i tvivlstilfælde, fx ved arbejdsstillinger der mindsker refleksionens synlighed, eller hvis behovet skifter.

Ved vejarbejde bør man kun bruge enten klasse 2 eller 3. Den del af tøjet, der ikke reflekterer lyset, skal være enten gul, orange eller rød.

Hvis reflekstøjet samtidig anvendes i forbindelse med svejsearbejde, skal tøjet samtidigt være brandhæmmende.

Rengøring

Dårlig eller forkert rengøring af reflekterende arbejdstøj mindsker synligheden. Det kan som regel kun ses, når tøjet bliver belyst i mørke. En nedsat effekt kan føre til alvorlige ulykker, og derfor er det vigtigt at følge producentens vejledning om rengøring og vask.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger