Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Vinterforanstaltninger

   

Til beskyttelse mod vejrliget skal stationære arbejdspladser (fx jernbinding, savning med stationær rundsav, skæring af rør m.m.) uanset årstid etableres i container, under halvtag eller indendørs.

I vinterperioden skal man sikre imod gener fra vand, regn, hagl og sne samt kulde og mørke.

Arbejdstilsynets regler i bekendtgørelsen om indretning af byggepladser stiller i perioden 1. oktober til 31. marts krav til vinterforanstaltninger til beskyttelse af de beskæftigede.

Der skal ske inddækning af råhuse, på stilladser, arbejdsplatforme og i åbne konstruktioner:

  • hvis arbejdet strækker sig over en længere periode (i råhuse ca. 3 dage og på stilladser o.lign. ca. 6 dage)
  • vejret er så dårligt, at de ansatte risikerer at blive udsat for sundhedsskadelige påvirkninger
  • inddækning er mulig og rimelig

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regler om vinterarbejde gælder i perioden 1. november til 31. marts til beskyttelse af bygninger og materialer.

Overenskomsterne har retningslinjer for betaling for udførelse af vinterforanstaltninger og retningslinjer for levering, opsætning og flytning af læskærme.

Bygningsreglementet stiller krav om, at byggeri kan udføres tørt. Dette kan betyde, at der skal anvendes overdækning.

Sørg for, at kloakering og dræningsarbejder bliver udført i god tid før vinteren.

Veje og oplagspladser skal afvandes effektivt.

Forsyningsledninger (el, vand) føres frem i god tid. Midlertidige vand- og kloakledninger skal frostsikres.

Anskaf i god tid skovle, sneplove, fejemaskiner og andet snerydningsmateriel. Husk også grus, ureasalt og vintermåtter. Kan evt. anbringes i et depot.

Gennemgå vinterforanstaltningerne på et møde i god tid, før vinteren sætter ind.

Eksempler på mulige foranstaltninger:

  • Lukning af facadeåbninger med plastikbetrukne rammer el.lign.
  • Hel eller delvis inddækning med plastpresenning el.lign.
  • Inddækning i form af effektivt indrettet klimaskærm eller vindskærm
  • Overdækning eller totaloverdækning
  • Skal der monteres plastpresenning på stilladset, skal det have et tilstrækkeligt antal befæstninger
  • Inddækkes stilladset med net, kræves der ikke samme antal befæstninger som inddækning med presenning. Et net, som begrænser vindpåvirkningen med op til 50 %., vil sikre udsynet og kan dermed i nogle tilfælde være en tilstrækkelig og acceptabel løsning
  • Flytbare inddækninger – evt. med opvarmning.

Arbejdstemperatur

I forbindelse med vinterbyggeri skal bygningen lukkes så hurtigt som muligt, så man ikke udsættes for unødig kuldepåvirkning og træk.

Arbejdstemperaturen skal tilpasses den menneskelig organisme set i forhold til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, man udsættes for i arbejdet.

Tilpasningen af temperaturen kan om vinteren fx ske ved, at arbejdssteder i bygninger varmes op. Normalt vil en rumtemperatur på omkring 10 ˚C være passende ved aktivt fysisk arbejde.

Ved stillestående finmotorisk arbejde vil en temperatur omkring 15 ˚ være passende.

Hvis temperaturen ikke kan reguleres, fx fordi arbejdet foregår udendørs eller i hal uden mulighed for lokal opvarmning, kan kravet helt eller delvist opfyldes ved, at arbejdsgiveren sørger for, at de ansatte får udleveret varmt arbejdstøj – fx også når der arbejdes på inddækkede facadestilladser o.lign.

Vær opmærksom på, at det ikke er hele bygningen der skal opvarmes, men kun de steder, hvor der arbejdes. Eksempelvis kan man i store haller afskærme/inddække selve arbejdsstedet, så det ikke er hele hallen, der skal opvarmes ved afgrænsede opgaver.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger